انتقال علف کش ها
انتقال علف کش ها

انتقال علف کش ها:

به حرکت علف کش از محل جذب به سایر نقاط گیاه انتقال می گویند.

نحوه انتقال:

-         علف کش ها در گیاه انتقال ندارند و یا حرکت محدود دارند (علف کش های تماسی) در این علف کش ها خیس شدن کل گیاه ضروری است برای اینکه علف کش کاملاً اثر بگذارد. برای کنترل علف های هرز یکساله به کار می بریم و برای چند ساله ها مناسب نیستند چون حتی اگر اندام هوایی از بین رود، باز هم رشد خواهد کرد.

-         علف کش ممکن است در داخل گیاه حرکت کند (علف کش سیتمیک)

و حرکت به صورت آلوپلاستی /سیم پلاست و یا آپوسیم پلاست باشد. برای کنترل علف هرز چند ساله و یکساله به کار می برند. کاربرد علف کش در زمانی که ؟؟؟ انتقال را به اندام زیر زمینی دارد انجام می شود و بهترین زمان آخر فصل می باشد که ذخیره مواد غذایی صورت می گیرد و بهترین حالت در زمان اوایل گلدهی و قبل از تولید بذر می باشد.

Appoplast: دیواره سلولی در فضای بین سلولی و آوند چوبی (؟؟؟ غیر زنده)

Symplast: مجموعه ای به هم پیوسته از پروپلاست ها است که ؟؟؟ پلاسمودسما تا به هم متصل شده اند و شامل آوند آبکش می شوند و یک سیستم زنده است و برای اینکه بهترین انتقال را داشته باشیم این سیستم باید سالم و زنده باشد و اگر غلظت بالایی از علف کش استفاده کنیم در واقع سیستم انتقال را از بین برده ایم.

پس در روش symplast نباید از غلظت بالای علف کش استفاده کرد و یا غلظت را خرد کنیم و در چند مرحله استفاده کنیم مثلا در گلایفوسیت که مثلاً بگویند 8 لیتر باید دو بار 4 لیتری به فاصله 24 ساعت مصرف کنیم.

علف کش هایی که در Apoplast حرکت می کنند از طریق ریشه و همراه با آب جذب می شوند و فقط در آوند چوب حرکت می کنند و حرکت به سمت بالا دارند عمده علف کش های خاک مصرف از این طریق حرکت می کنند.

اگر علف کش Apoplast را بجای ریشه از شاخ و برگ استفاده شود عملکرد به صوتر تماسی خواهد بود و در کل گیاه حرکت نخواهد کرد.

علف کش های Symplast در آوند آبکش بوده و قانون source-??? صادق است حرکت از سلول تولید کننده به سمت سلول مصرف کننده و بسته به سلول مصرف کننده یا به سمت بالا حرکت می کند و یا به سمت پایین

(مثل مریستم ها یا اندام های زیر زمینی)

در علف کش های Apoplast علائم را در ابتدا در برگ های مسن می بینیم و سپس برگ های جوان علائم را نشان می دهند.

علف کش Symplast از طریق برگ جذب شده و بسته به اندام مصرف کننده بالا یا پایین می رود در Apoplast پس از جذب از طریق آوند چوب می تواند وارد آوند آبکش شود و بر عکس.

حرکت آزاد

Apoplast Symplast  Aposymplast

اوراسیل ها       گلایفوسیت      آمیترول

حرکت محدود

Apoplast Symplast  Aposymplast

پاراکوآت فنوکسی ها دی نیترو آنیلین ها

تماسی و Apoplast ولی چون جذب سطحی خاک می شود پس به صورت تماسی عمل می کند و 2,4-D و باید شاخ و برگ مصرف باشند علی رقم اینکه می تواند از طریق اندام زیر زمینی جذب شود.

در بسیاری از مواقع مخلوط گلایفوسیت و 2,4-D می تواند تاثیر بهتری داشته باشد.

برای علف های هرز ؟؟؟ جوانه زنی شده ترفلان همراه آب آبیاری انجام می شود و در خاک مرطوب

(با افزایش 50% غلظت)

علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

به عنوان گراس کش یا ؟؟؟ محسوب می شوند.

می توانند علف های هرز باریک برگ را در مزرعه پهن برگ و برخی غلات کنترل کنند.

سه گروه شیمیایی وجود دارد

ن

خانواده ها

نام عمومی

نام تجاری

آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (این علف کش ها به پسوند فوپ ختم می شوند)

دیلکو فوپ فنیل (باریک برگ ها: یولاف وحشی و ؟؟؟ در مزرعه گندم و جو

 

ایلوکسان

 

 

اگر طول استر از 5 کربن کمتر شد احتمال drift بیشتر شده و خاصیت علف کشی بیشتر می شود.

علائم خسارت: خمیدگی و ؟؟؟ متورم شدن ساقه در محل گره

و برگ ها حالت پیچ خورده و فنجانی شکل می شود. کلروز و نکروز و جلوگیری از رشد

این علف کش ها ؟؟؟ می باشد.

2,4-D علاوه بر گندم در ذرت هم به کار می رود. در گندم در مرحله پنجه زنی و تا ساقه دهی  و در ذرت قبل از ارتفاع 20 سانتی متری کاربرد دارد و اگر دیر بزنیم ؟؟؟ تشکیل نمی شود گوجه فرنگی به 2,4-D بسیار حساس است. به دلیل افزایش بیش از حد فعالیت گیاه می میرند.

علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز  (ACC ase)

می تواند علف های هرز باریک برگ را در مزرعه پهن برگ و ؟؟؟ غلات کنترل کند.

سه گروه شیمیایی وجود دارد

خانواده ها                           نام عمومی                                              نام تجاری

1.آریلوکسی توکسی پروپونایت  1.دیکلو فوپ متیل                                    ایلوکسان

(Fops)                             (باریک برگها: یولاف وحشی و چچم-

 در مزرعه گندم و جو)

                                      2. هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل                      گالانت

                                      (فرم استری دارد-کنترل علف های هرز باریک برگ

                                      یکساله و برخی چند ساله ها در مزرعه سویا،

 چغندر قندو برای کنترل قیاق بسیار مناسب است.

در مزرعه محصولات پهن برگ نیز کاربرد دارد.)

                                      3. فلوزیفوپ پی بوتیل                               فوزیا

                                      4. فلوکساپروب پی اتیل                                       پوماسو؟؟

                                      (جهت کنترل علف های هرز باریک برگ در مزرعه گندم و جود- ماده باعث افزایش مقاومت گیاه زراعی می شود و از یک ایمن ساز باید استفاده کرد.)

                                      5. کلودینافوپ پرو(در مزرعه گندم)                تا؟؟؟

                            

                                      6. کویزالوفوپ 1متیل                        تارگا

سیکلو هگزانولون ها               1.ستوکسیدیم                                 نابواس

                                      2.سیکلوکسیدیم                              فوکوس

                                      3.تراتکوکسیدیم                                       گراسپ

اگر علف های هرزی را نتوان با دو خانواده بالا کنترل کرد از این دو علف کش استفاده می کنند که قوی و گران نیز هستند. این علف کش ها از نظر ساختمان باهم تفاوت دارند ولی همگی یک اثر دارند.

هالوکسی فوپ متیل و هالوکسی فوپ متیل (فقط در این فرم خاصیت علف کشی دارد.)

آنزیم تولید اسیدهای چرب را سنتز می کند.

نشانه ها: مریستم های انتهایی و جانبی ، جلوگیری از رشد ریشه و اندام های هوایی، بافت های مریستمی در گره و جوانه ها کلروتیک شده و می میرند، پژمردگی و کلروزه شدن برگ های جوان

؟؟؟ ساقه علف هایی که تحت تاثیر این علف کش قرار می گیرند می توان به آسانی از طوقه جدا کرد چون جوانه انتهایی ؟؟؟

چون با جلوگیری از سنتز اسید چرب از بین می روند نشانه ها بین 7 تا 14روز بعد ظاهر می شود.

تمام علف کش های Acc ase به صورت AC فرموله شده و سیستمیک هستند، حرکت آزادانه دارند در گیاهان چند ساله اگر علف کش به پایین نرسد امکان رشد دوباره وجود خواهد داشت.

بهترین مرحله کاربرد در زمان 2تا4 برگی گراس است  (Postemergence)

نحوه علف کش: بازدارنده سنتز آنزیم Acc ase

1.      جلوگیری از بیوسنتز اسید های چرب (اثر اولیه)

2.      اختلال در شیب پروتون غشاء (اثر ثانویه)

محل عمل Acc ase

در کلروپلاست و اولین آنزیم در ساخت چربی ها و اسیدهای چرب را بلوکه می کند. سنتز مالونیل کوآنزیم آ که توسط استیل کوآنزیم آ کاتالیز می شود اولین مرحله بیوسنتز می باشد. بیوسنتز اسیدهای چرب در کلروپلاست و پلاستیدهای بافت های غیر ؟؟؟ می باشد.

 

علاوه بر DIM و FOPS ، thiocarbamate و pyridazinones نیز از بیوسنتز اسیدهای چرب جلوگیری می کند.

اختلال در شیب پروتون به دنبال بیوفیزیک رخ می دهد. و این علف کش ها روی فعالیت غشاء به طور مستقیم اثر می گذارند (اثر روی کانال هیدروژنی)

چرا این علف کش ها فقط گراس ها را از بین می برند و تاثیری روی گیاهان پهن برگ ندارند یا مکانیسم انتخابی عمل کردن علف کش های Acc ase چگونه است؟

در گیاهان دو نوع مختلف آنزیم Acc ase را داریم.

در دولپه  ای ها: فرم پروکاریوت و غیر حساس به علف کش ها

در تک لپه ای ها: فرم یوکاریوت (گراس) و حساس به علف کش ها

پس چرا این علف کش ها در مزرعه گندم استفاده می شود و تاثیری روی گندم وجود ندارد؟(علیرغم داشتن آنزیم های حساس به این علف کشها)

در یک آزمایش انجام شده آنزیم Acc ase را از گیاه ذرت و گندم و سویا جدا کردند و از مقابل علف کش های هالوکسی فوپ و تراکلوکسیدین مقایسه شد.

آنزیم گندم و ذرت با هالوکسی فوپ ؟ شد ولی آنزیم سویا مقاومت داشتند.

بنابراین ذرت و گندم به این علف کش حساس هستند.

در ادامه ازمایش وقتی به علف کش تراکلوکسیدین استفاده کردیم حساسیت آنزیم ذرت و گندم نیز بیشتر بود . این علف کش ها پس از رسیدن به کلروپلاست و پروتوپلاست اثر می گذارند بنابراین استفاده از این علف کش ها در برخی از غلات به دلیل متابولیسم و یا غیر سمی شدن و تجزیه شدن علف کش در گیاه زراعی است و علف کش غیر فعال می شود.

چرا تجزیه شدن علف کش در گیاه زراعی باعث بی اثر شدن آن می شود ولی تجزیه شدن در گراس تاثیری در عملکرد آن ندارد؟

در تمام گراس ها دو جهت متفاوت در تجزیه علف کش ها وجود دارد و در گندم پس از تجزیه، ماده تولیدی خاصیت علف کشی نداشته، مسیر قابل برگشت نیست ولی در یولاف وحشی تجزیه علف کش در مسیری انجام می شود که کمی خاصیت علف کشی داشته ضمنا مسیر تجزیه قابل برگشت می باشد.

علف کش در حالت اولیه استری است اما برای جذب بهتر از سطح برگ پس از جذب در گیاه اسیدی می شود.

خصوصیات این علف کش ها:

1.      این علف کش ها در خاک توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شوند.

2.      ؟

3.      DIM ها در مقابل نور به سرعت تجزیه نمی شوند.

وقتی از علف کش استفاده می کنیم تقسیم گیاهان را از بین می بریم و گیاهان مقاوم باقیمانده و در نسل های بعدی زیاد می شوند. 

مکانیزم مقاومت:

 مقاومت براساس حساسیت کمتر آنزیم (تغییر محل هدف علف کش و تغییر عمل آنزیم)

مقاومت براساس افزایش متابولیسم علف کش

کاهش در میزان جذب و انتقال علف کش

دور نگه داشتن علف کش از محل هدف

اکثر علف کش از گروه ALS هستند (مهم ترین علف کش ها)

در علف کش های بیشترین علایم دور مریستم ها می باشد و به راحتی می توان ساقه را جدا کرد.

علف کش های بازدارنده استولاکتات سینتاز   

 (جدیدترین علف کش ها) شامل پنج گروه مختلف شیمیایی

1.      سولفونیل اوره ها

2.      ایمیدازولینون ها

3.      تریا زولوپیریمیدین ها

4.      پیریمیدینل تیوبنزوات

5.      سولفونیل آمینو کربوکسیل تریازولینون

دو گروه اول در ایران هستند.

برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ در محصولات مختلف زراعی به کار می رود. و به صورت انتخابی و اختصاصی عمل می کنند. 


نوشته شده در 12/01/1393 سه شنبه ساعت 12:24:38 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 05/02/1393 جمعه ساعت 05:45:45 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید