آفات و بیماری در پنبه
آفات و بیماری در پنبه

آفات و بیماری در پنبه

 
علائم و نشانه های شناسایی بیماری های پنبه
اندام مختلف گیاه پنبه مورد حمله عوامل بیماریزای زنده از قبیل قارچ ، باکتری ، ویروس و نماتدها قرار می گیرد. با بررسی علایم و نشانه های بیماری می توان نوع عامل بیماری را شناسایی نمود. علائم واکنش گیاه نسبت به حمله عامل بیماریزا است و در اثر فعالیت عامل بیماریزا ، نشانه های حضور آن معلوم می گردد.
 
 
در اثر  حمله عوامل بیماریزا، بیماریهایی مختلف پنبه بوجود می آید. این بیماریها شامل پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه ، پژمردگی بوته ، سوختگی برگ ، پوسیدگی قوزه می باشد.
 
1-     اگر جوانه زنی بذرهای پنبه ضعیف و درست سبز نشوند ،در صورت مناسب بودن دما یا رطوبت، احتمال
کهنه بودن بذر
 
کشت خیلی عمیق
 
کشت خیلی سطحی و خشک
 
فشرده بودن خاک
 
نزدیکی کود به بذر
 
پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.
 
2- اگر بذر سالم و بدون عیب باشد ،اما دما یا رطوبت مناسب نباشد . احتمال اینکه
 
خاک خیلی خشک
 
خاک خیلی مرطوب
 
خاک خیلی گرم
 
خاک خیلی سرد  ویا
 
پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.
 
علایم و نشانه های بیماری مرگ گیاهچه
 
1-     ظهور لکه های مرده به رنگ سبز تیره روی کوتیلدون هایا برگهای بذری و سپس تبدیل آنها به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه و پیشروی آن به سمت پائین ساقه دیده می شود. عامل بیماری:
 
بیماری بلایت باکتریایی                                                Xanthomonas malvacearum
 
2-     لکه های قرمز بزرگ دور تا دور ساقه گیاهچه را فرا می گیرد و موجب مرگ گیاهچه می گردد.
 
عامل بیماری :آنتراکنوز                         Glomerella gossypii
 
3-     لکه های پوسیده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز تا سیاه روی ساقه گیاهچه در محل یا زیر خط سطح خاک بوجود می آید. عامل بیماری:  Rhizoctonia Solani
گیاهچه 28 روز بعد از کاشت به قارچ R.Solani مقاوم می شود.
 
علایم و نشانه های بیماری روی برگ
 
1-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک گرد ، به رنگ قهوه ای ظاهرمی شود و سپس این لکه ها بزرگ شده ووسط آنها به رنگ خاکستری در می آیند.
 
Alternaria Macrospora                      عامل بیماری:                                            
 
2-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک به رنگ ارغوانی ظاهر شده و سپس با بزرگ شدن لکه ها به رنگ قهوه ای روشن با حاشیه باریک ارغوانی رنگ در می آیند .  
 
 عامل بیماری  :                                     :Cercospora gossypina
3-     در ابتدا روی برگ لکه های زاویه ای شکل محدود به رگبرگ های کوچک به رنگ سبز تیره و آبسوخته بوجود می آید و سپس برنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آیند . لکه های کشیده روی رگبرگ و دمبرگ نیز ظاهر می گردد. روی لکه ها ترشحات سفید بوجود می آید.
عامل بیماری  باکتری:                 X.malvacearum                                                                         
 
علایم و نشانه های بیماری پوسیدگی قوزه
 
1-     ظهور رنگ قهوه ای تیره روی قوزه های 35 روزه یا بیشتر و ایجاد پوشش سفید یا صورتی روی آنها.                           عامل بیماری:                   Fusariumspp.
 
2-     پوشش سیاه رنگ مانند سیاهک روی قوزهای کامل واقع در قسمت تحتانی بوته پنبه بوجود می آید. عامل بیماری: Diplodia SPP              
 
3-     لکه های آب سوخته و پوشش سفید رنگ روی قوزه ظاهر می شود و دیواره قوزه سیاه و چروکیده می گردد.            عامل بیماری:                 Phytophthora Capsici
 
4-     روی قوزه در ابتدا لکه سبز شفاف تیره به شکل گرد نامنظم بوجود می آید و سپس حاشیه لکه قهوه ای تیره می گردد.عامل بیماری: بلایت باکتریایی
Xanthomonas Malvacearum                                                             
 
5-     روی قوزه لکه سیاه و آفتاب سوخته به شکل گرد نامنظم دارای حاشیه قرمز مایل به ارغوانی بوجود می آید و در وسط لکه پودر صورتی رنگ ظاهر می گردد.عامل بیماری: آنتراکنوز

نوشته شده در 26/11/1395 سه شنبه ساعت 16:15:34 توسط samira


بازگشت به صفحه پنبه


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید