راهنمای مدیریت باغات مرکبات در ماه های مختلف
راهنمای مدیریت باغات مرکبات در ماه های مختلف

راهنمای مدیریت باغات مرکبات در ماه های مختلف

 
تقویم کاری در باغات مرکبات
 
 
 فروردین :
 1-  اولین قسط ازت را براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود را در سایه اندازسرک پاشیده بنحوی زیر خاک گردد . سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر  ، پتاس و میکروالمنتها به شیوه چالکود .به نحوی که در همین سایت آمده است مصرف شود .
 
 2- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود .
 
3-  مبارزه با حلزون ادامه یابد .
 
4- برای جوان نمودن باغ بهر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد انرا درآورده و بجای ان نهال جدید غرس گردد .
 
5-  وسایل ابیاری اماده سازی شود .
 
6- تنه درختان با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
 
 
 
اردیبهشت :
1- در بعضی از نقاط کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد . برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود . در صورت نیاز ابیاری شروع شوند .
 
2-   با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با افت از سوی جهادکشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد . ( شته و غیره )
 
3-  مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه میابد .
 
4-   بهر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام میشود .
 
5-   در صورت نیاز به هرمون میتوان استفاده نمود .
 
6-   چنانچه کود سبزی نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد بعنوان کود سبز زیر خاک شوند
 
7-   با گرم شدن هوا استفاده از بردو  یک درصدادامه می یابد .
 
 
 
خرداد :
1-در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود .
 
2-   یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید .
 
3-  براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی محلولپاشی کودهای میکرو نظیر fe – zn – mn – cu   و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند .
 
4-   مبارزه با افات در صورت نیاز ادامه یابد
 
5-   مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود .
 
6-   با گرم شدن هوا تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام نمود .
 
7-   چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد انرا با اب اهک اغشته و یا با کاغذ بپوشانید .
 
8-  چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
 
9-   چنانچه کود سبزی در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.
 
10- در این ماه شاخه خشک هرس خواهند شد .
 
11- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجلا انجام گیرد .
 
 
تیر ماه :
 1-نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام میشود .
 
2-   ابیاری ادامه دارد .
 
3-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد .
 
4-   مصرف کود ازته ادامه می یابد . ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی )
 
5-   مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد .
 
6-   مبارزه با افات ادامه می یابد .
 
7-   تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد .
 
8-  برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن اب اهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد .
 
9-   برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد
 
10- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت .
 
11- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد .
 
 
 
مرداد:
1-نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد .
 
2-   ابیاری ادامه می یابد .
 
3-  مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد .
 
4-   مبارزه با افت ادامه می یابد .
 
5-   برای محافظت از نور خورشید مالیدن اب اهک به ساقه درختان ادامه می یابد .
 
6-   هرز شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت .
 
7-   معاینه میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شدن از بیماری کنترل خواهند شد .
 
8-  در صورت وجود بیماری الترنیا مبارزه صورت خواهد گرفت .
 
9-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
 
 
شهریور ماه :
1- نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال اتی و یا برای محلولپاشی .
 
2-   ابیاری ادامه خواهد یافت .
 
3-  برای جلوگیری از ضرر افتاب با استفاده از اهک یا کاغذ پوشش  میدهیم .
 
4-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
 
5-   شاخه های خشک هرس خواهند شد .
 
6-   در صورت وجود بیماری الترناریا با ان مبارزه خواهد شد.
 
 
مهر :
7- نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز به آزمایشگاه خاکشناسی .
 
8-  مبارزه با افات ادامه می یابد .
 
9-    با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت .
 
10- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
 
 
آبان:
 1-با افات مبارزه خواهد شد .
 
2-   برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد امد .
 
3-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف میشود .
 
4-   در صورت بارندگیهای مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگیهای مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع 1 تا 5/1 متری از سطح زمین شاخه های محلولپاشی مینماییم .
 
5-   تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد .
 
6-   مواظبتهای لازم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با ان .
 
 
آذر ماه :
 1- نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد .
 
2-   تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد .
 
3-  برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد .
 
4-   میوه هائیکه ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع اوری در جای مخصوص از بین برود .
 
5-   مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت .
 
6-   در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
 
7-    ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از انها .
 
 
دی ماه :
 1- نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود انها برای توصیه کودی .
 
2-   درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم .
 
3-  برای سمپاشی زمستانی امادگی داشته باشیم .
 
4-   پرتقالهای ریخته شده را بخارج از باغ حمل و از بین برده شود.
 
5-   مبارزه موثر با جونده دیگر ادامه یابد .
 
6-   شناسائی و از بین بردن سمغهای موجود در شاخه اصلی .
 
 
بهمن ماه :
 1- ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی .
 
2-   شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با انها .
 
3-  شناسائی با افات زمستانه و مبارزه با ان .
 
4-   مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود .
 
5-   جمع  اوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی .
 
 
اسفند ماه :
1 -در صورت لزوم تهیه نمونه خاک برای آزمون خاک و توصیه کودی .
 
2-   ادامه مصرف کودهای شیمیایی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود و مصرف سرک کودهای ازته در سایه انداز درخت .
 
3-  مبارزه با حلزون
 
4-   در صورت لزوم هرس باغ انجام شود . باید توجه داشت درختانی که دچار سرما شده اند هرس نشوند و منتظر باشیم اینگونه درختان  و یا شاخه های میزان خشکیدگی انها معلوم شود .
 
5-   بعد از هرس با استفاده از داروهای مناسب بر علیه بیماری سرخشکیدگی مبارزه میشود .
 
 

نوشته شده در 12/09/1395 جمعه ساعت 21:59:16 توسط samira


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی