اثرات کود حیوانی بر خاک
اثرات کود حیوانی بر خاک

اثرات کود حیوانی بر خاک

بهبود ساختمان خاک:
 
ساختمان خاک، به طور کلی یک خاک هر چه خاکدانه های بیشتر و پایدارتری داشته باشد وضعیت مطلوبتری خواهد داشت. مواد آلی در خاکهای شنی (سبک)با متصل کردن ذرات به یکدیگر باعث تشکیل ساختمان می گردد و در خاکهای رسی (سنگین) از چسبندگی زیاد ذرات خاک جلوگیری نموده و وضعیت بهتری به خاک می دهد. بنابراین کاربرد موادآلی در همه خاکها مفید بوده و منجر به تشکیل ساختمان بیشتر و پایدارتر می گردد . اکثر خصوصیات خاک تحت تاثیر وضعیت ساختمان خاک قرار دارد به طور مثال نفوذ آب در خاک  تهویه خاک   میزان خلل وفرج یا منافذ خاک و نگهداری آب در خاک همگی تحت تاثیر ساختمان خاک قرار می گیرند که به مواردی از آن به طور کاملتری در زیر اشاره خواهد شد.
 
 
افزایش تخلخل خاک:
 
مواد آلی باعث می شوند که وزن مخصوص ظاهری خاک کاهش یافته و به اصطلاح عمومی خاک پوک شود و همچنین از فشردگی زیاد خاک جلوگیری شود.
تخلخل یا میزان منافذ خاک نیز با افزایش ماده آلی خاک بیشتر شده واین مسئله به نگهداری بیشتر آب وتهویه بهتر خاک کمک می کند
 
 
افزایش نفوذ پذیری آب در خاک:
 
بهبود وضعیت ساختمان خاک باعث افزایش نفوذ پذیری آب در خاک می گردد .خاکهای با مواد آلی کم، ساختمان مطلوبی ندارند بنابراین خاکهای بدون ساختمان یا با ساختمان ضعیف نفوذ پذیری مناسبی ندارند.و استفاده از کود باعث بهبود شرایط میشد.
 
 افزایش ظرفیت نگهداری آب خصوصادر خاکهای شنی :
 
از خصوصیات مواد آلی نگهداری آب به میزان چند برابر وزن خود می باشد . با توجه به اینکه اکثر مناطق پسته کاری با کمبود آب روبرو هستند استفاده از مواد آلی می تواند به نگهداری آب در خاک کمک نماید.از طرفی نگهداری آب در خاکهای با ساختمان خوب بهتر صورت می گیردو همانطور که گفته شد مواد آلی باعث بهبود وضعیت ساختمانی خاک می گردند.در خاکهای شنی با مواد آلی چون منافذ درشت بوده و ساختمان خاک نیز ضعیفتر است ظرفیت نگهداری آب در خاک کم می باشد . بنابراین در خاکهای شنی اثر مواد آلی بر ظرفیت نگهداری آب در خاک بیشتر است.
 
 
کاهش چسبندگی خاکهای رسی :
 
خاکهای رسی معمولا خاکهای با چسبندگی زیاد می باشند که نفوذ پذیری آب و تهویه در آنها کم بوده و عملیات کشاورزی در چنین خاکهایی با مشکل روبرو است. افزایش مواد آلی به خاکهای رسی سنگین باعث کاهش چسبندگی و در نتیجه بهبود خصوصیات نامطلوب آنها می شود.
 
افزایش چسبندگی خاکهای شنی:
 
برخلاف خاکهای رسی خاکهای شنی چسبندگی کمی دارند واین مسئله باعث نفوذ سریعتر از حد معمول آب وظرفیت پایین نگهداری آب در این خاکها میگردد.افزایش مواد آلی به خاکهای شنی باعث افزایش چسبندگی و ظرفیت نگهداری آب می گردد.
 
 
تهویه بهتر به علت افزایش تخلخل خاک:
 
ریشه گیاهان و بسیاری از جانداران ریز خاک جهت انجام وظایف خود نیاز به اکسیژن وتهویه بهتر دارند. همانطور که سطور بالا توضیح داده شد افزایش مواد آلی به خاک باعث بهبود ساختمان و افزایش تخلخل خاک می شود که این خود باعث تهویه بهترخاک می شود.
 

نوشته شده در 09/12/1395 دوشنبه ساعت 19:01:25 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات