افزايش عملكرد گندم ديم در مناطق معتدل سرد كشور
افزايش عملكرد گندم ديم در مناطق معتدل سرد كشور

افزايش عملكرد گندم ديم در مناطق معتدل سرد كشور

 
مرحله كاشت 
 
آماده سازي زمين 
در سيستم زراعي آيش – گندم خاك ورزي با گاوآهن قلمي (چيزل) و يا گاوآهن برگردان دار به صورت يك سال در ميان در فصل پاييز و سپس استفاده از پنجه غازي به عمق 10 سانتي متر براي مبارزه با علف هاي هرز در بهار و در مرحله آخر استفاده مجدد از پنجه غازي در اواسط تابستان براي كنترل علفهاي هرز دوباره روئيده مناسب مي باشد. در سيستم زراعي حبوبات – گندم در اولويت اول شخم با گاوآهن برگرداندار بعد از بارندگي به عمق 25-20 سانتي متر و ديسك زني بعد از آن و در اولويت دوم شخم با پنجه غازي به عمق 10-8 سانتي متر و سپس استفاده از ماله بعد از برداشت حبوبات توصيه مي شود. 
 
تاريخ كاشت 
از نيمه اول مهرماه تا 20 آبان ماه مناسب ترين زمان كاشت گندم ديم در اقليم معتدل سرد است. 
 
عمق و روش كاشت 
كاشت عميق موجب كاهش درصد سبز و كاهش تعداد پنجه هاي بارور مي شود كه سبب كاهش عملكرد ميشود. مناسب ترين عمق كاشت بذر گندم در مناطق معتدل 6-4 سانتي متر است. استفاده از دستگاه هاي بذركار (خطي كار) غلات با شياربازكن ديسكي بهتر از خطي كارهاي با شياربازكن بيلچه اي است. در مناطقي كه خطر فرسايش وجود ندارد و بستر بذر صاف و مسطح است استفاده از خطي كارهاي سطحي كار (فاصله رديف 15-12 سانتيمتر و عمق كاشت حدود 5 سانتي متر) و در زمين هاي سخت و شيب دار و بستري كه آماده سازي زمين خوب انجام نگرفته است استفاده از خطي كار عميق كار ( فاصله رديف 25-17.5 سانتي متر و عمق كشت 7 سانتي متر) توصيه مي شود. 
 
مصرف كودهاي شيميايي 
زمان مطلوب مصرف كودهاي ازته متغير بوده و بستگي به پراكنش و مقدار بارندگي دارد و بهتر است براساس آزمون خاك و توصيه مناطق، ازت خالص (به صورت دوسوم در پاييز در موقع كاشت و در صورت اطمينان از بارندگي هاي بهاره يك سوم آن را در بهار و به صورت سرك) مصرف كرد. مصرف كودهاي فسفره نيز براساس آزمون خاك و توصيه مناطق در پاييز و قبل از كاشت و يا همزمان با كاشت توصيه مي شود. استفاده از ادواتي كه كود و بذر را به طور جداگانه در بستر كشت قرار مي دهند (جايگذاري كود در زير بذر به فاصله حدود 9-6 سانتي متر) توصيه مي شود. 
 
ميزان بذر مصرفي در واحد سطح 
ميزان بذر در واحد سطح عموماً بسته به ميزان بارندگي، توزيع بارش، نوع خاك، كيفيت آماده سازي زمين، تاريخ كاشت، روش كاشت، و خصوصيت رقم مورد كاشت (تعداد پنجه، وزن هزاردانه، كودپذيري و...) متفاوت است. در مناطق معتدل سرد با بارندگي بيشتر از 400 ميليمتر در سال و توزيع مناسب تراكم بذري 450-400 دانه در مترمربع و در مناطقي با ميزان بارندگي كم و توزيع نامناسب بارشها استفاده از تراكم 300 دانه در متر مربع توصيه مي شود. 
 
نوع بذر مصرفي 
توصيه مي شود حتماً از بذر اصلاح شده ارقام مناسب براي كشت در منطقه معتدل ديم كه بوجاري و ضدعفوني شده باشند (خصوصاً بر عليه بيماري سياهك) استفاده شود. 
 
ارقام مناسب كشت و كار 
ارقام اصلاح شده سرداري، آذر 2 و سرداري 39 (در دست معرفي) جهت كشت در اين اقليم توصيه مي شوند.
 
كنترل علف هاي هرز 
هدف از كنترل علف هاي هرز در مزارع گندم ديم كاهش جمعيت آنان به حدي است كه به محصول خسارت وارد نكرده و كيفيت محصول برداشت شده را كاهش ندهد. براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم ديم استفاده از روش هاي تلفيقي و مديريت علف هاي هرز از قبيل ممانعت از كشت بذور آلوده به بذر علف هاي هرز و بوجاري بذور مصرفي، پاكيزه كردن ماشين آلات كشاورزي قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه، جلوگيري از تردد دام از مناطق آلوده در مزرعه، كشت گندم در تناوب با ساير محصولات و خودداري از كشت متوالي آن، استفاده از آيش، كشت در زمان مناسب، كشت با تراكم مناسب و در نهايت استفاده از سموم علف كش نازك برگ از قبيل تاپيك (1-0.5 ليتر در هكتار)، سافيكس (3.5-3 ليتر در هكتار)، گرانستار (25-10 گرم در هكتار) و مروسيد (1.5-1 ليتر در هكتار) برحسب نوع علف هاي هرز غالب در مزرعه توصيه مي شود. 
 
مصرف كود سرك 
در مواقع اطمينان از وجود بارندگي هاي مناسب بهاره و وجود رطوبت مناسب در خاك، استفاده از يك سوم كل مقدار كود ازته توصيه شده در منطقه در بهار و قبل و يا بعد از بارندگي ها توصيه مي شود.
 
مرحله داشت:
 
 كنترل علف هاي هرز
هدف از كنترل علف هاي هرز در مزارع گندم ديم كاهش جمعيت آنان به حدي است كه به محصول خسارت وارد نكرده و كيفيت محصول برداشت شده را كاهش ندهد. براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم ديم استفاده از روش هاي تلفيقي و مديريت علف هاي هرز از قبيل ممانعت از كشت بذور آلوده به بذر علف هاي هرز و بوجاري بذور مصرفي، پاكيزه كردن ماشين آلات كشاورزي قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه، جلوگيري از تردد دام از مناطق آلوده در مزرعه، كشت گندم در تناوب با ساير محصولات و خودداري از كشت متوالي آن، استفاده از آيش، كشت در زمان مناسب، كشت با تراكم مناسب و در نهايت استفاده از سموم علف كش نازك برگ از قبيل تاپيك (1-0.5 ليتر در هكتار)، سافيكس (3.5-3 ليتر در هكتار)، گرانستار (25-10 گرم در هكتار) و برومسيد ام آ (1.5-1 ليتر در هكتار) برحسب نوع علف هاي هرز غالب در مزرعه توصيه مي شود. 
 
مصرف كود سرك 
در مواقع اطمينان از وجود بارندگي هاي مناسب بهاره و وجود رطوبت مناسب در خاك، استفاده از يك سوم كل مقدار كود ازته توصيه شده در منطقه در بهار و قبل و يا بعد از بارندگي ها توصيه مي شود.
 
 
مرحله برداشت: 
 
مناسب ترين موقع برداشت محصول وقتي است كه رطوبت دانه آن بين 20-15 % است. كاربرد ماشينهاي برداشت (كمباين و يا دروگر) سبب تسريع در برداشت محصول و بهبود كيفي و كمي آن مي شود. با توجه به اينكه عدم دقت كافي در برداشت يه وسيله ماشين هاي مربوطه سبب بروز ضايعات مي گردد، كنترل و كاهش ضايعات در مرحله برداشت از موارد مهم تلقي شده و اكيداً توصيه مي شود.
 
 

نوشته شده در 11/09/1395 پنجشنبه ساعت 20:02:51 توسط samira


بازگشت به صفحه گندم


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید