اثر های متقابل عناصر منیزیم و پتاسیم بر رشد و عملكرد آفتابگردان در یك
اثر های متقابل عناصر منیزیم و پتاسیم بر رشد و عملكرد آفتابگردان در یك

اثر های متقابل عناصر منیزیم و پتاسیم بر رشد و عملكرد آفتابگردان در یك خاك شور

 
سطح قابل ملاحظه ای از اراضی زیر كشت آفتابگردان در سرزمین های با خاک شور می باشد. در این اراضی مدیریت بهینه مصرف كود های شیمیایی جهت رسیدن به افزایش عملكرد و درصد روغن به دست آمده از دانه امری لازم به نظر می رسد. طی سال های گذشته، به منظور بررسی اثر های منیزیم و پتاسیم و مطالعه برهمكنش این دو عنصر بر رشد و عملكرد آفتابگردان، آزمایشی مزرعه ای به صورت كرت های خرد شده و در قالب طرح بلوك های به طور كامل تصادفی، متشكل از 9 بخش و در سه مرحله تكرار، در یكی از خاك های شور بر روی رقم ركورد (Helianthus annuus v. Record) اجرا شد.
 
بخش های آزمایش عبارت بودند از: سه سطح صفر، 50 و 100 كیلو گرم در هكتار K2O از منبع سولفات پتاسیم و سه سطح صفر، 75 و 150 كیلو گرم در هكتار MgO از منبع سولفات منیزیم. بذر آفتابگردان در كرت های 3 × 4 متر مربعی و با فاصله 20 × 60 سانتی متری كاشته شد.
 
مقادیر مورد نیاز عناصر اصلی (فسفر و نیتروژن) بر اساس نتایج تجزیه خاك و مطابق مدل توصیه كودی موسسه تحقیقات خاك و آب، تعیین و به همراه بخش های آزمایشی قبل از كاشت به صورت نواری انجام گردید. پس از رسیدن محصول، ارتفاع بوته، قطر سینی، وزن هزار دانه، عملكرد و درصد روغن دانه و نیز غلظت عناصر معدنی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، كلسیم، منیزیم، سدیم و كلر) در برگ اندازه گیری شد.
 
نتایج این آزمایش نشان داد با مصرف پتاسیم، عملكرد و درصد روغن به دست آمده از دانه به طور معنی داری در هر سطح، به میزان 5 درصد افزایش می یابد. مصرف منیزیم تا سطح 75 كیلو گرم در هكتار MgO موجب كاهش عملكرد دانه و افزایش درصد روغن به دست آمده از دانه می گردد. در حالی كه در بخش 150 كیلو گرم در هكتار MgO، عملكرد و درصد روغن به دست آمده از دانه افزایش یافته است.
 
مطابق نتایج به دست آمده در سطوح پایین تا متوسط، پتاسیم و منیزیم مصرفی، اثر متقابل مثبت و معنی داری بر عملكرد دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و درصد روغن به دست آمده از دانه داشته است. بالا ترین عملكرد دانه، به میزان 3638 كیلو گرم در هكتار مربوط به تیمار Mg - OK - 100 و پایین ترین آن به میزان 2043 کیلو گرم در هکتار مربوط به تیمارK - OMg - O بوده است.
 
همچنین منیزیم و پتاسیم اثری متقابل مثبت و معنی داری بر نسبت های پتاسیم یا كاهش جذب سدیم و افزایش میزان تحمل به شوری گیاه همراه خواهد بود. نقش منیزیم در افزایش عملكرد دانه كمتر از پتاسیم با كاهش جذب سدیم و افزایش میزان تحمل به شوری گیاه همراه می باشد. نقش منیزیم در افزایش عملكرد دانه كمتر از پتاسیم و در مورد درصد روغن به دست آمده از دانه بیشتر از آن خواهد بود.

نوشته شده در 20/11/1395 چهارشنبه ساعت 18:20:35 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید




 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات