سفیدک های داخلی کرکی یا دروغی
سفیدک های داخلی کرکی یا دروغی

سفیدک های داخلی (کرکی یا دروغی)

به خصوص در مناطقی که رطوبت هوا زیاد است و در گیاهان و بافت های جوان ایجاد خسارت می کند. روی برگ ها علائم این بیماری به صورت لکه های رنگ پریده و کلروز در سطح بالایی برگ و پوشش خاکستری تا سفید رنگ در زیر برگ می باشد. شبه قارچ های عامل سفیدک داخلی انگل اجباری هستند و تولید هوستوریوم می کنند. به جز برگ بقیه اندام ها هم امکان آلوده شدن دارند مثل میوه، ساقه و ... .

پوشش خاکستری یا سفید زیر برگ در واقع اسپورانژیوم های قارچ است که روی اسپورانژیوفورها تشکیل می شود و از روزنه های گیاه خارج می شود. زمستان گذرانی به صورت اووسپور در خاک و یا به صورت میسلیوم و اووسپور در میزبان می باشد.

انتشار بیماری سفیدک داخلی

انتشار بیماری سفیدک داخلی در طول فصل به وسیله باد یا باران با جابجایی اسپورانژیوم ها است. که اسپورانژیوم ها در شرایط مساعد واقع شود یا مستقیماً جوانه می زند و یا اینکه داخل آن زئوسپور تشکیل می شود. این زئوسپور ها در آب شنا می کنند و بعد در بافت گیاه نفوذ می کنند و آلودگی جدید اتفاق می افتد. در انتهای فصل با تشکیل آنتریدی و اوونیوم اووسپور تشکیل می دهند که اندام متفاوتی است و در فصل جدید از اووسپور، اسپورانژیوم تشکیل می شود.

شناسایی جنس های مختلف قارچ های عامل سفیدک داخلی بر اساس نحوه انشعاب کنیدیوفور (اسپورانژیوفور) است. مثلاً در جنس Bremia انشعابات اسپورانژیوفور به یک صفحه دیسکی شکل ختم می شوند و اسپورانژیوم ها روی این صفحه ها تشکیل می شوند و یا در جنس های Pseudoperonospora و preronospora انشعابات اسپورانژیوفور به صورت دو شاخه می باشد که انشعابات زاویه حاده دارند.

در جنس Plasmopara انشعابات اسپرانژیوفور صلیبی و عمود بر هم می باشد.

سفیدک سطحی,سفیدک کرکی,قارچ کش سفیدک

کنترل بیماری سفیدک سطحی:

کاهش رطوبت محیط، استفاده از قارچ کش هایی نظیر ؟؟؟؟ و یا مخلوط هر دو با مشاهده علائم. استفاده از سموم سیستمیک نظیر متالاکسیل. کشت ارقام مقاوم

 


نوشته شده در 04/06/1393 سه شنبه ساعت 16:30:35 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه بیماری های گیاهی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید