توصیه نانو کود برای درختان میوه و مرکبات (به جز انگور)
توصیه نانو کود  برای درختان میوه و مرکبات (به جز انگور)

توصیه نانو کود  برای درختان میوه و مرکبات (به جز انگور)

برای درختان میوه میتوان به یکی از سه روش زیر عمل کرد:

الف- در صورتیکه هیچ سیستم آبیاری مشخص وجود نداشته باشد (مانند برخی مناطق شمالی) که آبیاری به صورت دستی انجام می شود روش چالکود مناسب است: 1 - در این روش به ازای هر درخت میانسال 40 گرم (حدود 2 قاشق غذاخوری) در محل ورود آب (به صورت دستی) در عمق حدود 15 تا 20 سانتی متری قرار می گیرد. اگر از کود دامی استفاده می گردد بهتر است همزمان با کود دامی از نانو کود بیولوژی ویژه باغات یا مرکبات استفاده گردد. در این مرحله به همراه نانو کود بیولوژیک به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو کامل بیوزر نیز استفاده گردد. بهتر است نانو کود بیولوژیک در دو طرف درخت و در قسمت سایه انداز (حدود 1 تا 5/1 متر فاصله با تنه درخت) استفاده گردد.

    «لازم به توضیح است در روش چالکود میزان مصرف کود بیشترین مقدار در هکتار می باشد»

2 – در مرحله قبل از گلدهی یکبار با نانو کود ZFM     سوپرپلاس به میزان یک در هزار محلولپاشی انجام شود. این وضعیت به افزایش تعداد جوانه گل و باروری کمک میکند.

3 – پس از ریزش گل و تشکیل میوه در مرحله نارسی یکبار با ZFM     معمولی و یا سوپرپلاس محلولپاشی به نسبت 5/1 در هزار انجام شود.

4 – یکهفته تا ده روز پس از مرحله 3 یکبار محلولپاشی با ماکرو میکرو کامل بیوزر به نسبت 3 در هزار انجام شود.

5 – در مناطقی که سابقه ریزش میوه زیاد است قبل از رسیدگی یکبار محلولپاشی با نانوکلات روی (21 درصد) به نسبت 2 در هزار انجام شود.

 

ب – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت قطره ای می باشد به شکل زیر اقدام گردد:

1 – در اولین آبیاری به ازای هر هکتار 5/1 کیلوگرم نانوکود بیولوژیک ویزه باغات در دو مرحله متوالی آبیاری استفاده گردد

2 – بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM     سوپرپلاس محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری و در نتیجه افزایش تولید می گردد.

3 – در آبیاری سوم و چهارم هر بار به ازای هر هکتار 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر ( 20 20 20 ) از طریق سیستم آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

4 – در مرحله قبل از رسیدگی یکبار محلولپاشی با نانوکلات ZFM    معمولی به نسبت 2 در هزار انجام شود.

ج – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت غرقابی باشد به شکل زیر عمل شود:

1 – در مرحله آغازرشد و قبل از گلدهی به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو بیوزر به اضافه 30 گرم (یک قاشق غذاخوری سر پر) نانوکود بیولوژی باغات به صورت چالکود استفاده گردد.

توضیح : در صورتیکه انجام این مرحله برای باغ دار مقدور نباشد باید در اولین آبیاری 20 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر+ 2 کیلوگرم نانوکود بیولوژی ویژه باغات یا چندمنظوره استفاده گردد. این مقادیر را می توان همراه با کود دامی استفاده نمود.

2 – در مرحله پس از ریزش گل و تشکیل میوه نارس یکبار محلولپاشی با ZFM سوپرپلاس به میزان 5/1 در هزار قبل یا بعد از آبیاری استفاده گردد.

3 – قبل از رسیدگی، محلولپاشی به نسبت 2 در هزار با مخلوط کلات پتاس + نانوکلات روی انجام شود.

 


نوشته شده در 22/08/1395 شنبه ساعت 20:20:02 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید