انواع ماهی های پرورشی گرمابی
انواع ماهی های پرورشی گرمابی

انواع ماهی های پرورشی گرمابی

محيطهاي پرورشي:
ماهيان گرمابي در استخرهاي خاكي و بتوني پرورش ميابند.كه رشد آنها در استخرهاي خاكي به دليل توليدات طبيعي استخر بيشتر از استخرهاي ذخيره مي باشد.
 
تراكم و تركيب ماهيدار كردن استخرها:
تراكم به معناي تعداد ماهي ايي است كه در يك استخر بايد رهاسازي شود.پرورش دهندگان اكثراً تمايل دارند كه تعداد ماهي بيشتري در استخر خودرهاسازي كنند ولي بايد توجه كنند كه اگر از مقدار معيني تعداد ماهي بيشتر شود ،نه تنها ميزان توليد بيشتر نمي شود،بلكه رشد ماهي خيلي كم مي گردد.كارشناسان براساس تجربه ساليان گذشته توصيه مي كنند كه در استخرهاي كوچكتر از 400 مترمربع 5/0 تا 1 قطعه در هر متر مربع رهاسازي شود كه ميزان دقيق آن را كارشناس بر اساس وضعيت استخر مشخص مي كند.
با توجه به اينكه در استان ما پرورش دهندگان از آب استخر به ميزان زيادي براي آبياري زمين استفاده مي كنند،ماهي مناسب براي اين استخرها بيشتر كپور علفخوار(آمور) مي باشد.اين ماهي به آب زلال و شفاف نياز دارد و از يونجه وسبزيجات ديگر تغذيه مي كند.
 
تغذيه ماهيان گرمابي:
همانطور كه اشاره شد ،آمور از يونجه و علوفه سبز ديگر تغذيه مي كند.هر ماهي آمور براي اينكه به وزن 1 كيلوگرم برسد ،نياز به مصرف 20 تا 25 كيلوگرم يونجه دارد.ماهي آمور هر روز 40 درصد وزن بدن خود غذا مي خورد ،يعني يك ماهي يك كيلويي،400 گرم علف مي خورد.
براي تغذيه وقتي ماهي ها كمتر از 50 گرم هستند علوفه را خرد كنيد تا اندازه دهان ماهي شود و آنها را در دو يا سه قاب چوبي بريزيد.بهترين زمان غذادهي ماهي آمور ساعت 8 صبح و 4 بعدازظهر مي باشد.چون اين ماهي حريص است و غذاي كپوررا مي خورد ،بايد اول آنرا با علف سير نماييد و 2 ساعت بعد ماهي كپور را غذادهي كنيد.
ماهي كپور همه چيز خوار مي باشد و از گندم و جو خيس شده،ذرت خرد شده و غذاهاي باقيمانده تغذيه مي كند .هر ماهي كپور براي اينكه به يك كيلوگرم برسد ،بايد 4 تا 5 كيلو غلات مصرف كندوهر ماهي روزانه 3 درصد وزن خود غذا مي خورد يعني يك ماهي 600 گرمي 18 گرم غذا در روز ميخورد.
غذاي كپور را در تشتك ريخته و تشتك را در كف استخر قرار مي دهند ،چون كپور از كف تغذيه ميكند.
مقدار و تعداد وعده توسط كارشناس اعلام مي گردد.
در استخرهاي ذخيره چند قطعه نيز ماهي فيتوفاگ مي ريزند .اين ماهي نياز به تغذيه دستي نداشته و از توليدات طبيعي استخر استفاده مي كند.براي اين منظور رنگ آب بايد كمي سبز باشد.
مثال:در يك استخر 200 مترمربعي چه تعداد ماهي و از چه نوع بايد رهاسازي شود؟
قطعه كپورعلفخوار(آمور) 160=80% × 200 
قطعه كپور 30 =15% × 200
قطعه كپور نقره اي 10=5% × 0 20 
پرورش ماهي=استفاده بهينه از منابع آبي خرد=خودكفايي خانوار كشاورز 
اگر تعدا دماهي رهاسازي شده بيشتر از اين مقدار باشد ، به وزن مناسب نمي رسند و درنتيجه چون كوچك‌هستند،مشتري نخواهند داشت.مردم دوست دارند ماهي درشت بخرند،به همين خاطر ماهي كمتر از يك كيلوگرم را نمي خرند.
 
ميزان برداشت:
اگر پرورش دهنده توصيه هاي كارشناسي را دقيقاً رعايت كند ،در پايان دوره 6 تا 8 ماهه وزن ماهي آمور به 5/1 تا 2 كيلوگرم،ماهي كپور 1 كيلوگرم و ماهي فيتوفاگ به 800 گرم مي رسد.
در مثال قبل ميزان برداشت به اين قرار است:
كيلوگرم ماهي آمور 320 =2 × 160 
كيلوگرم ماهي كپور 30 =1 × 30 
كيلوگرم ماهي كپور نقره اي 8 =8/0 × 10
بنابراين كل برداشت از اين استخر 358 كيلوگرم مي باشد.
 
پرورش ماهـي
 
مقدمه:
پيشرفت تكنولوژي به همراه تجربه درارتباط باامورات پرورش آبزيان امكانات وراهكارهاي جديدوقابل دسترس وكاربردي راجهت افزايش توليد،كاهش ضايعات وسودآوري بيشتردراختيار پرورش دهنده قرارميدهد.اماتحقق يافتن امرفوق منوط به كاربردي كردن آن توسط پرورش دهندگان مي باشد.
 
تعريف هوادهي:
هوادهي عملي است كه طي آن آب وهواباهم مخلوط شده و درنتيجه ميزان اكسيژن محلول درآب به حداشباع نزديكترميشودواكسيژن موردنياز براي مصرف ماهي تامين مي گردد.
 
منابع تامين اكسيژن آب استخر:
1-ورودوخروج آب ازمحيط پرورش بطوردائم
2-بكارگيري دستگاه هاي هواده 
3-استفاده ازامكانات قابل دسترس مثل برج هواده
4-ريزش آب ازلوله سوراخدارنصب شده برروي ديواره استخر
5-به گردش درآوردن آب استخر بوسيله پمپ آب
6-تزريق هوابه آب استخربوسيله دمنده هاي هوا
7-باد و گياهان
 
دلايل بكارگيري هواده وروشهاي هوادهي درپرورش ماهي:
دربعضي ازاستخرهاي پرورش ماهي كه آب به دلايلي به كندي تعويض مي گردداكسيژن محلول درآب درطول شبانه روزتغييرات زيادي مي كندبطوريكه درروزهاي ابري ودرهنگام صبحدم كمبودميزان اكسيژن كاملاًمشهودمي باشدوتلفات ماهيان رامنجرخواهدشد. لذابايدتدابييري انديشيدتاسلامت ماهيان درچنين شرايطي حفظ شود.براي اين كارمي بايست ازروشهاي هوادهي بسيارساده كه هرپرورش دهنده قادربه اجراي آن مي باشداستفاده كرد. 
 
روشهاي هوادهي:
1-نصب برج هواده درمحل خروج آب ازلوله موتور پمپ: 
دراين روش آب پس ازعبور ازدهانه لوله اصلي برروي صفحات مشبك برج ريزش كرده وبصورت قطرات بسيارريزدرآمده وواردكانال آبرساني مي شود،درحين اين عمل، آب گازهاي مضرراازدست داده وبااكسيژن وارداستخرمي گردد. استفاده ازاين نوع هواده دراستخرهاي پرورش قزل آلاشديداًتاكيدميگردد.
2-نصب لوله سوراخدارپلي اتليني برروي ديواره استخر:
دراين روش آب پس ازعبورازروزنه هاي لوله به ارتفاع يك متربصورت قطرات ريزبرروي آب استخرپاشيده شده كه باعـث افزايش اكسيژن مي گردد.
3-استفاده ازپمپ هاي آب :
درروزهاي ابري كه ماهيان باكمبوداكسيژن مواجه هستنداستفاده ازاين روش ضروري بنظرمي رسد.براي اين كاريك دستگاه پمپ برقي يابنزيني رابرروي ديواره استخرگذاشته وبامكش آب استخروبرگشت مجددآب ميزان اكسيژن آب راافزايش دهيد.
4- ايجادكانال برروي ديواره استخرونصب كردن لوله هاي 20 سانتي پلي اتيلني ( قطركمترازيك اينچ ) در فاصله هاي 40سانتيمتري روي ديواره استخر بسمت داخل آن .دراين روش آب مستقيماًواردكانال شده وپس ازعبورازلوله هابه داخل استخرريزش كرده وميزان اكسيژن آب افزايش پيدا مي كند.
 
هواده چه وسيله اي است؟
درپرورش ماهي هروسيله اي كه اكسيژن محلول درآب را افزايش دهدوبه حداشباع نزديكتركند،هواده به مي آيد.هوادهنده هابه لحاظ نحوه تزريق هوادرآب متفاوت هستند.بعضي ها از طريق تزريق اكسيژن آب در استخرمثل فواره ،موتور پمپ وبعضي ها دميدن هوا درآب اين عمل را انجام مي دهند مثل هواده جت و اسپلش پرورش دهندگاني كه مي خواهند توليدشان بيشتر از ظرفيت استاندارد استخر باشد بكارگيري هواده مثل هواده فوق در طول دوره پرورش ضروري مي باشد. 
مثال:
با بكاربردن يك دستگاه هواده مي توان تعداد 10000قطعه بچه ماهي قزل آلا را در يك استخر 500 متر مربعي با ميزان آب 20ليتر در ثانيه پرورش داد و مقدار 2تا5/2تن ماهي قزل آلا برداشت نمود. 
هوادهي =تامين اكسيژن ماهي=تغذيه بهتر=رشدمطلوب
اين نوع پرورش آبزيان در ابتدا در كشورهاي درحال 
توسعه انجام ميگيرد. 
به مديريت كمي نياز دارد. جمعيت ماهيان به درستي 
ارزيابي نمي شود و تفاوتهايي در رشد و اندازه ماهيان ديده مي شود. 
استخرها معمولاً بزرگ و كم عمق هستند و مساحت آنها از 1 تا چندين هكتار متغيير است. 
- ماهيان رهاشده متكي به غذاي طبيعي است تراكم ماهي كمتر از 1/m2 
- ميزان توليد درشرايط مطلوب 1/0 تا 4/0 كيلو كيلو گرم در متر مربع مي باشـد. 
- ازنمونه هاي رايج آن پرورش مـــاهي قزل ققق آلا دردرياچه داخلي نظير درياچه نئور در شه شهرستان اردبيل اشاره كرد 
- دروه پرورش طــــولاني بسته به شــرايط اقل اقيمي و مقدار غذاي منبع آبي دارد.
منبع:anekuie.blogfa.com/post-210.aspx

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394 ساعت 21:13:33 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه پرورش ماهیان گرمابی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید