زهکشی وآبشویی اراضی شور
زهکشی اراضی شور

علاوه بر آن برخي از املاح مسموميت ايجاد مي کنند ، برخي با عناصر مفيد رقابت مي کنند و باعث مي شوند از نظر تعادل املاح در گياه اثرات منفي ايجاد شود. بر آيند تمام اين اثرات منفي در کشاورزي کاهش محصول است و اين برآيند بايد بازهکشي مديريت شود. به کمک زهکشي مي توان شرايط مناسبي براي رشد گياه ايجاد کرد. حالت تعادل يعني ورودي و خروجي برابر باشند اگر به خاک نمک اضافه شود بايد اين نمک با زهکشي خارج شود. تجمع نمک عمدتاً در اثر آب آبياري است البته ممکن است در اثر تجزيه ي املاح موجود در خاک نيز باشد . يکي ازفرضيات در معادله ي نياز آبشويي اين است که ميزان تجزيه ي املاح و نگهداري املاح در سطح خاک در نظر گرفته نمي شود. اگر در اثر تجزيه ي املاح ، مقداري رسوب کنند بيلان املاح منفي است ولي اگر رسوبات در رطوبت خاک حل شوند بيلان املاح مثبت است . ازاين نوع بيلان صرفنظر مي کنیم يعني نه رسوب داريم و نه انحلال . از نمک آب بارندگي هم صرفنظر مي شود . پس کافي است آب ورودي و آب خروجي را در نظر بگيريم . اگر تمام آب ورودي را در غلظتي ضرب کنيم بيلان نمک بدست مي آيد. اگر آب زير زميني باعث تجمع نمک مي شود با کنترل زهکشي در يک حد مناسب بايد از تجمع يا ورود املاح از زير زمين جلوگيري  شود.

اگر يک ستون خاک را در نظر بگيريم مقداري آب با EC معيني وارد مي شود و مقداري آب توسط زهکش ها با غلظتي معین خارج مي شود .

بیلان املاح صفر

شوري آب آبياري است و کيفيت آنرا نشان مي دهد. (نوعاً مديريتي بر کيفيت آب آبياري انجام نمي شود مگر اينکه آب شيرين داشته باشيم و بخواهيم به صورت ترکيبي استفاده کنيم). Diحجم آب ورودي به مزرعه است . طرف چپ تساوي نمک ورودي است ECdغلظت معين زهاب وDd حجم آب خروجي توسط زهکش است . طرف راست تساوي نمک خروجي است . از کل مقدار آبي که وارد منطقه ي توسعه ي ريشه مي شود مقداري نفوذ مي کند و مقداري به مصرف گياه مي رسد . پس مقدار زهاب کمتر از مقدار آبياري است و براي تعادل فوق بايد غلظت زهاب  بيشتر از غلظت آب آبياري باشد . در داخل خاک املاحي را در نظر مي گيريم که توسط آبياري قبلي  وارد شده اند و به صورت محلول درخاک (رطوبت) وجود دارند . در هنگام ورود آب آبياري به منطقه ي توسعه ي ريشه ، املاح با آب آبياري ترکيب شده و غلظتي پيدا مي کنند . حال از اين آب مقداري به مصرف گياه مي رسد و مقداري زهکشي مي شود . مقدار آبي که به مصرف گياه مي رسد بايد در حدي رقيق شود که گياه صدمه نبيند . اگر املاح موجود در اين منطقه کم باشد غلظت آب اضافه شده زياد نشده و گياه مي تواند تحمل کند . اگر املاح موجود زياد باشد غلظت آب آبياري در اين منطقه افزايش مي يابد . پس بايد آب بيشتري استفاده شود تا غلظت آن در خاک براي گياه قابل تحمل باشد . املاح مورد بحث، املاح موجود در رطوبت خاک به صورت محلول است که بسيار غليظ است .


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 20:57:33 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی