تقسیم بندی علف کش ها
تقسیم بندی علف کش ها
تقسیم بندی علف کش ها
 
1-    علف کش های معدنی: سولفات آلومینیوم، سولفات مس، سولفات آهن
 
سولفات آمونیوم و نمک طعام
 
2-    علف کش های آلی: منشا نفتی دارند و در آزمایشگاه سنتز می شوند.
 
تقسیم بندی علف کش های آلی:
 
1-    بر اساس نوع محصول: در گذشته مرسوم بود
 
علف کش گندم، برنج و ... مثلاً کاتاران در پنبه
 
2-    بر اساس اثر مرفولوژیک یا Synpto?? روی گیاه
 
سوزاندن: ؟؟؟؟
 
کلروز: آمیترول و بازدارنده فتوسنتز
 
علف کش هورمونی: فلوکسی ها، 2,4.D
 
3-    بر اساس محل جذب علف کش توسط گیاه
 
خاک مصرف، شاخ و برگ مصرف یا هر دو مورد
 
اکسی فلوروتن
 
4-    بر اساس انتخابی و غیر انتخابی بودن
 
انتخابی: ؟؟؟؟؟
 
؟؟؟؟
 
تمام گیاهان را از بین می برد (هم گیاه علف هرز و هم گیاه زراعی)
 
به جز در گیاهانی که ژن مقاومت به ژن گیاه انتقال داده شده
 
5-    بر اساس نحوه انتقال علف کش در داخل گیاه
 
تماسی: علف کش حرکت نمی کند و یا حرکت کند می باشد: Paraquat
 
سیتمیک: حرک می کند: گلایفوسیت
 
پس پاراکوآیت برای گیاهان چند ساله قابل استفاده نیست و باید از علف کش ؟؟؟؟ استفاده شود.
 
6-    بر اساس زمان مصرف
 
قبل از کاشت: ترفلان
 
قبل از جوانه زنی: آترازمن
 
بعد از جوانه زنی: پاکوآیت، گلایفوسیت، 2,4-D
 
7-    بر اساس ساختمان شیمیایی
 
مثل مشتقات اوره ای: لینورون
 
اوراسیل ها، بروماسیل
 
8-    بر اساس نحوه اثر درون گیاه
 
مثل بازدارنده ها Accafe و یا بازدارندگان تقسیم سلولی
 
مثلاً علف کش بازدارنده اسیدهای چرب/ بازدارنده فتوسنتز و .... Bipyridy
 
(رایج ترین روش در دنیا است)
 
؟؟؟

نوشته شده در 25/09/1392 دوشنبه ساعت 18:31:39 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید