فاکتورهای خوني موثر درطیور
فاکتورهای خوني موثر درطیور

فاکتورهای خوني موثر درطیور

خون، بافت سيالي است كه از مايعي به نام پلاسما كه در برگيرنده نمك ها، تركيب هاي شيميايي و سلول هاي خوني است تشكيل شده است. خون نقش هاي زير را بر عهده دارد، از جمله ي آن ها مي توان به اين موارد اشاره كرد، جذب و انتقال مواد غذايي از دستگاه گوارش به بافت هاي گوناگون بدن، انتقال گازهاي خون به بافت ها و برعكس، دفع مواد زايد ناشي از متابوليسم، انتقال هورمون هاي توليد شده به وسيله غدد درون ريز و تنظيم مقدار آب بافت هاي بدن (آناتولي، 2001). همچنين خون، نقش مهمي در تنظيم درجه حرارت طبيعي بدن دارد. از جمله ميزان ازدياد غلظت بيش از اندازه در برخي از فراسنجه هاي خوني مانند كلسترول و تري گليسريد، موجب نگراني در مصرف كننده مي شود، زيرا مي تواند براي سلامتي انسان نيز مشكل ساز باشد (آناتولي، 2001). گلوکز
گلوکز سرم خون در طیور بیشتر از تمام گونه های پستانداران می باشد. میزان طبیعی گلوکز خون در طیور 450-200 میلی گرم در دسی لیتر می باشد. این میزان در حالت تنش و استرس بیشتر تحت تأثیر هورمون کورتیکواسترول مترشحه از غده آدرنال به میزان دو برابر افزایش می یابد. دیابت قندی در طیور، با سطح گلوکز بیشتر از 750 میلی گرم در دسی لیتر مشخص می شود.
اسید اوريک
محصول اولیه کاتابولیسم پروتئین ها، ازت غیرپروتئینی و پورین ها در طیور است. طیور همانند سایر پرندگان، اسیداوریک را از راه دفع توبولی کلیوی دفع می کنند. یک پرنده در حالت توازن اسید و باز و وضعیت ازت طبیعی بدن، تقریباً 80 درصد ازت کل را بصورت اسیداوریک، 15 درصد را به صورت آمونیاک و 1 الی 10 درصد را به صورت اسید اوره دفع می کند. مقدار اسید اوریک خون طیور 1 الی 7 میلی گرم در دسی لیتر است که در مقایسه با مقدار طبیعی اسید اوریک خون پستانداران ( 0/1 الی 2 میلی گرم در دسی لیتر( بیشتر می باشد.
لیپیدهای خون
لیپیدها در خون طیور مانند لیپوپروتئین ها همانندی کمی و کیفی بسیاری با لیپیدهای خون پستانداران دارند لیپیدهای خون در طیور به طور عمده شامل کلسترول، اسیدهای چرب و تری گلیسریدها هستند. لیپیدهای گردش خون، از جذب روده ای لیپیدهای جیره غذایی و سنتز کبدی، یا بسیج )موبیلیزاسیون( آنها از اندوخته های گردش خون منشاء می گیرند، میزان طبیعی کلسترول سرم در طیور 100 الی 250 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
 تری گلیسریدها
ترکیباتی هستند که در ساختمان آنها هر سه گروه الکلی گلسیرول به وسیله اسیدهای چرب استریفیه شدند. قسمت اعظم انرژی به صورت تری گلیسرید ذخیره می شود. تری گلیسریدهای خون در طیور و بیشتر حیوانات از نوع تری گلیسرید مخلوط هستند. چون نوع اسیدهای چرب موجود در ساختمان آنها باهم متفاوت می باشند. HDL, LDL, VLDL لیپویروتئینها در سرم خون طیور همانندی کمی و کیفی با لیپوپروتئینهای سرم خون انسان دارند به عبارت دیگر سطوح خونی لیپوپروتیئنها و ساختمان بیوشیمیایی آنها در طیور مشابه لیپوپروتئینهای انسان می باشد. به دلیل نامحدود بودن اسیدهای چرب، تری گلیسریدها و سایر لیپیدها در پلاسمای خون و مایعات بافتی، تنها راه انتقال لیپیدها در خون ایجاد کمپلکس های بسیار پیچیدهای بنام لیپوپروتئینها می باشد. لیپوپروتئین با چگالی خیلی پائین ( VLDL )، لیپوپروتئین با چگالی پائین  ( LDL )و لیپوپروتئین با چگالی بالا ( HDL )می باشند. این طبقه بندی براساس نسبت های مختلف لیپیدها به پروتئینهای موجود در ساختمان آنها می باشند که به دلیل وزن مخصوص کم لیپیدها، در صورتی که مقادیر لیپیدها در ساختمان لیپوپروتئین بیشتر باشد جزء لیپوپروتئینهای با چگالی پائین و در صورت بالا بودن مقادیر پروتئین، جزء لیپوپروتئینهای با چگالی بالا محسوب و بوسیله روشهای مختلف آزمایشگاهی تفکیک می شوند. پروتئینهای سرم خون
به طور عمده متشکل از دو نوع پروتئین شامل آلبومین و گلوبولین می باشد. علاوه بر این مقدار بسیار کمتری پروتئین های انعقادی در خون وجود دارند که در پلاسما یافت می شوند و در حین انعقاد فعال بوده و وارد سرم نمی شوند. به این پروتئین ها، پروتئین های انعقادی خون می گویند. برای محاسبه مقادیر پروتئین های انعقادی می توان غلظت پروتئین کل سرم را از مقدار پروتئین پلاسما کم کرد. در آزمایشات بیوشیمیایی سرم، معمولاً مقدار پروتئین کل و آلبومین را اندازه گیری می کنند و اختلاف بین این دو نشان دهنده مقدار گلوبولین ها است. غلظت پروتئین کل سرم خون طیور کمتر از پستانداران است و میزان آن در طیور 5-3 گرم در دسی لیتر می باشد. آلبومین فراوان ترین پروتئین سرم و مقدار آن معمولاً بیشتر از گلوبولین هاست .در بدن طیور تقریبا 40 درصد البومین در گردش خون و بقیه در فضای برون رگی، بافت ها وعمدتا در ماهیچه، پوست و روده است. اولین و بیشترین پروتئینی که خون در اسیب بافتی از دست می دهد، البومین است.با از دست رفتن آلبومین از خون، که مهم ترین عامل ایجاد کننده فشار اسمزی کلوئیدی خون است. بدن حیوان به اب اوردگی، خیز و نهایتا به کمک سایر عوامل به سندروم اسیت حساس می شود. (وحدت پور و صندوقچیان ، 1390). برنامه محدوديت غذايي، تنش محيطي و پاسخ ايمني توسعه صنعت طيور در نيم قرن اخير تا حدودي به دليل توانايي مرغ براي تطابق با بسياري از تنش هاي تحميل شده بر آن توسط تكنيك هاي نوين پرورش بوده است. موارد تنش زا شامل انتخاب ژنتيكي براي سرعت رشد و تعداد تخم مرغ، تغييرات محيطي مديريتي، افزايش تقابل و ابتلا به بيمار يها و دامنه وسيعي از مواد داروئي و واكسن هاي مورد نياز براي حفظ سلامت گله می باشد (پوررضا و همكاران،1383). عملكرد فيزيولوژيكي از قبيل رشد، قدرت ايمني و مقاومت به بيماري هر حيواني تحت تأثير ژنتيك، تغذيه و محيط مي باشد (گريفيتز و همكاران، 1997). از طرف ديگر به علت توسعه سيستم متراكم پرورش طيور، گسترش مجتمع هاي پرورش طيور و صنايع وابسته هم چنين سويه هاي با رشد سريع، حساسيت طيور صنعتي به انواع عوامل بيمار يزا نيز افزايش داده كه ممكن است به دليل كاهش ظرفيت سيستم ايمني اين پرندگان يا به دليل بدتر شدن شرايط بهداشت محيطي باشد (اوردانتارنيكن و همكاران، 2002).
ایمونوگلوبولین ها
مهم ترین بخش پروتئین های گلوبولینی، ایمونوگلوبولین ها می باشند.
ایمونوگلوبین ها شامل IgG، IgM ، IgA ،، IgD وIgE می باشند.
IgG: بیشترین مقدار رادر بین تمام ایمونوگلوبین ها دارد، نقش مهمی در مکانیسم های دفاعی بدن بر عهده دارد. IgG با وزن مولکولی 180000 دالتون، دارای دو زنجیر سبک و سنگین است که به وسیله پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل می شوند.
IgM: تقریبا 10 درصد از ایمونوگلوبین های سرم طیور، ازنوع IgM هستند.وزن مولکولی این ایمونوگلوبین ها، نزدیک به 900000 دالتون می باشد.زیاد بودن وزن مولکولی این ایمونوگلوبین، بدلیل وجود 5 واحد پایه( که هرکدام مانندیک مولکول IgG هستند) میباشد که بوسیله پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل هستند.نخستین پاسخ بدن به تحریک یک انتی ژن، سنتز و تولید IgM است.
IgA:در طیور از نظر ساختمانی با ایمونوگلوبین Aپستانداران متفاوت، اماازنظر فعالیت و عملکرد شبیه می باشد. محل تولید ان، لنفوسیت های گروه B و بافت لنفاوی روده در محل مسیر بافت پوششی است، این ایمونوگلوبین دارای 3 زیر واحد است که بوسیله رشته های J به هم متصل می شوند.و زن مولکولی ان 560000 دالتون است.
 IgD: دارای وزن مولکولی 180000 دالتون است. در سطح برخی از لنفوسیت های B یافت می شود و به عنوان گیرنده انتی ژن عمل می کند. وجود این ایمونوگلوبین در طیور به اثبات رسیده است اما در پستانداران جای سوال وجود دارد.
IgE: در طیور دارای غلظت سرمی بسیار اندک است. عمل IgE دخالت، در واکنش های الرژیک پوست و دیگر بافت ها می باشد.وزن مولکولی این ایمونوگلوبین 190000 دالتون می باشد و دارای دو زنجیره سبک و سنگین می باشد
 منبع اصلی مورد استفاده:کتاب خون شناسی طیور(وحدت پور و صندوقچیان ، 1390).
منبع سایت:seyqalan.blogfa.com/post/118

نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 ساعت 23:17:12 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک