اثر شوری خاک بر عملکرد محصول
اثرات شوری خاک برعملکرد محصول

اگر کاهش محصول صورت گيرد، شاخص مديريتي کنترل  ECدر حدي است که کاهش محصول نداشته باشيم . حدود کنترل ECدر گياهان مختلف متفاوت است. 

اين حد نهايي ECحد آستانه ي شوري ناميده مي شود . پس اگر بخواهيم به لحاظ مديريتي حدود نمک را کنترل کنيم نبايد از آستانه ي شوري بيشتر شود .

اگر شرايط موجود در خاک براي رشد گياه مطلوب نباشد ابتدا بايد شرايط را به شرايط مطلوب براي کشت تبديل کنيم و بعد گياه را بکاريم . به اين عمل احياي اراضي گويند که با آبشويي اوليه صورت مي گيرد . در اين آبشويي در زمين گياه وجود ندارد و فقط آب به زمين سوار مي شود تا از پروفيل خاک عبور کند . در اين صورت تمام آب ورودي صرف آبشستگي مي شود ، پس اگر ميزان تبخير زياد باشد بايد ميزان تبخير نيز به حجم آب تبديل شده و به حجم آب آبشويي اضافه شود . در هنگام کشت محصول بايد تعادل املاح حفظ شود. پس به کمک آبشويي دائمي از تجمع املاح جلوگيري مي شود.

اگر ساختمان خاک به گونه اي باشد که داراي ترک هاي بزرگ باشد، آب اضافه شده براي آبشويي اوليه از اين ترک ها به  صورت غير موثر عبور مي کند ، پس بايد این مورد را در  میزان آب مصرفی لحاظ شود. در اثر اين آبشويي يک سري از کريستال هاي نمک در خاک رسوب مي کند و جذب لايه هاي خاک شده و در خاک مي ماند . رسوب اين نمک ها درتحت تاثير دراز مدت کاني ها نيز انجام مي شود . اين رسوبات در تبديل و تحرک ديناميک وجود ندارند ، ولي يک سري از املاح از محلول خاک خارج نمي شوند. آبي که وارد محيط ريشه مي شود و غلظت آن تغيير مي کندبايد تخليه شود تا مقدار املاح موجود از حد مجاز بيشتر نشود . منظور از املاح موجود نمک هاي رسوب کرده نيست. پس فرض بر اين است که نمک رسوب کرده، تجزيه نمي شود و نمک اضافه شده به صورت محلول مي ماند و رسوب نمي کند . در اين حالت با اضافه کردن آب آبياري غلظت املاح را ثابت نگه مي داريم . بنابراين حجم ابي با غلظت معين وارد زمين مي شود و اين مترادف با حجم نمکي است که وارد محيط ريشه مي شود . مقداري از اين آب با غلظت بيشتر بايد از محيط ريشه خارج شود تا اين نمک اضافه شده خنثي شود و مقدار املاح ثابت بماند . پس اضافه شدن مقداري نمک به معناي خارج کردن همان مقدار نمک است ، با اين تفاوت که نمک اضافه شده همراه با آب بيشتري و نمک خارج شده همراه با آب کمتري مي باشد. پس نمک ورودي و خروجي غلظت هاي متفاوتي دارند.


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 21:02:22 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی