اثرات مستقیم و غیر مستقیم ورمی کمپوست بر روی گیاه
اثرات مستقیم و غیر مستقیم ورمی کمپوست بر روی گیاه

اثرات مستقیم و غیر مستقیم ورمی کمپوست بر روی گیاه(مترجم :دکتر سمیعی)

 
 
با توجه به اثرات مستقیم ورمی کمپوست بررشد گیاه، ورمی کمپوست به منزله منبع عناصر ماکرو و میکرو مواد مغذی به حساب می آید..اگرچه برخی ازاین مواد مغذی دراشکال غیر آلی و به راحتی در دسترس گیاه قرار میگیرند ولی بسیاری از آنها تدریجا ازطریق مینرالیزاسیونموادآلی،مواد مورد نیاز گیاه را بطور آهسته در اختیار گیاه قرار میدهند در نتیجه بصورت یک پروسه پیوسته و تدریجی مواد غذایی در اختیار گیاه قرار میگیرد..
 
اگرچه درمقایسه باکودشیمیایی، مقدارمواد مغذی ارائه شده ممکن است تاحدزیادی بسته به نوعمواد اولیه ،زمان پردازش و بلوغ ورمی کمپوست کود گاوی متفاوت باشد(Campitelli and Ceppi, 2008).
 
ورمی کمپوست یک ماده با ساختار پیت شکل است وبه دلیل این ساختار ،اضافه کردن آن به گیاه باعث تغییرات قابل توجهی درخواص فیزیکی،جذب آب و در دسترس بودن هوا درلایه های خاک میگردد وهمین امر باعث رشدریشه گیاه میگردد..با این حال، نوع و میزان این اثرات بستگی به ویژگی های فیزیکیخاک اصلی دارد 
 
ورمی کمپوست میتواند اثر ات قابل توجهی در خواص فیزیکی خاکداشته باشد. مشاهده شده است که اضافه کردن 20 تن در هکتارازورمی کمپوست به خاک کشاورزی در دو سال متوالی به طور قابل توجهی باعث بهبود تخلخل خاک وظرفیت نگهداری آب گردید.. 
 
هیدالگو و همکاران(2006)افزایش قابل توجهی درتخلخل خاک وظرفیت نگهداری آبپس از اضافه کردن ورمی کمپوست به یک گلخانه شاملمخلوطی از شن و ماسه،پوست درخت کاج و پیت مشاهده کردند
 
به طور مشابه، Gopinathوهمکاران(2008)کاهش قابل توجهی درتراکم فله خاک و افزایش قابل توجهی درpH خاک و در کل کربن آلیپس ازاستفاده از ورمی کمپوست در دو فصل متوالی ، به میزانمعادل 60کیلوگرم در هکتارمشاهده کردنداین تغییر در دسترس بودن آب و هوا، باعث تشویق ظهورگیاهچه و رشد ریشه میگردد.
با وجود مکانیزم های فیزیکی و شیمیایی فوق، شواهد تجربی نشان می دهد که ورمی کمپوست باعث افزایش رشد بیشترگیاهبه دلیل تامین مواد مغذی و بهبود در وضعیت فیزیکی خاک میگردد.
 
اولین باراسکات(1988)وادواردز وبارو(1988)مشاهده کردنددوزهای پایین ورمی کمپوست اضافه شده به گلدان چندین گونه زینتی،باعث افزایش چشمگیر دررشدگیاه میگردد 
 
ورمی کمپوست ممکن است رشد گیاه رابه طور مستقیم از طریق تامین مواد تنظیم کننده تحت تاثیر قرار دهد
 
اثرات غیر مستقیم ورمی کمپوست
ورمی کمپوست دارای طیف گسترده ای ازاثرات غیر مستقیم بر روی رشد گیاهمانندکاهش و یاجلوگیری ازبیماریهای گیاهی است. جلوگیری ازبیماریهای گیاهی به طور گسترده درسایرکودهای آلی همچون کود کشاورزیو کمپوست بررسی گردیده،به همین ترتیب، برخی از مطالعات نشان داده اندکه ورمی کمپوست میتواندطیف گسترده ای از بیماری های میکروبی، آفات حشرات وانگلهای گیاهان را نابود کند.. 
با توجه به جلوگیری ازبیماری های قارچی، در اثر مصرف ورمی کمپوست دانشمندان مشاهده کردند که
تزریق عصاره ورمی کمپوست به سه گونه گیاه زینتی،اسپورزایی قارچPhytophthoracryptogea را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
 
به طورمشابهNakasoneو همکاران (1999)مشاهده کردند که تزریق عصاره آبی ورمی کمپوست قادر به کاهش رشدقارچهایی مانندقارچ Botrytis cinerea، Sclerotiniasclerotiorum، Corticiumrolfsii،
RhizoctoniasolaniandFusariumoxy sporum است. اضافه کردن ورمی کمپوست به گوجه فرنگی
به طور قابل توجهی باعث کاهشFusariumlycopersici) وPhytophthoranicotianaeمیگردد
 
 
(Smolinska، 2001) گزارش کردکه سرکوب عوامل بیماری زا توسط ورمی کمپوست ممکن است مربوط
به حضورعوامل بیولوژیکی سرکوبگر درورمی کمپوست باشد. 
 
 
با توجه به اثر ورمی کمپوست برآفات وکنه ها وحشرات، مطالعات نشان داده که اضافه کردن ورمی کمپوست به خاک به میزان قابل توجهی خطر بروز Heteropsyllacubanaرا کاهش میدهدعلاوه بر این، برخی ازمطالعات نشان می دهدکه ورمی کمپوست تولید شده از زباله های مواد غذاییبه طور قابل توجهی جمعیت دو گونه از سوسک های موجوددر خاک را کاهش میدهد.
ورمی کمپوست,مایع سلومیکی,کلوئم فلوید,فراوری کرم خاکی,غنی سازی ورمی کمپوست,ورمی کمپوست سبدی,اثرات مثبت ورمی کمپوست,مزایای ورمی کمپوست چیست؟,ورمی کمپوست به کشت,ورمی کمپوست غفاری

نوشته شده در 15/10/1392 ساعت 20:36:12 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 04/08/1393 ساعت 22:09:19 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه ورمی کمپوست


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
ورمی کمپوست بساک


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک