دستورالعمل مصرف نانو کود برای پسته
دستورالعمل مصرف نانو کود برای پسته

دستورالعمل مصرف نانو کود برای پسته


برای پسته می توان به یکی از سه روش زیر عمل کرد:
الف- روش چالکود:
1 - در این روش به ازای هر درخت میانسال 40 گرم (حدود 2 قاشق غذاخوری) در محل سایه انداز درخت و در مسیر عبور آب در عمق حدود 15 تا 20 سانتی
متری قرار می گیرد. اگر از کود دامی استفاده می گردد بهتر است همزمان با کود دامی از نانو کود بیولوژی ویژه باغات استفاده گردد.
در این مرحله به همراه نانو کود بیولوژیک به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو کامل بیوزر نیز استفاده گردد. بهتر است کود  در دو طرف درخت (حدود 1 تا 5/1
متر فاصله با تنه درخت) استفاده گردد.
    «لازم به توضیح است در روش چالکود میزان مصرف کود بیشترین مقدار در هکتار می باشد»
2 – در مرحله قبل از گلدهی(به ویژه زمان متورم شدن جوانه گل) یکبار با نانو کود ZFM     سوپرپلاس به میزان 1.5 در هزار محلولپاشی انجام شود. این کود به دلیل
دارا ترکیبات کامل ریزمغذی، آمینواسید و اسید اسکوربیک و.. علاوه برتامین نیازهای غذائی درخت  به افزایش تعداد جوانه گل
و باروری کمک می کند.
3 – پس از ریزش گل و تشکیل میوه در مرحله نارسی یکبار دیگربا ZFM     معمولی و یا سوپرپلاس محلولپاشی به نسبت 5/1 در هزار انجام شود. این محلول پاشی
تاثیر بسیار زیادی در رشد میوه و جلوگیری در ریزش میوه دارد.
4 – یک ماه پس از مرحله 3 برای هر هکتار 2 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر(20-20-20)+ 1 کیلوگرم ZFM     معمولی مخلوط و روی درختان محلولپاشی انجام
شود. این محلول پاشی بهتر است قبل یا بعد از آبیاری انجام گردد.
ب – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت قطره ای می باشد به شکل زیر اقدام گردد:
1 – در اولین آبیاری به ازای هر هکتار 5/1 کیلوگرم نانوکود بیولوژیک ویزه باغات در دو مرحله متوالی آبیاری استفاده گردد
2 – بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM     سوپرپلاس به نسبت 1.5 در هزار محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری
و در نتیجه افزایش تولید می گردد.
3 – در آبیاری سوم و چهارم هر بار به ازای هر هکتار 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر ( 20 20 20 ) از طریق سیستم آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
4 – در مرحله قبل از رسیدگی یکبار محلولپاشی با نانوکلات ZFM     معمولی به نسبت 2 در هزار انجام شود.
ج – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت غرقابی باشد به شکل زیر عمل شود:
1 – در اولین آبیاری 20 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر+ 2 کیلوگرم نانوکود بیولوژی ویژه باغات یا چندمنظوره به صورت محلول در آب و همراه  با آب آبیاری استفاده
گردد. این مقادیر را می توان همراه با کود دامی استفاده نمود.
2- بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM     سوپرپلاس به نسبت 1.5 در هزار محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری و
در نتیجه افزایش تولید می گردد.
3 – در مرحله پس از ریزش گل و تشکیل میوه نارس یکبار محلولپاشی با ZFM     سوپرپلاس به میزان 5/1 در هزار قبل یا بعد از آبیاری استفاده گردد.
3 – قبل از رسیدگی، محلولپاشی به نسبت 2 در هزار با مخلوط کلات پتاس + نانوکلات روی به نسبت 1:1 انجام شود.
توصیه برای پسته
برای پسته می توان به یکی از سه روش زیر عمل کرد:
الف- روش چالکود:
1 - در این روش به ازای هر درخت میانسال 40 گرم (حدود 2 قاشق غذاخوری) در محل سایه انداز درخت و در مسیر عبور آب در عمق حدود 15 تا 20 سانتی متری قرار می گیرد. اگر از کود دامی استفاده می گردد بهتر است همزمان با کود دامی از نانو کود بیولوژی ویژه باغات استفاده گردد.
در این مرحله به همراه نانو کود بیولوژیک به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو کامل بیوزر نیز استفاده گردد. بهتر است کود در دو طرف درخت (حدود 1 تا 5/1 متر فاصله با تنه درخت) استفاده گردد.
    «لازم به توضیح است در روش چالکود میزان مصرف کود بیشترین مقدار در هکتار می باشد»
2 – در مرحله قبل از گلدهی(به ویژه زمان متورم شدن جوانه گل) یکبار با نانو کود ZFM     سوپرپلاس به میزان 1.5 در هزار محلولپاشی انجام شود. این کود به دلیل دارا ترکیبات کامل ریزمغذی، آمینواسید و اسید اسکوربیک و.. علاوه برتامین نیازهای غذائی درخت به افزایش تعداد جوانه گل 
و باروری کمک می کند.
3 – پس از ریزش گل و تشکیل میوه در مرحله نارسی یکبار دیگربا ZFM     معمولی و یا سوپرپلاس محلولپاشی به نسبت 5/1 در هزار انجام شود. این محلول پاشی تاثیر بسیار زیادی در رشد میوه و جلوگیری در ریزش میوه دارد.
4 – یک ماه پس از مرحله 3 برای هر هکتار 2 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر(20-20-20)+ 1 کیلوگرم ZFM    معمولی مخلوط و روی درختان محلولپاشی انجام شود. این محلول پاشی بهتر است قبل یا بعد از آبیاری انجام گردد.
ب – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت قطره ای می باشد به شکل زیر اقدام گردد:
1 – در اولین آبیاری به ازای هر هکتار 5/1 کیلوگرم نانوکود بیولوژیک ویزه باغات در دو مرحله متوالی آبیاری استفاده گردد
2 – بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM سوپرپلاس به نسبت 1.5 در هزار محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری و در نتیجه افزایش تولید می گردد.
3 – در آبیاری سوم و چهارم هر بار به ازای هر هکتار 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر ( 20 20 20 ) از طریق سیستم آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
4 – در مرحله قبل از رسیدگی یکبار محلولپاشی با نانوکلات ZFM معمولی به نسبت 2 در هزار انجام شود.
ج – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت غرقابی باشد به شکل زیر عمل شود:
1 – در اولین آبیاری 20 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر+ 2 کیلوگرم نانوکود بیولوژی ویژه باغات یا چندمنظوره به صورت محلول در آب و همراه با آب آبیاری استفاده گردد. این مقادیر را می توان همراه با کود دامی استفاده نمود.
2- بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM سوپرپلاس به نسبت 1.5 در هزار محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری و در نتیجه افزایش تولید می گردد.
3 – در مرحله پس از ریزش گل و تشکیل میوه نارس یکبار محلولپاشی با ZFM سوپرپلاس به میزان 5/1 در هزار قبل یا بعد از آبیاری استفاده گردد

 


نوشته شده در 22/08/1395 شنبه ساعت 20:22:13 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید