عملکرد پنبه
عملکرد پنبه

پنبه و عملکرد آن

عملکرد در گیاه پنبه به مجموعه الیاف و پنبه دانه آن که اصطلاحاً وش نامیده می شود گفته شده که حاصل تولید مواد فتوسنتزی و اختصاص درصد آنها به بخش های زایشی است و تراکم مناسب در کاشت پنبه باعث توزیع مناسب گیاهان و میزان نور دریافتی در واحد سطح شده و خصوصیت کمی یا عملکرد گیاه را افزایش می دهد . یک تراکم مناسب باعث می شود رقابت در داخل و خارج بوته از بین رفته و رشد رویشی و زایشی تغییر و در نهایت باعث تغییر عملکرد و زودرسی و همچنین تغییر خصوصیات مورفولوژیکی در گیاه پنبه شود و زمانی که با مدیریت و بکارگیری تراکم کشت مناسب بتوان رقابت بین بوته ها و اندام هاي  زایا و رویا را برای بدست آوردن عوامل محیطی نور، رطوبت، مواد غذایی مورد رشد گیاه را به حداقل خود رساند می توان برداشت حداکثری عملکرد را از محصول کشت شده انتظار داشت و این زمانی حادث می شود که به یک فاصله کاشت مناسب بین ردیف هاي کاشت و بوته ها روی ردیف هاي کاشت دست پیدا نمود. تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته ها در واحد سطح موجب استفاده مطلوب از رطوبت، مواد غذایی و نور گردیده و عملکرد را افزایش می دهد (سرمدنیا و کوچکی، 1369). ریوز و همکاران ( 2000) گزارش کردند کم شدن فاصله ردیف باعث افزایش عملکرد می شود . جونز و ولز (1997) طی مطالعات مختلف گزارش دادند که کاهش فاصله ردیف عملکرد را در پنبه افزایش می دهد. از طرفی نیز اجزاء عملکرد در پنبه شامل: تعداد بوته در واحد سطح *  تعداد قوزه در بوته *  میانگین وش هر قوزه مي باشد. خلیلی سامانی( 1374) گزارش کرد که ارتفاع گیاه ، تعداد قوزه ، تعداد برچه در قوزه ،تعداد دانه در برچه و تعداد گره در گیاه بیش ترین سهم را در عملکرد داشتند . مارانی و همکاران (1974) نشان دادند که تعداد قوزه در واحد سطح بالاترین همبستگی را با عملکرد دارد. بطور کلی پیش بینی عملکرد محصول در مراحل مختلف رشد و توسعه گیاه نیازمند جمع آوری اطلاعات زیادی به منظور تجزیه و تحلیل این اثرات در تشکیل و توسعه قوزه می باشد . اندازه قوزه همراه با تعداد قوزه ، اجزاء عملکردی پنبه بوده که یک صفت ژنتیکی و در ارقام مختلف متفاوت است و شرایط محیطی است که در موقع رشد و محل تشکیل قوزه های روی ساقه اصلی بر اندازه قوزه در پنبه تاثیر می گذارد ( حسینی نژاد و همکاران ،1364) و صرف نظر از تاثیرات ژنوتیپی و محیط در اندازه قوزه تحت شرایط خاص اقلیمی ، وزن قوزه یا مقدار تولید الیاف در هر قوزه بشدت تحت تاثیر تعداد قوزه در هر گیاه قرار دارد.
 
مزایای بذور دلینته شده (بدون کرک) پنبه
 
محصول پنبه که اصطلاحاً وش می گویند، از دو قسمت الیاف و بذر تشکیل شده است. این دو قسمت بوسیله دستگاه­های پنبه پاک کنی از هم جدا می شوند که این عمل جین زدن نامیده می شود. وقتی این دو قسمت از هم جدا می شوند، الیاف پنبه برای استفاده در صنایع نساجی بسته بندی می گردد و بذور آن نیز جهت کشت در سال بعد و یا استخراج روغن پنبه دانه در کارخانجات روغن کشی، کیسه گیری می شود.
 
بذوری که به این روش بدست می آید، سطح آن کرک­های ریزی دارد که به نام لینتر معروف است. امروزه تقریباً در تمام کشورهایی که به صورت تجاری پنبه کشت می شود، برای کشت پنبه این کرک ها را از سطح بذر از بین برده و به اصطلاح از بذور دلینته شده استفاده می کنند. کرک گیری بذر پنبه به سه روش انجام می شود که دو روش آن به صورت شیمیایی و روش دیگر به صورت مکانیکی می باشد. در کشت پنبه استفاده از بذور دلینته شده مزایای زیادی نسبت به بذور کرکدار دارد که موارد مهم آن شامل کاهش مصرف بذر، حذف بیماری­های بذرزاد، افزایش سرعت جوانه زنی، سهولت ضدعفونی بذر، سهولت حمل و نقل و جابجایی بذر و سطح سبز یکنواخت می باشد (قرنجیکی، 1390).   

نوشته شده در سه شنبه یازدهم آذر 1393 ساعت 12:53:35 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه پنبه


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید