دستورالعمل مصرف نانو کود براي خیار و گوجه
دستورالعمل مصرف نانو کود براي خیار و گوجه

دستورالعمل مصرف نانو کود براي خیار و گوجه :

کاشت خیار و گوجه به دو شکل مزرعه ای و گلخانه ای می باشد که توصیه های کودی به شرح ذیل است:

الف – کاشت مزرعه ای :

1 – در این روش ابتدا خیار کشت می شود. در زمانیکه ارتفاع بوته گیاهچه های خیار به 15 سانتی متر رسید در دو مرحله هر مرحله 1 کیلوگرم نانوکودبیولوژی چندمنظوره استفاده می گردد (جمعاً 2 کیلوگرم)

2 – در مرحله قبل از گلدهی به ازای هر هکتار 5 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر همراه با آب آبیاری استفاده می گردد.

3 – در مرحله گل و بار به ازای هر هکتار 5 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر + 1 کیلوگرم نانوکلات ZFM     سوپرپلاس مخلوط و همراه با آب آبیاری استفاده می گردد.

ب – روش کاشت گلخانه ای:

1 – این مرحله مشابه مرحله 1 فوق الذکر می باشد.

2 – در مرحله قبل از گلدهی به ازای هر هکتار 8 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل + 1 کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس استفاده می گردد.

3 – در مرحله شروع گل و بار و ارتفاع حدود 5/1 متری 5 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر پتاس بالا + 1 کیلوگرم نانوکود بیولوژی سبزی و صیفی استفاده می گردد.

4 – در مراحل بعدی رشد در ارتفاع 2 متری 1 کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس + 1 کیلوگرم کلات پتاس مخلوط و به صورت محلول پاشی به نسبت 2 در هزار مصرف می شود.

5 – در ارتفاع بیش از 2 متری یک کیلوگرم نانوکلات ZFM   معمولی + 4 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل استفاده گردد.

 

 


نوشته شده در 22/08/1395 شنبه ساعت 23:38:22 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید