اولين كارگاه آموزشي مديريت آفات گندم درسال زراعي93-92برگزارمیگردد
کارگاه آموزشی
اولين كارگاه آموزشي و كاربردي مديريت آفات و امراض و علفهاي هرز گندم درسال زراعي 93-92 و محصول سالم ، با حضور مديران و كارشناسان ستادي و مديران حفظ نباتات استانها ، محققين موسسه گياهپزشكي، مهندس شريعتمدار مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي و  مهندس اسفندياري پور مجري طرح گندم درسالن غدير سازمان حفظ نباتات برگزار شد.به گزارش روابط عمومي سازمان حفظ نباتات،در اين كارگاه پس از بحث و مشورت و تبادل نظر، ايراد سخنراني و ارائه گزارشات مبسوط و مكتوب مقرر گرديد موارد زير پيگيري و اقدام شود :
1.با اذعان و تاييد كليه اعضاء مبني بر نقش حفظ نباتات در افزايش كمي و كيفي محصول  گندم ، قرار براين شد كه سهم سازمان حفظ نباتات در افزايش عملكرد گندم آبي از 3400 به 4800 كيلوگرم و گندم ديم از 850 به 1350 كيلوگرم ، اعلام شده توسط ستاد گندم كشور و دستور مقام عالي وزارت در طي 5 سال آينده مشخص و اعلام گردد.
2.رعايت تناوب منطقي و استفاده از بذر سالم و با كيفيت گندم نقش بسيار اساسي در افزايش عملكرد و پيشگيري از بروز آفات و امراض و علفهاي هرز ، كاهش هزينه ها ، كاهش مصرف سموم ، بهبود كيفي محصول و گندم سالم دارد شايسته است با هماهنگي واحدهاي ذيربط و مشاركت توليدكنندگان (گندمكاران) حداكثر دقت لازم دراين جهت بعمل آورده و از مصرف بذور آلوده و فاقد كيفيت و بدون ضدعفوني شده جلوگيري نمائيد.
3.حساسيت ، سهم ، نمود ظاهري و تاثير روحي و رواني علف هاي هرز در افت كمي و كيفي توليد گندم از ساير عوامل بيشتر ميباشد. لذا مديريت علف هرز از طريق تعيين و تشخيص گونه هاي غالب و سمج و تراكم آنها ، بيواكولوژي ، انتخاب سموم ، تكنولوژي و سمپاش هاي مناسب ، اقدام به موقع (دوره بحراني ) با نظارت كامل و بسيار دقيق بعمل آيد.
4. خشكسالي هاي اخير و افزايش دما از يك طرف موجب كاهش سطح و افت توليد گندم و از طرف ديگر شرايط ايده آلي را براي فعاليت بيشتر سن گندم فراهم كرده است. با توجه به                   گزارش هاي ارسالي و تعيين تراكم سن در اماكن زمستان گذران و پيش بيني شرايط جوي، احتمال افزايش جمعيت و گستردگي اين آفت مورد انتظار است . به همين دليل اقدامات لازم جهت رديابي آفت ، تدارك سموم و سمپاش هاي مناسب و به تعداد لازم بعمل آيد و كليه مسئولين و بويژه كشاورزان آمادگي لازم را داشته باشند.
5. بارندگيهاي پاييزه اخير كشور ميتواند شرايط توسعه ، تكثير و اپيدمي بيماريها را بطور بالقوه براي گندم كشور چه بيماريهاي ريشه ، چه بذري و چه برگي ( مانند زنگ ها ) باضافه ارقام حساس گندم فراهم كند. لذا توصيه به استفاده از بذور مناسب ، ميزان بذر ، تغذيه و آبياري و همچنين آمادگي ، پيش بيني سموم و سمپاش ها  لازم و ضروري است . پيش آگاهي بيماريها بسيار مهم است.
6. سم و سمپاش 2 جزء لاينفعك يكديگرند و تكنولوژي سمپاشي بسيار مهم ميباشد. ضمن دقت فراوان در انتخاب سم (كمي و كيفي) ، زمان مصرف ، ميزان مصرف سم و آب ، شرايط جوي ، تجديد نظر در استانداردهاي تعيين كيفيت سموم شرايط موجود و رديابي سموم ، انتخاب نوع سمپاش در رابطه با گندم و نوع عامل خسارتزا موثر است. از طريق ادارات مكانيزاسيون استانها و اعتبارات تسهيلاتي استاني در تهيه و تدارك سمپاش هاي مناسب ، آموزش هاي كاربردي و كاليبره كردن سمپاش ها براي بهره برداران ، پيگيري و اقدام شود.
7.شبكه هاي مراقبت سنگ زيربناي مديريت آفات گندم و تعيين كننده شناسنامه و ضربان نبض مزارع تحت كشت از نظر وجود آفات ، امراض و علفهاي هرز گندم ، تشخيص ميزان و تراكم و لزوم مبارزه با آنهاست. بدون شبكه مراقبت امكان مديريت اصولي آفات فراهم نيست. لذا با تامين اعتبار و تجهيزات نسبت به تقويت و تشكيل شبكه هاي مراقبت شامل ستاد مركزي ، مديريت هاي استاني ، مراكز خدمات و كلينيك ها و بويژه با مشاركت خود توليد كنندگان گندم اقدام شود.
8. به لحاظ مشابهت هاي زراعي و خاستگاههاي اكولوژيكي ، آفات و امراض و علفهاي هرز مشترك جو با گندم و قابل توجه بودن سطح زيركشت آن ، ضروري است به خاطر جلوگيري از گسترش عوامل خسارتزا و پيشگيري از بروز آنها و پايداري توليد گندم ، اقدامات مشابه گندم درمورد جو هم بعمل آيد.
9. حل مسائل حفظ نباتات نيازمندكارگروهي و جمعي و حمايت ساير واحدها ازجمله تحقيقات ، توليدات گياهي ، اصلاح بذر ، مكانيزاسيون ، بازرگاني ، بخش خصوصي ، هواشناسي و استانداريهاست . اعمال مديريت هماهنگي و تشكيل جلسات منسجم و با هدف با اين واحدها در جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها و نتايج مثبت و مفيد ميباشد.
10. از نظر علمي ، قانوني و شرعي موظفيم كه ضمن توليد كمي محصولات غذايي نسبت به ارشاد و راهنمايي و آموزش و ترغيب و توجيه قانوني بهره برداران به توليد غذاي سالم و پاك و حلال اقدام نماييم. لذا اجراي IPM در گندم بعنوان محصول كليدي و استراتژيك و انجام عمليا ت بهزراعي و كشاورزي دقيق براي رسيدن به گندم و نان سالم از ضروريات اصلي و بديهي مديريت هاي حفظ نباتات ميباشد.
11.سازمان حفظ نباتات جهت ارتقاي علمي همكاران و اعضاي شبكه هاي مراقبت و توليدكنندگان و دستيابي و آشنايي به تكنولوژي هاي مدرن و كارامد ، زمينه و شرايط لازم را با موسسات آموزشي ، تحقيقاتي ، ملي و منطقه اي و بين المللي فراهم سازد.
12. به موجب اختيارات قانوني حفظ نباتات ، كليه عوامل اجرايي ، نسبت به نظارت سموم مصرفي و توزيعي و موجود در بازار با درايت و پيگيري مستمر و بطور جدي اقدام و درصورت مشاهده تخلف درتمامي سطوح قاطعانه برخورد و از حق و حقوق كشاورزان دفاع نماييد.
13. هرچند پرسنل حفظ نباتات از گذشته تاكنون در عمل ثابت كرده اند كه رمز اصلي موفقيت و توليد ممحصولات كشاورزي ، داشتن همت ، اعتقاد ، تعهد ، اخلاص ، تلاش شبانه روزي ، همدلي و همراهي با توليد كنندگان است. اما با توجه به شرايط اقليمي حادث شده بر كشور               ( خشكي و كم آبي ) ، اثرات تحريم ، نياز به مواد غذايي بيشتر و بهتر بويژه گندم ((نان)) محدوديت منابع توليد و امثالهم ، اعتقاد داريم كه با اندك توجهي به اعتبارات حفظ نباتات و تكميل حداقلي پرسنل تخصصي ، اين بخش ميتواند در مقايسه با ساير بخش بسيار اثرگذار، بهترين بهره وري و بيشترين ارزش افزوده را از همين منابع موجود داشته باشد.
14. با علم براينكه فعاليت هاي كشاورزي خصوصي و قيمت نهاده ها ( سموم ) آزاد است ، استفاده از نهاده هاي مرغوب و اقتصادي ، مقبول و با كيفيت از جمله سموم حق مسلم و اوليه توليدكنندگان ميباشد. ضمن ترويج و توسعه روش هاي غيرشيميايي تا سرحدامكان و حمايت و نظارت از توليد كنندگان و فرمولاتورهاي داخلي ، جا دارد وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي و رايزني دستگاههاي ذيربط شرايط ورود سموم با كيفيت از سازندگان اصلي را در خارج از كشور براي واردكنندگان فراهم سازد تاكمتر شاهد شكوائيه و اعتراضات مردمي دال بر بي كيفيت بودن سموم را باشيم.
15. از آنجائي كه مباحث و مطالب مربوط در گردهماييهاي حفظ نباتات هميشه علمي  ، كاربردي و براي مدعوين مفيد و موثر و كارساز بوده است ، اعضا تقاضا داشتند كه ستادهاي مهم حفظ نباتات از جمله ستاد سن ، علفهاي هرز ، بيماريها ، IPM ، محصول سالم و بويژه سمينار ساليانه حفظ نباتات بهتر از گذشته برگزار و اجرا شود تا نتايج آن منطبق با تكنولوژيهاي روز و پيداكردن راه حل چالشهاي موجود در اختيار جامعه كشاورزي ايران قرار گيرد.
16. باتوجه به تنوع اقليمي كشور ، توپوگرافي مناطق ، گستردگي عمليات كنترل آفات ، لزوم مبارزه در زمان كوتاه و ضيق وقت ، عدم امكان مبارزه زميني در بعضي از مناطق تحت تاثير شرايط جوي و همچنين پخش و توزيع عوامل كنترل بيولوژيك از طريق هوايي و محلولهاي غذايي ، خواهان بازگردندان شركت هوايپمايي خدمات ويژه به جاي اصلي خويش ميباشيم.
17. در پايان ضمن تشكر از مقام عالي وزارت به لحاظ توجه ويژه به محصول استراتژيك گندم و اعلام آمادگي بيش از پيش اين سازمان در جهت معاضدت و همكاري به افزيش عملكرد گندم و خودكفايي آن در آينده نزديك ، تقاضا داريم نسبت به بررسي وضعيت شغلي  و رفاهي و ارتقاي اداري پرسنل حفظ نباتات كه هميشه در سخت ترين شرايط در  دوران خدمت با ايثار و آگاهي و علاقه و تعهد و همگام و همدوش با كشاورزان عزيز كاركرده اند وميكنند و مستمراً با مواد شيميايي خطرناك مواجه هستند در مقايسه با ساير وزارتخانه ها وشركت ها و حتي واحدهاي تابعه وزارت جهادكشاورزي ، دستور توجه و اقدام لازم بعمل آورند. 
 
منبع : pr.maj.ir

نوشته شده در 13/09/1392 چهارشنبه ساعت 14:12:56 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید