اهمیت محلول پاشی در پاییز
اهمیت محلول پاشی در پاییز

 اهمیت محلول پاشی در پاییز 

 
 مقدمه 
 
( بخش اول )
 
محلولپاشی بعد از برداشت  مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد و باعث گلدهی بیشتر و باردهی موثرتر گیاه می گردد
 
عناصر غذایی که همراه با محلولپاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل می شوند غلظت این عناصر را در درخت بالا می برند. هرچه میزان عناصر غذایی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش می یابد.
 
علاوه بر مزایای فوق محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه اول فصل رشد درخت موثر است. در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگ ها و بعدا جوانه های گل فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می کنند. این در حالی است که ریشه های فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند . عناصر غذایی مورد نیاز در این مرحله کلیدی از ذخیره خود درخت که در فصل رشد قبل جمع آوری کرده است تامین می شود. 
 
بهترین زمان برای بالا بردن ذخیره غذایی درخت مرحله ی بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی جذب شده از ریشه و محلول پاشی در جوانه ها و شاخه ها ذخیره می شود . جوانه های گل در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصرروی و بر دارند.
 
مطالعات نشان می دهد که در مرحله تورم جوانه ها ، عنصر بُر از سایر اندام های درخت به سمت جوانه ها مهاجرت می کنند و غلظت عنصر بر در این مرحله در جوانه ها چندین برابر حد معمول می باشد. بنابر این توصیه می شود علاوه بر محلولپاشی پس از برداشت در مرحله ی تورم جوانه ها اواخر اسفند ماه و یا اوایل بهار محلولپاشی درختان قبل از تورم جوانه ها  تکرار شود.
 
محلول پاشی روی ، بُر تاثیر شگرفی در گلدهی و حفظ شکوفه و میوه های تازه تشکیل شده دارد. روی و بُر با تقویت بخش های زایشی گیاه مانند کلاله ، مادگی و پرچم ها و دانه های گرده باعث باروری بیشتر گیاه می شود.
 
برای محلول پاشی غلظت های مناسبی از  روی ، بُر به همراه ازت توصیه می شود تا مواد لازم برای رشد و نمو جوانه ها و گل ها در اغاز فصل بعد در اختیار گیاه قرارگیرد.
  
 
 
 
نقش عنصر  بُر در گیاهان
 ( بخش دوم )
 
 بر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوكلئیك‌، متابولیسم‌ كربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تكامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اكسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد  فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذ پذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد.  
 
همچنین‌ بُر در جوانه‌ زنی‌دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشكیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می‌باشد. 
 
بر بر ‌مقدار  DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد.‌ مقدارRNA  نیز در شرایط  كمبود بْر بشدت كاهش‌ می‌یابد. 
 
در گیاهان‌ دارای ‌كمبود بُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و  مقدار عناصر آن‌  نسبت‌ به‌ وزن‌ خشك‌ كل‌ در بافتهای‌ دارای‌ كمبود  افزایش‌ می‌یابد. در این‌گیاهان‌ مقدار زیادی‌ مواد پكتیكی‌ و نیز گلوكز وجود داشته‌ كه‌ در مجاری‌گیاهی‌ رسوب‌ كرده‌ و انتقال‌ شیره‌ گیاهی‌ را  دچار اختلال‌ می‌كند. 
 
در شرایط كمبود بُر فنول‌ در گیاه‌ متراكم‌ شده‌ و‌ سرعت‌ جذب‌ فسفات‌، كلر و نیز گلوكز كاهش‌ می‌یابد. به‌ علت‌ پویایی‌ نسبی‌ كم‌  بُر در گیاه‌، علائم‌ كمبود  ابتدا در برگ‌های‌جوان‌ ظاهر می‌شود. 
 
 اولین‌ علامت‌ كمبود بُر  در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌انتهایی‌ است‌ كه‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی‌و كاهش‌ تشكیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شكل‌شدن‌ و تركیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لكه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ كمبود بْر می‌باشند.
 
 یكی‌ از سریعترین‌ واكنش‌ها  نسبت‌ به‌ كمبود بُر توقف‌ رشد طولی‌ ریشه ‌است‌ كه‌ باعث‌ می‌شود  ریشه‌ به‌ صورت‌ تنك‌ در آمده‌ و كپه‌ای‌ شكل‌ شود.
 
 بر بر مقدار قند چغندر قند و نیشكر اثر گذاشته،  كمبود آن سبب‌ كاهش‌ قند در آن‌ها  می‌شود. غلظت‌  كلسیم و منیزیم در گیاهان‌ دارای‌ كمبود بُر 3 و 2 بار كمتر از گیاهان‌ بدون‌ كمبود می‌باشد. 
 
بر در افزایش عملكرد و كاهش بعضی از بیماری ها نظیر آتشك گلابی و در محصولات ریشه‌ای مانند چغندر قند و سیب زمینی، در انتقال مواد فتوسنتزی خیلی موثر است. 
 
كمبود  بُر انتقال مواد قندی را در توسعه گل دهی با كاهش میزان قند شهد، كاهش می‌دهد. بُر نقش مهمی‌در گرده افشانی و جوانه زنی دانه گرده دارد.
 
 در اثر كمبود  بُر ، تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده كاهش می‌یابد. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشكیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروكربنی و انتقال آن‌ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال كلسیم در گیاه و تنظیم نسبت كلسیم به پتاسیم در انساج گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پكتین، تشكیل دیواره سلولی و نقل و انتقال  مواد در بین سلول ها نقش مهمی‌ایفا می‌كند.
 
 این عنصر همچنین مقاومت گیاهان را به سرما و بیماری ها افزایش می‌دهد.
 
 بر یكی از مهمترین عناصری است كه در جوانه زدن دانه گرده، تشكیل میوه و انتقال مواد فتو سنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بْر در درختان خزان كننده و همچنین در هسته دارها برای افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه و افزایش حركت دانه گرده در لوله گرده و لقاح با تخمك، ضروری است.
 
 
 
 
نقش عنصر  روی در گیاهان
 
 ( بخش سوم )
 
روی باتحت  تاثیر  قرار  دادن  فعالیت  های  آنزیم  های  هیدروژناز  و  کربونیک  انیدراز،  تثبیت  ساختارهای  ریبوزومی  و سنتز سیتوکروم، نقش بسیار مهمی در متابولیسم گیاه بازی می کند، بنابر این در ابتدای فصل وجود  کافی روی باعث فعالیت متابولیسمی درست گیاه  و رشد ونمو بهتر آن می گردد.
 
آنزیم های گیاهی که توسط  روی فعال می شوند عمدتا در 
متابولیسم  قندها،  حفظ  یکپارچگی  ساختار  غشای  سلولی،  سنتز  پروتئین،  تنظیم  سنتز  هورمون  اکسین  و  تشکیل  گرده ، دخیل هستند.
 
در گیاهان، تنظیم بیان ژن که نقش مهمی در تحمل استرس های محیطی دارد، به وجود این عنصر وابسته است . درابتدای فصل با بالا رفتن غلظت این عنصر در کنترل استرس سرما نقش اساسی بازی می کند.
 
نبود یا کمبود روی در گیاهان منجر به بروز ناهنجاری هایی در گیاهان می شود که علائم خارجی آن ها بصورت نشانه هایی چون کاهش شدید رشد گیاه،  کلروز  برگی  و  کوچک  شدن  برگ  ها  و  همچنین  عقیمی  گیاه،  دیده  می شود.
 
کمبود  عنصر  روی می تواند کیفیت محصولات جمع آوری شده از سطح مزرعه و باغ را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ به این صورت که گیاه دچار ضعف شده و به سادگی با قرار گرفتن در معرض نور شدید و یا افزایش دما دچار آسیب می شود، علاوه براین، در چنین حالتی تاثیر آسیب های ناشی از حمله قارچ ها و بیماری ها به مراتب بیشتر خواهد بود.
 
برخی از تحقیقات نشان می دهند که این عنصر توان جذب و انتقال آب توسط گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و همچنین تا حدی اثرات بد استرس های کوتاه مدت شوری و گرما را مرتفع می سازد.
 
نقش پررنگی در تولید هورمون اکسین، که از هورمون های رشد می باشد، دارد
 
عنصر روی نقشی حیاتی در تکامل و عملکرد اندام های گلدهی همچون بساک، کیسه گرده، دانه گرده و مادگی گل و  نقش کلیدی در تکامل گل و میوه ها دارد.
 
 

نوشته شده در 16/09/1395 سه شنبه ساعت 21:41:21 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات