كود اوره با پوشش گوگردي SCU
کوداوره باپوشش گوگردی
كود اوره با پوشش گوگردي( SCU )
 
به عنوان يك نوع كود آهسته رهش كه داراي راندمان بالا و مزاياي بسيار زيادي براي خاك و گياهان است ، در صنايع كشاورزي  كاربرد زيادي دارد. اخيراً در كشور ما نيز با توجه به راندمان پايين كود شيميايي اوره اتلاف آن ، آلودگي شديد خاكها و منابع زيرزميني آب به نيترات و نيتريت ، كاهش جذب عناصر ريزمغذي بدليل بالابودن PH خاكها و … استفاده از اين نوع كود نه تنها براي مزارع شاليزار كه بطور كامل در آب غوطه ورند بلكه براي تمام اراضي كشاورزي توصيه شده است . زيرا صرف نظر از مزاياي فوق گوگرد نيز به عنوان يك ماده حياتي در ساختمان پروتئين ها ، به عنوان كاهنده PH خاكها و در نتيجه ايجاد شرايط جذب عنصر ريز مغذي خصوصا آهن و روي كه مردم كشور ما در فقدان ميزان آهن و روي ركورد دار مي باشند،  دارد . 
 كود اوره با پوشش گوگردي( SCU ) به عنوان يك نوع كود آهسته رهش كه داراي راندمان بالا و مزاياي بسيار زيادي براي خاك و گياهان است ، در صنايع كشاورزي  كاربرد زيادي دارد. اخيراً در كشور ما نيز با توجه به راندمان پايين كود شيميايي اوره اتلاف آن ، آلودگي شديد خاكها و منابع زيرزميني آب به نيترات و نيتريت ، كاهش جذب عناصر ريزمغذي بدليل بالابودن PH خاكها و … استفاده از اين نوع كود نه تنها براي مزارع شاليزار كه بطور كامل در آب غوطه ورند بلكه براي تمام اراضي كشاورزي توصيه شده است . زيرا صرف نظر از مزاياي فوق گوگرد نيز به عنوان يك ماده حياتي در ساختمان پروتئين ها ، به عنوان كاهنده PH خاكها و در نتيجه ايجاد شرايط جذب عنصر ريز مغذي خصوصا آهن و روي كه مردم كشور ما در فقدان ميزان آهن و روي ركورد دار مي باشند،  دارد . 
     در كشور ما سالانه بيش از يك ميليون و ششصد هزار تن اوره جهت تامين نياز ازت گياهان در صنايع كشاورزي استفاده مي شود.متاسفانه باتوجه به راندمان پايين آن( اتلاف بيش از پنجاه درصد ازت) ، كشاورزان مجبورند جهت تامين نياز گياهان مقادير بيشتري كود استفاده نمايند. البته ازدست دادن اين مقدار ازكود نه تنها باعث اتلاف هزينه هاي بسيار زيادي مي شود بلكه بخاطر وجود بيوره و همچنين تشكيل نمكها و كمپلكسهاي ديگر در خاك، كاهش راندمان خاك و آلودگي شديد آن ( سفت شدن خاكها) و آلودگي منابع زير زميني آب  را نيز بدنبال دارد. از طرفي با توجه به نقش ارزشمند گوگرد در كشاورزي خصوصا در كشور ما كه بيش از نود درصد از زمينهاي كشاورزي آهكي و باpH   بالا بوده و اين مسئله با عث كاهش راندمان جذب عناصر ريز مغذي كه از اهميت بالايي در رشد و نمو گياهان برخوردار مي باشند ، استفاده از كودهاي اوره با پوشش گوگردي از هر دو جهت باعث افزايش راندمان كشاورزي كشور خواهد شد. 
همچنين با توجه به فرآيند اوره با پوشش گوگردي با تغيير پارامتر هاي عملياتي و شرايط فرآينديو استفاده از سيلنت هاي مختلف، امكان توليد محصولات اوره با پوشش گوگردي با درصدهاي مختلف گوگرد و سرعت انحلالهاي متفاوت وجود دارد و همانطور كه از نمودارهاي ارائه شده مشخص است استفاده از اوره با پوشش گوگردي با حداقل كيفيت ( حداكثر سرعت انحلال هفت روزه) به مراتب مفيدتر و كاراتر از اوره ( با سرعت انحلال پنجاه ثانيه اي) مي باشد.
 لذا بنظر اينجانب با توجه به تاكيد وزارت محترم جهاد كشاورزي در خصوص كاربرد گسترده گوگرد ،  استفاده از كود اوره با پوشش گوگردي با در صد پوشش هاي متفاوت ( سرعت انحلالهاي متفاوت) به تنهايي و يا بصورت مخلوط با اوره جهت تامين بموقع ازت مورد نياز گياه در دوره رشد از كاربرد اوره مناسب تر خواهد بود. اين مسئله اگر بصورت دقيق بررسي و براساس نوع كشت و نياز هاي آن در طي دوره رشد( نياز هر گياه به عناصر مغذي متفاوت است)، شرايط آب و هوايي منطقه و آناليز دقيق خاك اعمال گردد ،  باعث افزايش چشمگير راندمان محصولات كشاورزي ، بهبود كيفي خصوصيات خاك ، جلوگيري از آلودگي منابع آب و كاهش مصرف اوره مي گردد و باتوجه به پرداخت يارانه جهت كود اوره از لحاظ اقتصادي كمك بزرگي به اقتصاد كشور خواهد شد.
لذا لزوم ترويج و آشنايي كشاورزان با كود اوره با پوشش گوگردي و همچنين تعيين استاندارهاي لازم جهت توليد و مصرف آن در سطحي وسيع در نقاط مختلف كشور و با توجه به نوع كشت ضروري بنظر مي رسد.
 كود اوره با پوشش گوگردي( SCU ) به عنوان يك نوع كود آهسته رهش كه داراي راندمان بالا و مزاياي بسيار زيادي براي خاك و گياهان است ، در صنايع كشاورزي  كاربرد زيادي دارد. اخيراً در كشور ما نيز با توجه به راندمان پايين كود شيميايي اوره اتلاف آن ، آلودگي شديد خاكها و منابع زيرزميني آب به نيترات و نيتريت ، كاهش جذب عناصر ريزمغذي بدليل بالابودن PH خاكها و … استفاده از اين نوع كود نه تنها براي مزارع شاليزار كه بطور كامل در آب غوطه ورند بلكه براي تمام اراضي كشاورزي توصيه شده است . زيرا صرف نظر از مزاياي فوق گوگرد نيز به عنوان يك ماده حياتي در ساختمان پروتئين ها ، به عنوان كاهنده PH خاكها و در نتيجه ايجاد شرايط جذب عنصر ريز مغذي خصوصا آهن و روي كه مردم كشور ما در فقدان ميزان آهن و روي ركورد دار مي باشند،  دارد . 
دلائل ازدست رفتن نيتروژن دركودهاي ازته 
       بطوركلي كودهاي ازته پس ازمصرف درخاك ، توانائي نگهداري ماده مغذي نيتروژن محتوي درخود را نداشته و به سادگي از بين مي روند. عواملي كه باعث از بين رفتن ماده مغذي مي شوند، عبارتند از:
1-       شستشوي نيتروژن توسط آب ( Leaching ) كه در اين حالت نيترات آماده جذب توسط آب به نقاط غير قابل دسترس ريشه منتقل مي شود.
2-    پديده دي نيتريفيكاسيون(Denitrification ) كه توسط نوعي باكتري به نام (Denitrifying ) صورت مي گيرد . اين باكتري نيتروژن يونيزه (يعني نيتريت و نيترات)  كه بهترين شكل قابل جذب براي گياه است را تبديل به گاز ازت (N2 ) مي كند كه به سرعت خاك را ترك نموده و از دست مي رود . 
3-     تبخير (Volatilization ) كه در خاكهايي با pH   بالا و آب و هواي گرم آمونيوم به آمونياك گازي تبديل و از محيط خارج مي شود.
4-      اكسيداسيون و احياء كه تحت شرايط مناسب يونهاي آماده جذب گياه در اثر اكسيداسيون و احياء از محيط خارج مي شوند. 
همچنين اشكال تركيبي نيتروژن مثل اوره توسط آنزيم  اوره آز (Urease )، باكتري هاي موجود در خاك و همينطور توسط آب هيدروليز شده و به نيتروژن آمونياكي تبديل مي شوند . نيتروژن آمونياكي توسط نوع ديگري باكتري بنام  نيتروزموناس ( Nitrosomonas ) و نيتروباكتر (Nitrobacter )  به شكل يونيزه تبديل مي گردد كه آنهم تحت فرآيند  دي نيتريفيكاسيون  تلف مي شود. 
ميانگين مصرف كود برحسب عنصر غذايي در آسيا 144 كيلوگرم در هكتار است ولي اين رقم در ايران به حدود 100 كيلوگرم در هكتار مي رسد، در حالي كه بخش خصوصي توانمندي بالايي براي توليد انواع كودها در كشور دارد، عدم حمايت لازم از اين امر سبب شده است تا در سال 84 فقط 25 درصد از امكانات توليد داخل به كار گرفته شود.افزايش قيمت جهاني كود در سالهاي اخير و عدم حمايت از شركت ملي صنايع پتروشيمي براي افزايش توليد كودهاي ازته و فسفاته، از يك سو رغبت اين شركت را براي توسعه صنعت كود كاهش داده است و از سوي ديگر كود وارداتي با پرداخت يارانه سنگين در اختيار زارعان قرار مي گيرد. دكتر محمدجواد ملكوتي، سرپرست موسسه تحقيقات خاك و آب معتقد است كه با كاهش تدريجي يارانه كود يا تغيير يارانه از نهاده به آزمون خاك و هدفمند كردن يارانه ها، به ترتيب اولويت مي توان مشكلات موجود در اين بخش را كاهش داد. به عقيده او تنها نتيجه حفظ اين وضعيت افزايش سيستم دلالي است.
به هر جهت حتي اگر دليل مسئولان از به تعويق انداختن آزادسازي قيمت كود جلوگيري از بروز مشكلات اجتماعي باشد، باز هم بايد اين راه را طي كرد، زيرا با توجه به وضعيت كنوني احتمالا اين تنها گزينه به نظر مي رسد.گفت و گو با دكتر ملكوتي را در اين زمينه می خوانید .
چه مقدار كود در كشور مصرف مي شود؟
مصرف كود در كشور تا سال 1382، سه ميليون تن بود كه اكنون اين مقدار به چهار ميليون تن رسيده، اما در مقايسه با كشورهاي همسايه مانند پاكستان اين مقدار بسيار كم است.براي دستيابي به توليد مطلوب به چه ميزان كود نيازمنديم؟
با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه مجبوريم كه مصرف كود را به پنج ميليون تن برسانيم، همچنين بايد اين مصرف را از نظر زيست محيطي نيز متعادل و بهينه كنيم. مثلا به جاي مصرف اوره در شاليزارهاي شمال كشور، اوره را با پوشش گوگردي استفاده كنيم تا از آلودگي آبهاي زيرزميني به نيترات كه عاملي سرطانزاست، جلوگيري شود.با توجه به محدوديتهايي كه اكنون با آن روبه رو هستيد، به نظر شما پس از برداشتن يارانه ها تا چه اندازه بر مشكلات افزوده خواهد شد؟يارانه ها نبايد برداشته شود، بلكه بايد آن را هدفمند كرد. اكنون 42 درصد از كود كشور در بخش گندم مصرف مي شود. ما مي گوييم لازم است كه اين يارانه به منظور بهبود كيفيت صرف شود، يعني محصول كشاورزان و گندمكاراني كه گندم مرغوبتري توليد كنند به طوري كه آن گندم غني شده و ميزان پروتئين آن نيز از حد مشخصي بالاتر باشد، به ميزان 10 درصد گرانتر خريداري شود. هدفمند كردن يارانه تنها به اين صورت محقق مي شود زيرا قيمت كود در توليدات كشاورزي بيش از 10 درصد نيست و اين رقم نيز بسيار ناچيز است.
كشاورزان كودهاي يارانه اي را به چه قيمتي تهيه مي كنند؟
اكنون كشاورزان پيشرو به جايي رسيده اند كه صرف نظر از قيمت، تنها به دنبال دستيابي به موقع به كود هستند. قيمت كود اوره دو هزار و 500 تومان است اما كشاورز اين كود را با قيمت شش هزار يا هفت هزار تومان تهيه مي كند. پيشنهاد مي كنيم به جاي اين كه كشاورز كود را از دلال خريداري كند، اين قيمت را آزاد كنيد و به قيمت كمتري مثلا چهارهزار تومان و به طور مستقيم به دست مصرف كننده برسانيد.
كودهاي يارانه اي به چه ترتيبي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد؟كود يارانه اي در اختيار شركت خدمات حمايتي قرار مي گيرد و آن شركت نيز از طريق تعاونيهاي روستايي آن را در ميان كشاورزان توزيع مي كند.
به عقيده شما چگونه مي توان واسطه ها را حذف كرد؟
حذف يارانه ها موجب حذف واسطه ها مي شود. همچنين با هدفمند كردن يارانه ها مي توان آن را به محصولات استراتژيك تخصيص داد زيرا از لحاظ علمي، يارانه سم كود است. 
در زمينه دستيابي به اين اهداف چه اقداماتي صورت گرفته است؟
تاكنون در نشريات مختلف در اين زمينه بحثهاي زيادي مطرح شده ولي مورد توجه وزارت جهادكشاورزي قرار نگرفته است. مساله هدفمند كردن يارانه ها بايد مورد تاييد شوراي اقتصاد قرار گيرد كه تاييد آن را به دولت جديد محول كرده است.
در زمينه تقويت بخش خصوصي چه عقيده اي داريد؟
 
كود بايد به بخش خصوصي سپرده شود و دولت فقط بر آن نظارت كند. تجربه ثابت كرده كه دولت هيچ وقت مجري خوبي نبوده است. ساعات كار بين هشت صبح تا چهار بعد از ظهر مشكل كشاورزي را كه 24 ساعته كار مي كند، حل نمي كند.
 
غني سازي گندم از طريق استفاده از كود مناسب تا چه اندازه اهميت دارد؟
ما به عنوان مسئولان وزارت جهادكشاورزي، مسئوليت تامين سلامت جامعه را نيز برعهده داريم، زيرا اگر اموري چون غني سازي گندم توسط وزارتخانه به درستي انجام شود، مشكلاتي همچون كوتاهي قد و پوكي استخوان حل مي شود.
در زمينه توليد كود چه مشكلاتي وجود دارد؟
شوراي اقتصاد در مورد كود سياستهاي نادرستي را تصويب كرده است. در سال 1383 اوره را از عربستان به قيمت هر تن 270 دلار خريديم ولي آن را از پتروشيمي كيلويي 38 تومان مي خريم و به اين دليل شركت پتروشيمي ديگر رغبتي بر سرمايه گذاري در زمينه كود نشان نمي دهد. سال گذشته علاوه بر توليدات پتروشيمي، 503 هزار تن كود اوره به كشور وارد كرديم و اين در حالي است كه شركت پتروشيمي مي تواند با نيمي از اين پول ظرفيت توليدات خود را دو برابر كند. ظاهرا لذتي كه در واردات است در توليد داخلي وجود ندارد. تا چه اندازه با توليد كودهاي مايع موافقيد؟
از هر نوع كودي كه توليد را افزايش دهد حمايت مي كنيم به شرطي كه كيفيت بالايي داشته باشد. در زمينه بهبود كيفيت نيز با سازمان بازرسي در حال مذاكره هستيم تا خودمان بتوانيم مسئوليت كنترل كيفيت را برعهده بگيريم، زيرا اكنون نظارتي بر كودهاي غيريارانه اي وجود ندارد.
ارتباط موسسه خاك و آب با شركت خدمات حمايتي به چه صورت است؟ارتباط ما به صورت فني و علمي است و هر گونه سوال علمي كه در اين زمينه داشته باشند، پاسخگو هستيم.در زمينه تغيير فرمول كود تاكنون جوايز بين المللي متعددي دريافت كرده ايد. اين تغيير فرمول چگونه انجام شده است؟
در گذشته فقط اوره فسفر در كشور مصرف مي شد. فسفر آلاينده كادميم داشت كه براي جامعه سم است. ما مصرف فسفر را نصف و در عوض كودهاي ديگر مانند سولفات روي را كه كود آن به مقدار تقريبا 50 هزار تن در كشور توليد مي شود، جايگزين كرديم. براي افزايش توليدات داخلي به تشويق افرادي پرداختيم كه به هر نحو مي توانستند به توليد كود كمك كنند و به آنها در زمينه فروش توليداتشان اطمينان داديم. در مورد تغيير فرمول نيز فرمول كودي را كه قبلا 100 درصد ازت، 100 درصد فسفر و گوگرد و پتاسيم و ريزمغذيهاي آن صفر بود، به 100 درصد ازت، 40 درصد فسفر، 20 درصد پتاسيم، 10 درصد گوگرد و يك درصد ريزمغذيها تغذيه داديم. همچنين به دنبال اين هستيم كه مقدار يك درصد ريزمغذيها را به چهار درصد و گوگرد را به 40 درصد برسانيم، زيرا ارزش افزوده گوگرد براي كشاورزان از فسفر بيشتر است ولي به دليل عدم ترويج، افراد جامعه از آن بي اطلاع هستند.
 
منبع : faruj.com

نوشته شده در دوشنبه هجدهم آذر 1392 ساعت 17:59:31 توسط behnaz
ویرایش شده در 18/09/1392 دوشنبه ساعت 18:27:40 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات