سرنوشت علف کش ها در خاک(قسمت دوم)
سرنوشت علف کش ها در خاک(قسمت دوم)

سرنوشت علف کش ها در خاک(قسمت دوم)

تجزیه میکروبی:

میکروارگانیسم ها شامل باکتریها، قارچ ها و ...

از علف کش ها به عنوان مواد غذایی و دارای کربن تغذیه می کنند.

تجزیه میکروبی به عامل آنزیمی میکروارگانیسم ها بستگی دارد و مهم ترین عامل می باشد و تجزیه هر علف کش وابسته به وجود میکروارگانیسم ها خاص خودش می باشد چون نیاز به آنزیم خاص و میکروارگانیسم خاص داریم.

طریقه آزاد سازی آنزیم ها ؟؟؟ به چند طریق انجام می شود

1-    ؟؟؟ بیرون ترشح می کند.

2-    علف کش را به داخل بدن برده و آنزیم در داخل بدن ترشح می شود.

هر عاملی که روی فعالیت های آنزیمی تاثیر داشته باشد روی تجزیه میکروبی هم تاثیر دارد مثل درجه حرارت، رطوبت، اکسیژن، مواد معدنی و آلی و pH خاک

در حرارت 4 درجه سانتی گراد و بالاتر از 4 درجه میکروارگانیسم ها فعالیت ندارند.

مناسب ترین رطوبت برای فعالیت میکروارگانیسم ها در حد ظرفیت مزرعه و نصف ظرفیت مزرعه است و حالت اشباع و خشکی فعالیت را کاهش می دهد. تغذیه مناسب خاک روی تجزیه نقش مثبت دارد. میکروارگانیسم ها با تغذیه از مواد معدنی تکثیر شده و زیاد می شوند.

pH بیشترین تاثیر را دارد و معمولاً میکروارگانیسم های خاصی را در pH خاص داریم. در خاک های اسیدی معمولاً قارچ ها دیده می شوند و اگر pH بالا باشد، باکتری ها فعالیت می کنند.

سوال: برای تجزیه هر علف کش آنزیم خاصی وجود دارد و نیاز به میکروارگانیسم های خاص است چه اتفاقی می افتد اگر میکرو ارگانیسم مسئول تجزیه کننده علف کش خاص در خاک وجود نداشته باشد؟

استفاده از فرمولاسیون خاص که قابل تجزیه باشد

ترکیب با اجزای خاک و ایجاد کمپلکس و یا آبشویی

فرمولاسیون های جدید علف کش ها را با ذکر شرح مختصری از هر کدام توضیح دهید؟

آزمایش تجزیه میکروبی علف کش ها توسط میکروارگانیسم ها:

Fig: از یک منطقه مشخص خاک جمع آوری کرده و دو قسمت کردند و در یک قسمت تمام میکروارگانیسم ها را از بین بردند و در هر دو قسمت خاک علف کش کلروسولفورون که خاک مصرف است ریخته و در زمان 6 ماه میزان باقی مانده را اندازه گیری کردند. در خاک غیر استریل با گذشت زمان کاهش یافت و پس از 6 ماه علف کش در خاک باقی نمی ماند.

در خاک استریل هیچ تغییری در میزان علف کش ایجاد نشد و ثابت بود و این آزمایش نشان داد که میکروارگانیسم ها عامل اصلی تجزیه علف کش هستند. میکرو ارگانیسم ها از علف کش ها تجزیه می کنند و آن را آن قدر تجزیه می کنند که به ساده ترین مواد برد و بخش اضافی به ماده آلی خاک تبدیل شود.

اگر میکروارگانیسمی مورد نظر علف کش نباشد چه اتفاقی می افتد؟

بعد از مدتی در جمعیت های موجود میکروارگانیسم موتاسیون صورت گرفته و سویه هایی از آن ها به وجود می آید که باعث تجزیه علف کش می شود.

دو اصطلاح رایج در کاربرد علف کش اهمیت دارد:

-         مقدار باقیمانده علف کش در خاک

-         مقدار پایداری علف کش ها

باقیمانده علف کش: کلیه علف کش و یا مواد ثانویه آن که در خاک باقی مانده و خاصیت علف کشی ندارد.

پایداری: بخشی از علف کشی که خاصیت کشنده دارد و به مدت زمانی که علف کش به صورت فعال در خاک باقی می ماند پایداری علف کش می گویند.

وجود و پایداری علف کش در ابتدای رشد گیاه زراعی لازم است ولی پایداری علف کش می تواند حتی تا کشت بعدی هم ادامه یابد.

مثلاً وقتی آترازین را برای ذرت به کار می بریم می تواند در جوانه زنی گندم را در کشت بعدی مشکل ساز شود.

معایب باقیمانده های علف کش در خاک:

-         عدم جوانه زنی گیاه زراعی کشت بعدی در تناوب

-         مشکل بقایای علف کش روی مواد مورد استفاده انسان ها در محصولات تازه خوری

-         آلوده سازی آب های زیر زمینی و سطحی

امروزه از گیاهان مقاوم به علف کش و transgenic استفاده می شود که می تواند به علف کش عمومی گلایفوسیت کاربرد داشته باشد. و گلایفوسیت پس از چند ساعت ریختن در خاک باقی نمی ماند و می تواند چند ساعت پس از مصرف علف کش اقدام به کشت گیاه کرد.

جذب و انتقال علف کش ها:

علف کش زمانی اثر می گذارد که توسط گیاه جذب شده و به داخل سلول ها کشیده شود  و در کلروپلاست اثراتی نظیر بازدارندگی فتوسنتز و ... را انجام می دهد.

علف کش ها از چند طریق جذب می شوند:

-         از طریق اندام های هوایی (شاخ و برگ مصرف) گلایفوسیت و 2,4-D

-         از طریق اندام های زیر زمینی (خاک مصرف) ترفلان

-         هر دو مورد

به طور کلی جذب از خاک راحت تر از شاخ و برگ می باشد

جذب برگی:

مهم ترین مانع عبور علف کش ها:

1-    کوتیکول

2-    دیواره سلولی

3-    غشا پلاسمایی

در مراحل اولیه رشد که کوتیکول نازک است کاربرد علف کش راحت تر است.

کوتیکول از چند قسمت تشکیل شده که مهم ترین آن موم می باشد و دو نوع موم

1-    موم خارجی (غیر قطبی) که اجازه ورود علف کش های حل شده در آب را نمی دهد و برای رفع این مشکل باید از ؟؟؟ استفاده کنیم که سطح تماس را زیاد کرده و موادی دارند که می تواند موم را حل کند.

2-    موم داخلی و لایه بعدی کوتین می باشد که آبدوست تر از موم است.

سپس رشته های پکتین وجود دارند که وقتی آب می گیرند هیدارته شده و یک مجرای مناسب برای علف کش محلول در آب ایجاد می کند.

پس مشکل عمده جذب موم خارجی است.

دیواره سلولی آبدوست می باشد.

غشا سیتوپلاسمی حالت تراوا دارد و می تواند علف کش را به داخل سلول انتقال دهد.

پس از تمام این مراحل علف کش وارد سیتوپلاسم شده و اعمال بازدارنده را ایجاد می کند.

عوامل موثر روی جذب شاخ و برگی:

-         پایداری یا نگهداری سم در سطح برگ ها

نگهداری سم توسط شاخ و برگ تحت تاثیر دو عامل است:

1-    قابلیت خیس شدگی ذاتی سطح برگ: مرفولوژی سطح مومی برگ ما در بین گونه های مختلف متغیر است و این امر به مرطوب شدن برگ و جذب علف کش تاثیر دارد. (وجود یا عدم وجود کرک، ضخامت کوتیکول و ...)

مقدار کم کرک حتی می تواند در نگهداری سم روی برگ هم کمک کند.

2-    کشش سطحی محلول سمپاشی

استفاده از مویان ها (5-2 در هزار)

جذب علف کش ها به وسیله اندام های زیر زمینی:

دلایل عمده پاشیدن علف کش به خاک:

-         کنترل علف های هرز قبل یا بلافاصله پس از سبز شدن آن ها

-         جذب آسان برخی علف کش ها از طریق اندام های زیر زمینی

در استفاده از علف کش ها ترجیح می دهیم علف کش حدود 3-2 ماه پایداری داشته باشد و سپس پایداری نداشته باشد.

(ترفلان روی نشا ضرر ندارد.)

انواع علف کش های خاک مصرف:

-         به همراه شخم و دیسک و سپس آبیاری

-         پس از کاشت بذر Pre-emergence

-         بعد از جوانه زنی Post-emergence

عمدتاً به صورت علف کش انتخابی عمل می کنند.

در کاربرد علف کش ها زمان مصرف بسیار مهم است.

اندام های زیر زمینی: ریشه (در گیاهان پهن برگ)- گره کلوئوپتیکی در گیاهان باریک برگ- قسمت های زیر زمینی تازه سبز شده ساقه چه

جذب علف کش از اندام های زیر زمینی به طوری که علف کش باید به صورت محلول در خاک باشد و همراه با آب جذب ریشه و سپس نوار کاسپاری و جذب در آوند چوب و انتقال از طریق فشار منفی انجام می شود و سپس وجود آب ضرورت دارد.


نوشته شده در 16/11/1392 چهارشنبه ساعت 19:26:57 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید