آبشویی و رفع شوری خاک
آبشویی و رفع شوری خاک

. در شرايطی که آب زيزميني شورنيست از لحاظ کنترل سطح آب و يا ميزان ضريب زهکشي وضعيت متفاوتي وجود دارد. بايد سطح آب در حدي کنترل شود که مزاحمتي براي ريشه ي گياه ايجاد نشود . وقتي آب زير زميني شور است سطح آب در حد پايين تري کنترل مي شود . صعود باعث تجمع املاح نشود . اگر آب زير زميني شيرين باشد نه تنها مزاحمتي براي ريشه ي گياه ايجاد نمي کند بلکه مي توان به کمک آن آبياري زير زميني نيز انجام داد و رطوبت لازم براي رشد گياه را فراهم کرد .آب آبياري نوعاً بايد از (ds/m) 1شيرين تر باشد و ECبين 75/0-5/0 دسي زيمنس بر متر بسيار مطلوب است.

هر چه منطقه شورتر باشد گياهان کم ارزش تري قابليت کشت خواهند داشت (گياهاني با مصارف علوفه اي ،جلوگيري از فرسايش و ... ) . گياهان خوراکي به خصوص قسمت سبز (برگ) بايد کنترل شوري بيشتري داشته باشند . ميزان افزايش يا کاهش EC به غلظت املاح بستگي دارد . در اثر افزايش EC پتانسيل اسمزي افزايش مي يابد . پتانسيل اسمزي تحت تاثير املاح موجود است و افزايش آن به معناي مضاعف شدن نيروهاي نگهدارنده (نيروهاي ماتريک) است . هر چه خاک خشک تر باشد قدرت نگهداري بيشتري داشته و نيروهاي لازم براي جذب آب و املاح از طرف گياه افزايش مي يابد . گياه تا حدي قدرت دارد تا آب را جذب کند. اگر خاک خيلي خشک شود گياه صدمه مي بيند . آب شيرين تر راحت تر توسط گياه جذب مي شود چون پتانسيل اسمزي يک قدرت نگهدارنده ي مضاعف محسوب مي شود و چسبندگي آب به سطح خاک را باعث مي شود هر چه شوري افزايش يابد نيروي لازم براي جذب نيز زياد مي شود.

(آيا اگر 1% غلظت املاح، يک واحد پتانسيل اسمزي را بالا ببرد و 1% خشکي هم يک واحد مکش را زياد کند، اگر خشکي و شوري با هم وجود داشته باشند اثر تجمعي خواهند داشت ؟ خير. گياهي که آب شور را دريافت مي کند ، پتانسيل داخلي گياه تحت تاثير پتانسيل اسمزي مقاومت بيشتري پيدا کرده و حساسيت گياه به کم آبي کاهش مي يابد. شوري ميزان آب را کم نمي کند بلکه دسترسي به آب راکم مي کند ) در صد زياد املاح موجود در آب به معناي خاک شورتراست .


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 20:52:03 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی