فن پیج فیس بوک بساک

انجام پروژه های آبیاری قطره ای بارانی و تحت فشار
انجام پروژه های آبیاری قطره ای بارانی و تحت فشار
مشاوره، طراحی و اجرای سیستم­های آبیاری
 
كشور ايران از نظرموقعيت استراتژيكي و اقليمي يكي از كشورهاي بي نظير در كره زمين است با وسعتي برابر 1648000 كيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب داراي آب و هواي متغير با اقليم هاي متفاوت است . در كشوري با اين همه نعمات خداداي ، نبايد فقر يافت شود . در حاليكه معضلات اجتماعي امروز ناشي از عدم بكار گيري نيروها در استفاده از اين نعمات مي باشد.
از جمعيت 60 ميليوني كشور 170 ميايون دانش آموز و ميليونها دانشجو و متخصص كه هر ساله رقمشان در حال فزوني است ، به صف جويندگان كار مي پيوندند .
24 ميليون نفر از جمعيت كشور در روستاها سكونت دارند كه شرايط بسيار دشوار گذران زندگي كرده و بسياري از آنها در حال مهاجرت به شهر ها مي باشند . آمار رشد جمعيت نشان مي دهد كه ساليا نه 5/1 ميليون فقر به جمعيت كشور اضافه شده ، بطوريكه در سال 2050 ميلا دي به 140 ميليون نفر مي رسد ، با توجه به مراتب بالا بسيار روشن است كه فوري ترين اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امكانات و ثروتهاي بالقوه جامعه مي باشد ، بنابراين تنها راه ممكن تقدم ، سرما يه گذاري در بخش كشاورزي مي باشد . ميزان آبي كه در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس ما قرار مي گيرد برابر حدود 90 ميليلرد متر مكعب است كه بيش از 3 درصد كل آبي است كه در سطح جهان استحصال مي گردد . مفهوم اين ا رقام آن است كه ايران از نظر آب و خاك كشوري ثروتمند است . اما اراضي زير كشت آبي كشور ايران حدود 5/7 ميليون هكتار يعني كمتر از 5 درصد كل مساحت كشور است در حاليكه ار اضي مستعد كشور براي كشاورزي بين 30 تا 50 ميليون هكتار بر آورد شده بعبارتي مي توان بين 20 تا 30 درصد كل مساحت كشور را زير كشت قرار داد .
با استفاده از سيستمهاي آ بياري تحت فشار مي توان از تلفات آب جلوگيري كرد
 
از 88 ميليارد متر مكعب آب كه هر ساله استحصال مي شود حدود 83 ميليارد متر مكعب آن در بخش كشاورزي مصرف مي شود كه متاسفا نه 63 ميليارد متر مكعب آن به هدر مي رود . حال مشخص شد چاره كار جلوگيري از به هدر رفتن آب است تلفات اصلي عمدتاً در داخل مزرعه است كه 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل مي شود .
دستيابي به راندمان آبياري باراني تا راند مان 70 درصد و راندمان آبياري قطره اي تا 95 درصد است ، يعني در سيستم آبياري باراني تا 20 درصد و در سيستم آبياري قطره اي تا 5 درصد آب تلف مي شود ، در حاليكه آبياري مزارع به روش سطحي حتي با انجام هزينه هاي گزاف و تسطيح اراضي راند مان آ بياري از 50 درصد تجاوز نمي كند و در وضعيت سنتي كه اكثر اراضي كشور ما بهمين ترتيب آبياري مي شود حتي كمتر از 35 درصد مي باشد . اين بدين معني است كه اگر از روشهاي آبياري باراني و قطره اي استفاده نكنيم 65 درصد آب مزارع از بين مي رود و با احتساب آب تلف شده در كانالهاي انتقال ميزان تلفات از 75 درصد تجاوز نمي كند . لذا با استفاده از سيستمهاي آ بياري تحت فشار مي توان از تلفات آب جلوگيري كرد و به يك رشد اقتصادي كه بر اساس آن مي توان به يك توسعه پايدار اقتصادي ، اجتماعي دست يافت .
 
 
 
آبياري قطره اي عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح يا زير خاك به صورت قطرات مجزا ، پيوسته ، جريان باريك يا اسپري ريز از طريق قطره چكانهايي كه در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبياري قطره اي داراي روشها و مفاهيم متعددي مانند آبياري دريپ ، آبياري زير بستري ، آبياري فواره اي و آبياري اسپري است .
 
 
انواع سيستم هاي قطره اي
 
 
 
آبياري دريپ :
 
 
پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا يا پيوسته ، يا جريانهاي باريك از حفره هاي ريز آبياري دريپ نام دارد . در بيشتر موارد آبياري دريپ و آبياري تريكل ( قطره اي ) مترادف يكديگر به كار مي روند .
آبياري زير بستري :
 
پخش آهسته آب در زير سطح خاك از قطره چكانهايي با دبي در حدود آبياري دريپ ، آبياري زير بستر نام دارد . اين روش با آبياري زير زميني متداول كه در آن ناحيه ريشه گياه با كنترل سطح ايستابي آ بياري مي شود متفاوت است و نبايد اشتباه گرفته شود .
 
آبياري فواره اي ( بابلر) : 
 
پخش آب بر سطح خاك به صورت جريان با ريك يا فواره از سوراخي با دبي بيشتر از آبدهي آبياري دريپ يا زير بستري آما معمولاً كمتر از 1 گالن بر دقيقه ، آبياري فواره اي نا ميده مي شود . دبي قطره چكان در اين آبياري از سرعت نفوذ نهايي خاك بيشتر است و ايجاد يك حوضچه براي نگهداري يا كنترل پخش آب ضروري مي باشد .
آبياري اسپري :
 
پخش آب بوسيله يك اسپري يا مه پاش كوچك بر سطح خاك به آبياري اسپري معروف است . در اين روش هوا در پخش آب نقش اساسي را بعهده دارد در حاليكه در روشهاي دريپ ، فواره اي و زير بستري ، خاك عامل اصلي محسوب مي گردد.
محاسن آبيار ي قطره اي:
1- آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكها ست و كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر اثر مصرف آب به وسيله گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد.
2- آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است.
3- صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها
4- هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد.
6- كودها را مي توان در آب آبياري تزريق نمود كه با اين كار نيازي يه نيروي كارگر براي پخش آنها روي زمين نيست.
7- از محاسن دیگر آبیاری قطره ای این است که این روش می تواند در زمین­های کشاورزی­ای که برای سایر روش­ها امکان پیاده شدن نیست به کار گرفته شود.  
8- به دلیل محدود بودن سطح آبیاری رشد علف­های هرز که معمولآ در رقابت با گیاه قرار می گیرند صورت نمی­پذیرد .
9- به دليل برقرار شدن توازن بين تبخير-تعرق و مقدار آبيارى از هدر رفتن آب به‌صورت رواناب سطحى يا نفوذ عمقى جلوگيرى مى‌شود.
10- در سيستم قطره اي مي توان از آب با شوري بيشتري نسبت به ساير روشها ي آبياري استفاده كرد.
11- مورد استفاده در خاكهاي صخره اي و شيب هاي تند و ....
آبياری بارانی :
 
در آبياری به روش بارانی ،آب با فشار در داخل يک شبکه لوله کشی شده جريان پيدا کرده و سپس از خروجی هايی که روی اين شبکه تعبيه شده و آبپاش ناميده می شوند خارج می شود. ساختمان آب پاشها طوری است که هنگامی که با فشاراز آن خارج می شود بصورت قطرات ريز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ريخته می شود.به همين دليل است که سيستم آبياری به روش بارانی ناميده می شود.
 
انواع سیستم آبياری بارانی :
 
1-  جابجا شونده (Portable)   
2-  نيمه جابجا شونده  (Semi-Portable) 
3-  نيمه ثابت((Semi-permanent
4-  ثابت (Permanent) 
5-  مجموعه متحرک  (Set Move) 
6-  مجموعه ثابت (Solid Set) 
7-  مجموعه متحرک دائم (Continues Move)
 
مزاياي آبياري باراني :
برخي از مهم‌ترين مزاياي روش آبياري باراني به‌شرح زير مي‌باشد:
1. مقادير آب كم و دايمي مي‌تواند به‌طور مطلوب و مؤثر مورد استفاده قرارگيرد.
2. جريان آب روي سطح خاك (رواناب) و فرسايش را مي‌توان از بين برد بنابراين روش‌هاي آبياري باراني نيازي به سيستم دفع زه‌آب آبياري ندارند.
3. خاك‌هايي با بافت و لايه‌بندي مخلوط و متنوع مي‌توانند با اين روش آبياري گردند.
4. در خاك‌هاي كم‌عمق كه تسطيح آنها موجب خسارت به خاك مي‌گردد، مي‌توان با استفاده از اين روش بدون انجام تسطيح، عمل آبياري را انجام داد.
5. با اين روش زمين‌هاي با شيب زياد و تپه ماهور به‌آساني قابل آبياري هستند.
6. آبياري با عمق كم و با دفعات زياد به‌نحو مطلوبي قابل اجراست.
7. در زراعت‌هايي كه با روش‌هاي سطحي آبياري مي‌گردند مي‌توان تا مرحله جوانه‌زني از آبياري باراني استفاده نمود و كارآيي آبياري را افزايش داد. لازم به توضيح است كه در روش‌هاي آبياري سطحي، تلفات نفوذ عمقي در ابتداي مرحله رشد گياه بسيار بالاست.
8. ساعات كار روزانه كارگر در هر قطعه زمين كوتاه است و اين روش به كارگر كمتري
نياز دارد.
9. امكان استفاده از كارگران غيرماهر وجود دارد زيرا در اين روش تصميمات به‌وسيله مديران اتخاذ شده و آبيار در آن نقش مهمي ندارد. 
10. با افزايش رطوبت، خنك‌كردن محيط گياه و كاهش خطر يخبندان (با استفاده از طرح‌هاي خاص) مي‌توان شرايط آب و هوايي را به‌نفع گياه تا حدي اصلاح كرد.
11. در برخي شرايط، انجام آبياري تكميلي براي جبران كمبود بارندگي و يا بارندگي نامنظم، عملي اقتصادي است. هم‌چنين مي‌توان براي سبز كردن غلات زودرس و يا مرتع كه با اطمينان خاطر از بارندگي، كود داده‌ شده و كشت گرديده و به‌علت عدم بارندگي سبز نشده از آبياري باراني استفاده نمود. 
12. آبشويي نمك‌ها از خاك مي‌تواند به‌نحو مطلوبي انجام گيرد، لازم به يادآوري است كه راندمان آبشويي به روش آبياري باراني از روش‌هاي ديگر بيشتر است. 
13. راندمان كاربرد1 آب اين روش آبياري به‌شرطي كه طراحي و اجراي آن به‌نحو مطلوبي صورت گرفته باشد، مي‌تواند بالا باشد. 
14. در آبياري باراني مي‌توان از اختلاف ارتفاع موجود به‌نفع كاهش نيروي پمپاژ استفاده نمود. 
15. در اين روش آبياري، امكان پخش كود و سم تا حدودي مقدور است. 
16. زمان لازم براي طرح و اجراي شبكه آبياري باراني عموماً نسبت به آبياري سطحي كمتر است.
 
سیستم مه پاش :
4.jpg
 
رطوبت گلخانه :
رطوبت یعنی تمرکز بخار آب در هوا در یک لحظه مشخص، این تمرکز دچار افزایش و کاهش می شود. نیاز گیاهان به رطوبت با یکدیگر متفاوت است. هنگامیکه این رطوبت در گلخانه نوسان داشته باشد گیاهان دچار استرس شده که نه تنها در تولید و راندمان آنها تاثیر گذار است بلکه ممکن است موجب مرگ آنها نیز بشود.
رطوبت مطلق مقدار بخار آب موجود در یک حجم مشخص از هوا می باشد که در صورتیکه هوای بیرون گلخانه ثابت باشد، در داخل گلخانه در طی بیست و چهار ساعت تغییر محسوسی ندارد. رطوبت مطلق در واحد مقدار گرم آب در سانتیمتر مکعب هوا اندازه گیری می شود. هوا نمی تواند مقدار نامحدود آب را در خود نگه دارد، این مقدار به دمای هوا بستگی دارد که با افزایش دما افزایش و با کاهش دما کاهش می یابد تا زمانیکه به حد اشباع برسد.نقطه اشباع هوا نقطه ایست که یک حجم هوا، در یک دمای ثابت، مقدار بخار آبی را در خود نگه میدارد که بیش از آن قادر به جذب بخار نبوده و در این نقطه بخار آب تقطیر می شود که همان پدیده کندانساسیون در گلخانه هاست که با تغییر دما تغییر می کند. رطوبت نسبی عبارتست از نسبت رطوبت مطلق به نقطه اشباع، یعنی نسبت بین  مقدار بخار آبی که هوا در یک دمای مشخص در خود نگه می دارد به حداکثر مقدار بخار آبی که می تواند در خود نگه دارد.
برای مثال در صورتیکه در دمای 20 درجه، رطوبت مطلق برابر  با 15 گرم آب در یک متر مکعب هوا باشد، با توجه به اینکه نقطه اشباع رطوبت در دمای 20 درجه 2/17 است، رطوبت نسبی اینگونه  محاسبه می شود:          87/0=2/17 /  15
  بخاطر سهولت در محاسبات و حذف اعداد اعشاری، رطوبت اشباع 100 در نظر گرفته می شود، بنابراین بجای 87/0، رطوبت نسبی 87% عنوان می شود.
عواقب ازدیاد رطوبت در گلخانه ها :
•    کاهش رشد گیاهی بدلیل کاهش تعرق
•    افتادن گلها
•    افزایش بیماری ها
•    کندانساسیون
عواقب کمبود رطوبت :
•    خشک شدن بافت ها
•    کاهش رشد بدلیل کاهش تعرق بعلت بسته شدن روزنه ها
•    لقاح ناقص و افتادگی گل ها
 
آبیاری هوشمند و تمام خودکار :
 
این سیستم یکی از مدرنترین روش های آبیاری میباشد که با بهره گیری از دستگاه تایمر کنترلر توانایی اجرای برنامه های داده شده را دارا میباشد امکان نصب این سیستم در مقیاس های متفاوت از باغ های کوچک و ویلاها تا باغ های بسیار وسیع وجود دارد . این دستگاه با فرمان دادن به پمپ و فلکه ها آن ها را در زمان مقرر روشن یا خاموش کرده و با این روش کنترل تمامی ایستگاه ها به طور متمرکز و بدون نیاز به حضور شخص از ایستگاه مرکزی امکان پذیر میباشد .
مزایای سیستم آبیاری به روش تمام اتوماتیک: 
 
   (1 قابلیت برنامه‌ریزی سالیانه ، فصلی ، هفتگی ، روزانه و در ساعات خاص شبانه روز 
   (2 قابلیت کنترل مسیرهای آبیاری، پمپ‌ها 
   (3 امکان آبیاری هوشمند با سنسور 
   (4 صرفه‌جویی در مصرف آب 
  (5 عدم نیاز به باغبان جهت آبیاری 
  (6 امکان نصب در ساختمان‌های اداری ، ساختمان‌های مسکونی ، مجتمع تجاری ، ویلاها و گلخانه ها
 
سیستم فیلتراسیون آبیاری قطره ای چیست و چه کاربردی دارد؟
سیستم فیلتراسیون نقش بسیار مهمی را در تأمین و کنترل کیفیت آب در آبیاری قطره ای ایفا می کنند. فیلترها وسایلی هستند که ذرات معلق موجود در آب آبیاری سیستم قطره ای را از آن جدا می کنند.  از سیستم فیلتراسیون به منظور حذف ذرات معلق و شناور در آب استفاده می کنند. در صورت نبود ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای، این ذرات معلق وارد مسیر سیستم آبیاری شده و در انتها به قطره چکان های می رسند که باعث گرفتگی آن ها می شوند.
جدی ترین مسآله در نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای مسدود شدن قطره چکان هاست. روزنه های قطره چکان در مقایسه با نازل آبپاش ها بسیار کوچک ترند و خطر انسداد و گرفتگی آن ها به واسطه مواد معلق آب و حتی باکتری های موجود در آن وجود دارد. گرفتگی قطره چکان ها باعث می شود که آب به درستی به گیاه نرسد و خسارات زیادی به محصولات وارد شود. موادی که موجب مسدود شدن و گرفتگی قطره چکان می شود عبارتند از :
*- مواد فیزیکی به صورت معلق
*- مواد بیولوژیکی مانند جلبک ها و باکتری ها
به همین منظور وجود ایستگاه فیلتراسیون در آبیاری قطره ای برای جلوگیری از ورود مواد ناخواسته به داخل سیستم و گرفتگی قطره چکان ها لازم است. انواع فیلتر ها در آبیاری قطره ای عبارتند از:
1- فیلتر شنی         2- فیلتر هیدروسیکلون             3- فیلتر دیسکی            4- فیلتر توری
 
ساخت ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای
ساخت ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای
 
از فیلتر هیدروسیکلون در مواقعی استفاده می شود که آب مستقیماً از چاه استخراج می شود و استخر وجود ندارد. آب پس از خروج از چاه وارد ایستگاه فیلتراسیون و هیدروسیکلون شده، پس از تصفیه وارد سیستم آبیاری قطره ای می شود. معمولاً در ایستگاه های فیلتراسیون یا از تانک فیلتر شنی استفاده می شود یا از هیدروسیکلون و استفاده همزمان آن ها رایج نیست.
 
 
 
شرکت به کشت ارایه دهنده بهترین طرح ها و خدمات اجرایی سیستم ای آبیاری قطره ای ، تیپ ، بارانی و.....    برای باغات ، حیاط های منازل  مسکونی و اداری ، پارک ها ، گلخانه ها ، زمین های فوتبال و بازی و فارم های ورمی کمپوست و .... .
 

آبیاری قطره ای


نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 00:57:15 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری


ناشناس در تاریخ بیست و یکم بهمن 1396 گفته است

باسلام برای آبیاری بارانی یکنفر را معرفی کنید در استان خراسان شهرستان سرخس این طرح را اجرا کند
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید