شوری خاک و آبشویی
شوری خاک و آبشویی

    در مناطق مرطوب عامل آب گرفتگی و زهدار شدن اراضی عمدتا بارندگي است .باران مازاد به علاوه ي زهکشي طبيعي منطقه بايد توسط زهکش هاي فرعي و مصنوعي از محل خارج شود. براي جلوگيري از تجمع آب سطحي و کنترل سطح ايستابي بايد زهکشي انجام شود. در مناطق خشک ميزان بارندگي کمتر از تبخير و تعرق است و لزوم زهکشي به خاطرشرايط آبياري است. آبياري که يک دخالت بشر در سیکل هيدرولوژيکي است باعث مي شود حجم آبي ورودی به یک منطقه بیشترشود. آبياري داراي تلفات است و درعين حال باعث تجمع املاح در خاک نيز مي شود. در اين شرايط بحث بيلان آب و املاح منطقه مهم است. در يک حوضه ي مورد نظر براي شرايط زماني تعريف شده ،اگر بيلان آب مثبت باشد يعني ميزان ورودي بيشتر از مصرف است و مجبوريم زهکشي کنيم . در شرايط آبياري بيلان مثبتي که ايجاد مي شود (به لحاظ آب و املاح ) به علت املاح موجود در آب آبياري و تلفات آبياري است . سيستم آبياري به صورت تنظيم شده است ولي تلفات آبياري اجتناب ناپذير است . در اثر تبخير فقط آب خالص از بين مي رود و به مرور زمان املاح آب در خاک تجمع مي کنند . پس در مناطق خشک و تحت آبياري لزوم زهکشي وجود دارد و ضريب زهکشي بر خلاف شرايط مرطوب بر اساس تلفات و آبشويي تعيين ميشود.آبشويي  يعني آب مازاد بر نياز آبي گياه که به منطقه ي توسعه ي ريشه مي دهيم تا املاح را کنترل کنيم . يعني بيلان املاح را صفر کنيم و از تجمع املاح جلوگيري کنيم . (از تجمع املاح دردراز مدت جلوگيري کنيم .) يعني ممکن است در طول فصل يا در طول سال نوساناتي در املاح داشته باشيم ولي سال به سال نبايد تجمع املاح صورت گيرد واين مديريت آب و املاح است .) البته کوددهي نيزبه نوعي باعث تجمع املاح میشود ولي فقط زماني که تجمع املاح ناشي از کوددهي قابل توجه باشد در معادله بيلان منظور مي شود.کيفيت آب به وسيله در صد املاح موجود ارزيابي مي شود . پس غلظت آب که رابطه خطي با هدايت الکتريکي (EC) دارد تعيين کننده کيفيت آب است . براي کيفيت آب شاخص هايي وجود دارد. براي تعيين EC خاک بايد عصاره ي اشباع تهيه شود . يعني نمونه ي خاک اشباع  شده و بعد از آن عصاره گيري شود و ECعصاره اندازه گيري مي شود . در يک خاک معين در درصد هاي رطوبت مختلف يک مقدار معين از املاح داراي غلظت هاي متفاوتي است . در يک خاک مشخص اگر رطوبت 5% باشد غلظت املاح با رطوبت 10% متفاوت است . غلظت املاح خاک در عصاره ي اشباع کمتر است و براي اين که يک نقطه ي ثابت و مشخص به عنوان مبنا فرض شود تمام غلظت ها را با عصاره ي اشباع به دست مي آوريم .توجه کنيد املاحي که گياه جذب مي کند نبايد شسته شوند . مديريت يعني تحت کنترل در آوردن ميزان ورودي و خروجي . افزايش شوري به صورت تدريجي است.


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 20:18:15 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی