ایمیدازولینون
ایمیدازولینون

خانواده

ایمیدازولینون                        ایمازامتابنزیل                        آسپرت؟؟؟

                                      ایمازا تامپل                          پرس؟؟؟؟

نحوه عمل:

استولاکتات سینتاز (ALS) اولین آنزیم در مسیر بیوسنتز اسید های آمینه حلقوی: والین و لوسین و ایزولوسین این واکنش ها از این مسیر جلوگیری می کنند.

و گیاه برای ؟؟؟ این اسیدهای آمینه از بین می رود.

خصوصیات:

دارای خاصیت انتخابی هستند و طیف وسیعی از علف های هرز باریک و پهن برگ را در محصولات کنترل می کند و کاربرد وسیع دارند.

1.      در خاک تا حدودی پایداری دارند به خصوص در خاک های قلیایی باید اثر باقیمانده علف کش در محصولات حساس و اصلی در تناوب دقت شود. رشد برخی گیاهان را محدود می کند.

2.      در داخل گیاه سریع حرکت می کند و اثر کندی دارند.

3.      برای پستانداران اثر سمی ندارند (انسان ها چرخه آنزیمی ندارند.)

4.      غلظت مصرف این علف کش ها پایین است. (3تا7 گرم)

مثلا از ؟؟؟ از 15 گرم در هکتار در گندم استفاده می شود.

و مشابه این علف کش 2.4D  می باشد که پهن برگ ها را در گندم کنترل می کند و باید 1.5 لیتر در هکتار مصرف شود.

خطر بروز مقاومت در علف های هرز به این علف کش ها بالاست و به طور کل، بازدارندگان Accase و ALS پر ریسک ترین آنزیم ها هستند (پر ریسک ترین علف کش ها که باعث بروز مقاومت می شوند.) چون علف کش فقط در یک نقطه خاص اثر می گذارد و حتی با تغییر یک اسیدآمینه در گیاه این باعث تغییر می شود و علف کشی که چندین اثر مختلف روی گیاه دارد مثل 2.4D ریسک کمتری دارد.

اکثر یک ساله هارا کنترل می کند و برخی از چند ساله ها را هم می تواند کنترل کند مثل قیاق

علائم پس از چند روز ظاهر می شود(یک هفت) و در برگ های جوان به حالت کلروز و نکروز پیدا می شود ولی علامت مشخصه علف کش حالت قرمزی و ارغوانی شکل است که در حاشیه برگ ها و ساقه گیاه دیده می شود (به دلایل تجمع آنتو ؟؟؟)  و برگ های جدید تولید شده نیز کوتوله بوده و رشد نمی کنند. همچنین توقف رشد ریشه نیز مشاهده می شود.

بیشترین علف های هرز مقاوم به بازدارندگان هستند. حتی اگر یک علف کش خیلی عالی و خوب داریم و امسال کنترل خوبی داشت نباید در سال بعد به کار برد و یک علف کش دیگر با خانواده و نحوه عمل متفاوت به کار برده می شود.

علائم بروز مقاومت: اگر تمام علف های هرز از بین رود و فقط یک گونه بماند یا اگر مزرعه به صورت لکه ای دارای علف هرز باشد باید از علف کش های دیگر با خانواده و نحوه اثر متفاوت برای کنترل بقیه علف های باقیمانده استفاده کنیم.

مکانیسم مقاومت:

تغییر در محل عمل

افزایش متابولیسم علف کش ؟؟؟ سریع آن

درجه تفاوت در این حالت نسبت به حالت قبل کمتر است. وقتی درجه تفاوت کم است می توان با بالا بردن غلظت علف کش آن را کنترل کرد.

 

علف کش های بازدارندگان فتوسنتز:

در فتوسنتز تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی انجام می شود. چون فتوسنتز خاص گیاهان است پس این علف کش ها خطرات کمتری برای انسان دارند. علف کش های فتوسیستم و بازدارنده فتوسیستم باهم تفاوت دارند. ولی این علف کش ها در چرخه انتقال الکترون اختلال ایجاد می کنند.

علف کش بازدارنده فتوسیستم  از انتقال الکترون از پلاستوکوئینونA به پلاستوکوئینونB جلوگیری می کند واز تشکیلNADPH جلوگیری می کند و در نهایت اکسیژن رادیکال تولید می شود که باعث پرواکسیداسیون چربی می شود. ولی مرگ گیاه در نتیجه تنش اکسیداتیو صورت می گیرد و به دلیل عدم فتوسنتز در گیاه نیست و فتواکسیداسیون چربی سبب از دست رفتن استحکام دیواره گیاه و مرگ آن می گردد وعلائمی نظیر کلروز و نکروز ایجاد می شود.

چون این عمل علف کش ها اکثرا خاک مصرف هستند علایم در برگ های مسن دیده می شود و می تواند قبل یا بعد از جوانه زنی گیاه به کار رود. و چون بردارنده فتوسنتز هستند اگر قبل از جوانه زنی به کار ببریم ؟؟؟ در خاک نخواهند داشت و یا اگر گیاه در تاریکی باشد که نتواند فتوسنتز کند اثری در گیاه نخواهد داشت.

مکانیزم انتخابی عمل کردن این علف کش ها در گیاهان زراعی در توانایی آن ها در متابولیزم این علف کش هاست.

دو آنزیم در بروز مقاومت نقش دارند.

-         گلوتاتیون – اس – ترانسفراز (GST) مثل Atocin

-         سیتوکروم پی 450 خانواده

ایمیدازولینون                        ایمازامتابنزیل                        آسپرت؟؟؟

                                      ایمازا تامپل                          پرس؟؟؟؟

نحوه عمل:

استولاکتات سینتاز (ALS) اولین آنزیم در مسیر بیوسنتز اسید های آمینه حلقوی: والین و لوسین و ایزولوسین این واکنش ها از این مسیر جلوگیری می کنند.

و گیاه برای ؟؟؟ این اسیدهای آمینه از بین می رود.

خصوصیات:

دارای خاصیت انتخابی هستند و طیف وسیعی از علف های هرز باریک و پهن برگ را در محصولات کنترل می کند و کاربرد وسیع دارند.

1.      در خاک تا حدودی پایداری دارند به خصوص در خاک های قلیایی باید اثر باقیمانده علف کش در محصولات حساس و اصلی در تناوب دقت شود. رشد برخی گیاهان را محدود می کند.

2.      در داخل گیاه سریع حرکت می کند و اثر کندی دارند.

3.      برای پستانداران اثر سمی ندارند (انسان ها چرخه آنزیمی ندارند.)

4.      غلظت مصرف این علف کش ها پایین است. (3تا7 گرم)

مثلا از ؟؟؟ از 15 گرم در هکتار در گندم استفاده می شود.

و مشابه این علف کش 2.4D  می باشد که پهن برگ ها را در گندم کنترل می کند و باید 1.5 لیتر در هکتار مصرف شود.

خطر بروز مقاومت در علف های هرز به این علف کش ها بالاست و به طور کل، بازدارندگان Accase و ALS پر ریسک ترین آنزیم ها هستند (پر ریسک ترین علف کش ها که باعث بروز مقاومت می شوند.) چون علف کش فقط در یک نقطه خاص اثر می گذارد و حتی با تغییر یک اسیدآمینه در گیاه این باعث تغییر می شود و علف کشی که چندین اثر مختلف روی گیاه دارد مثل 2.4D ریسک کمتری دارد.

اکثر یک ساله هارا کنترل می کند و برخی از چند ساله ها را هم می تواند کنترل کند مثل قیاق

علائم پس از چند روز ظاهر می شود(یک هفت) و در برگ های جوان به حالت کلروز و نکروز پیدا می شود ولی علامت مشخصه علف کش حالت قرمزی و ارغوانی شکل است که در حاشیه برگ ها و ساقه گیاه دیده می شود (به دلایل تجمع آنتو ؟؟؟)  و برگ های جدید تولید شده نیز کوتوله بوده و رشد نمی کنند. همچنین توقف رشد ریشه نیز مشاهده می شود.

بیشترین علف های هرز مقاوم به بازدارندگان هستند. حتی اگر یک علف کش خیلی عالی و خوب داریم و امسال کنترل خوبی داشت نباید در سال بعد به کار برد و یک علف کش دیگر با خانواده و نحوه عمل متفاوت به کار برده می شود.

علائم بروز مقاومت: اگر تمام علف های هرز از بین رود و فقط یک گونه بماند یا اگر مزرعه به صورت لکه ای دارای علف هرز باشد باید از علف کش های دیگر با خانواده و نحوه اثر متفاوت برای کنترل بقیه علف های باقیمانده استفاده کنیم.

مکانیسم مقاومت:

تغییر در محل عمل

افزایش متابولیسم علف کش ؟؟؟ سریع آن

درجه تفاوت در این حالت نسبت به حالت قبل کمتر است. وقتی درجه تفاوت کم است می توان با بالا بردن غلظت علف کش آن را کنترل کرد.

 

علف کش های بازدارندگان فتوسنتز:

در فتوسنتز تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی انجام می شود. چون فتوسنتز خاص گیاهان است پس این علف کش ها خطرات کمتری برای انسان دارند. علف کش های فتوسیستم و بازدارنده فتوسیستم باهم تفاوت دارند. ولی این علف کش ها در چرخه انتقال الکترون اختلال ایجاد می کنند.

علف کش بازدارنده فتوسیستم  از انتقال الکترون از پلاستوکوئینونA به پلاستوکوئینونB جلوگیری می کند واز تشکیلNADPH جلوگیری می کند و در نهایت اکسیژن رادیکال تولید می شود که باعث پرواکسیداسیون چربی می شود. ولی مرگ گیاه در نتیجه تنش اکسیداتیو صورت می گیرد و به دلیل عدم فتوسنتز در گیاه نیست و فتواکسیداسیون چربی سبب از دست رفتن استحکام دیواره گیاه و مرگ آن می گردد وعلائمی نظیر کلروز و نکروز ایجاد می شود.

چون این عمل علف کش ها اکثرا خاک مصرف هستند علایم در برگ های مسن دیده می شود و می تواند قبل یا بعد از جوانه زنی گیاه به کار رود. و چون بردارنده فتوسنتز هستند اگر قبل از جوانه زنی به کار ببریم ؟؟؟ در خاک نخواهند داشت و یا اگر گیاه در تاریکی باشد که نتواند فتوسنتز کند اثری در گیاه نخواهد داشت.

مکانیزم انتخابی عمل کردن این علف کش ها در گیاهان زراعی در توانایی آن ها در متابولیزم این علف کش هاست.

دو آنزیم در بروز مقاومت نقش دارند.

-         گلوتاتیون – اس – ترانسفراز (GST) مثل Atocin

-         سیتوکروم پی 450 


نوشته شده در 22/02/1393 دوشنبه ساعت 11:06:26 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید