لیست سموم جدید و سموم پرمصرف درایران
لیست سموم جدید و سموم پرمصرف درایران

لیست سموم جدید و سموم پرمصرف درایران

 
توجه:
دز مصرفی نوشته شده در این مقاله جهت اطلاع و آگاهی شما کاربر محترم بوده ، و دز اصلی مورد استفاده بر اساس مشورت با کارشناسان خبره هر منطقه و بر اساس نوع کشت، اقلیم، میزان بارندگی، میزان املاح و اسیدیته آب و فاکتورهای محیطی و ... تعیین می گردد.
 
 
قارچ کشها :
-قارچ کش فیلینت ( تری فلوکسی استروبین) WG 50% ساخت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزی جات - میزان مصرف 200گرم در هزار 
- قارچکش مونسرن ( پنسیکورون ) WP 25% بایر آلمان جهت مبارزه با ریزوکتونیا یا شوره سیاه سیب زمینی به نسبت1.25 کیلوگرم در یک تن غده.
- قارچ کش کولیس ( بوسکالید + کروزکسیم متیل) SC 30%ساخت BASF آلمان اختصاصا" جهت کنترل سفیدک سطحی هلو و شلیل - میزان مصرف نیم در هزار،توضیحات تکمیلی: مقدار کشندگی از طریق گوارشی برای موش آزمایشگاهی 5000 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد - ماده موثره : 200 گرم در لیتر بوسکالید+ 100 گرم بر لیتر کروزکسیم متیل بصورت سوسپانسیون کولیس مخلوطی است از دو قارچ کش بوسکالید از گروه آنیلیدها و کروزکسیم متیل از گروه استروببلورین ها که هر یک نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزایی نیز دارند. کولیس برای کنترل سفید پودری هلو و شلیل بکار میرود کولیس بدلیل داشتن دو ترکیب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچکشها را کاهش میدهد. کولیس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبی منتشر شده و تمام بافتها را می پوشاند و ضمنا در پشت برگ نیز بیماری را کنترل خواهد کرد.
- قارچ کش دومارک ( تتراکونازول) EC 10% ساخت ایساگرو ایتالیا برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز - میزان مصرف 0.3 لیتر در هکتار
- قارچ کش استروبی ( کروزکسیم متیل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف200گرم در هزار
- قارچ کش اپوس ( اپوکسی کونازول ) SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم میزان مصرف یک لیتر در هکتار
- قارچ کش اورتیواپ ( آزوکسی استوربین 20% و دیفنوکونازول 12/5% ) SC 32.5% ساخت سینجنتا برای کنترل سفیدک پودری جالیز به نسبت یک لیتر در هکتار
- قارچ کش بایکور ( بیترتانول ) WP 25% ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب وحتی سفیدک حقیقی جالیز و گیاهان زینتی میزان مصرف 750 گرم در هزار
- قارچ کش آلتو(سایپروکونازول) SL 10% برای کنترل سیاهک هندی زنگها وسپتوریوزغلات وسرکوسپورای برگ چقندر بادز نیم تا یک لیتر در هکتار
- قارچ کش فولیکور(تبوکونازول) EW 25% برای کنترل زنگهای غلات وسبزیجات ودرکشورهای دیگر برای سفیدک پودری وآلترناریا درسبزی وصیفی فوزاریوم خوشه گندم با دزیک لیتر درهکتار.
- قارچ کش ایمپکت (فلوتریافول) SC 12.5% برای کنترل زنگها وسیاهک هندی غلات یک لیتر در هکتار.
- قارچکس تیلت (پروپیکانازول) EC25% برای کنترل بیماریهای سیاهک هندی-فوزاریوم حوشه وریشه غلات-سپتوریوز گندم-شیت بلایت برنج-سیاهک آشکارنیشکروزنگهای غلات با دز 0.5 تا 1 لیتر درهکتار
قارچکش اکسی کلرور مس (کوپراویت) WP35% برای کنترل آتشک سیب و گلابی -لب شتری هلو-بلایت گردو-بیماری دارخور-غربالی هسته دارها-شانکر باکتریایی هسته دارها-لکه آجری بادام-آنتراکنوز گردو-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فر-سفیدک پودری گوجه فرنگی-ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)-گموز پسته-پوسیدگی گل آذین خرما-سفیدک داخلی جالیز وسبزی بادر 1 تا 5 لیتر درهکتار یا درهزار
-قارچکش رورال- تی اس( ایپرودیون+کاربندازیم ) WP 52.5% برای کنترل لکه قهوه ای نواری جــــــو-شیت بلایت-زردی نخود بادز 1 تا 2 کیلو درهزار یا هکتار
-قارچکش توپاس (پنکونازول ) EW 20% برای کنترل سفیدک حقیقی مــــــو بادز 125 سی سی درهزار
-قارچکش کالکسین (تری دیمورف) EC 75% برای کنترل سفیدک حقیقی چغندر با دز750 سی سی درهکتار
-قارچکش مانکوزب (دیتان M-45) WP 80% برای کنترل آلترناریای گوجه و سیب زمینی-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی-سفیدک داخلی یونجه-سیاهک سخت جــــو-مومیای میوه-لکه آجری بادام-برق زدگی نخود-سفیدک داخلی و بوته میری جالیز-کنـــه زنگ مـــرکــبـات بادز یک تا 2 کیلو درهکتار یا هزار
-قارچکش ریدومیل (متالاکسیل ) G 5 % برای کنترل سفیدک داخلی سبزی و جالیز- بوته میری سبزی و جالیز با دز 20 تا 25 کیلو درهکتار
-قارچ کش داکونیل ( کلروتالونیل) SC 72% ساخت سینجنتا جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریای گوجه فرنگی میزان مصرف 2 کیلو در هکتار
 
حشره کشها :
- حشره کش کالیپسو ( تیاکلوپرید ) SC 480 ساخت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب - سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت 200تا300 سی سی در هزار
- حشره کش موسپیلان (استامی پراید ) WP 20% ساخت نیپون سودا ژاپن برای کنترل کرم سیب و مینوز لکه گرد و شته ها میزان مصرف 0.5 در هزار
- حشره کش مچ ( لوفنورون ) امولسیون 50% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهای در برنج و جالیز به نسبت یک در هزار
- حشره کش کانسالت ( هگزافلومورون ) امولسیون 10% ساخت داواگروساینس جهت کنترل پسیل پسته و حتی لارو پروانه ها به نسبت 0.5 در هزار
- حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 240 ساخت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته میزان مصرف ./3 در هزار وکرم سیب بادز نیم درهزار
- حشره کش پروتئوس ( دلتامترین + تیاکلوپرید ) OD 110ساخت بایر آلمان جهت مبارزه با حشره بالغ سفید بالک جالیز،تریپس پیاز وکرم غوزه پنبه به مقدار یک لیتر در هکتار
- حشره کش آپلاود ( بوپروفزین ) ساخت نیهون نوهیاکو SC 40% جهت مبارزه با عسلک پنبه و بالشک مرکبات و شپشک ها به نسبت 75/0در هزار
- حشره کش تریسر ( اسپینوزاد ) ساخت داواگروساینس بصورت گرانول وتابل 50% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و برگخوارهای سبزی و جالیز و کرم خوشه خوار انگور و آفات انباری - میزان مصرف 200 تا 400گرم در هزار
این حشره کش بصورت تماسی و گوارشی اثر کرده سبب فلج شدن حشره میگردد.و برای تمامی مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. این حشره کش با تاثیر بر گیرنده های استیل کولین باعث فلج شدن و مرگ حشره میشود.
- حشره کش کونفیدور ( ایمیداکلوپرید ) ساخت بایر آلمان سوسپانسیون 35% برای کنترل آفات مکنده مثل شته ها ، زنجرکها و پسیلها و سوسک کلرادو و ... به نسبت 300 تا 400 سی سی در هزار
- حشره کش آوانت ( ایندوکساکارب ) ساخت دوپوند فرانسه سوسپانسیون 15% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و بسیاری از حشرات پروانه ای میزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هزار
- حشره کش پی متروزین ( چس) ساخت سینجنتا گرانول وتابل 50% جهت کنترل شته در جالیز( خیار) و هلو و چغندر و پنبه ... به نسبت یک در هزار
- حشره کش آدمیرال ( پیری پروکسی فن ) مایع امولسیون شونده 10% ساخت سومیتومو- اختصاصا" جهت کنترل انواع شپشکها و سفید بالکها و عسلک به میزان یک در هزار
- حشره کش آکتارا ( تایومتوکسام ) WG 25% ساخت سینجنتا برای کنترل پسیل پسته بمقدار 300گرم در هزار
- حشره کش نیمازال ( آزادیراختین ) امولسیون 1% جهت کنترل مگس مینوز جالیز در گلخانه میزان مصرف 1 تا1.5 لیتر در 1000 متر مربع
- حشره کش کروئیزر ( تایومتوکسام ) SC 35% ساخت سینجنتابرای ضدعفونی بذر چغندر قند و سیب زمینی برای جلوگیری از آلوده شدن به حشرات مکنده آنهم با هدف جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی میزان مصرف در سیب زمینی 20 سی سی سم در 100 کیلو بذر.
- حشره کش سومی پلیو ( پیریدالایل ) ساخت سومیتومو امولسیون 50% برای کنترل آفات پروانه ای روی پنبه ، گوجه فرنگی، چغندر ،سویا ، نخود میزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هکتار
- حشره کش مموری ( تایومتوکساید )‌ SC 24% ساخت سینجنتا برای کنترل سفید بالکها بمقدار25/0 در هکتار.
- حشره کش کاسکید ( فلوفنوکسورون ) DC 5% ساخت BASF برای کنترل طیف وسیعی از آفات از جمله پسیل پسته ، کرم سیب ، خوشه خوار انگور ، مگس مینوز جالیز میزان مصرف 5/0 تا 7/0 در هزار
- حشره کش لاروین ( تیودیکارب ) گرانول روانریز DF 80% ساخت بایر آلمان برای کنترل کرم قوزه و تریپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته با مقدار یک کیلوگرم در هکتار.
- حشره کش اگروترین ( پیریتروم ) WP 0/1% ساخت اگروفارم جهت کنترل بید سیب زمینی میزان مصرف 3 کیلو در یک تن
- حشره کش تریگارد ( سایرومازین ) WP 75% ساخت سینجنتا برای کنترل مینوز سبزی و جالیز بمقدار 4/0در هزار
- حشره کش ریجنت ( فیپرونیل ) گرانول 0/2% ساخت رون پولن فرانسه برای کنترل کرم ساقه خوار برنج به نسبت20 کیلوگرم در هکتار
- حشره کش گلادیاتور ترکیبی از کلرپیریفوس و کلرپیریفوس متیل برای مبارزه با آفات انباری
- حشره کش اتابرون ( کلرفلوآزورون ) امولسیون 5% ساخت ایشی هارا برای کنترل پسیل پسته ، لارو پروانه ها ، بید کلم و... به نسبت5/0 تا 75/0 در هزار
- حشره کش دانتوتسو ( کلوتیانیدین ) گرانول 50% و امولسیون 25% ساخت سومیتومو برای کنترل آفات مکنده از قبیل شته ها ، پسیل ، زنجره و... در درختان میوه و گیاهان زراعی به نسبت 2/0تا 3/0 در هزار.
- حشره کش دیمیلین ( دای فلوبنزورون ) WP 25% ساخت کمتورا برای کنترل بسیاری از آفات در برنج ،پنبه ، درختان میوه، درختان جنگلی، سبزی وجالیز و... بمقدار 5/0 تا 1 در هزار
-حشره کش موونتو(اسپیروتترامات) sc 110 محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته بادز نیم لیتر درهزار درضمن این حشره کش دربسیاری از کشورها جهت کنترل حشرات مکنده ازجمله مگس سفید-تریپس-بسیاری از شپشکها وسپردارها –شته ها دربسیاری ازمحصولات باغی وسبزی وصیفی مورد استفاده فرارگرفته با دز 750 سی سی درهکتار یا درهزار
 
کنه کشها :
- حشره کش ابرون ( اسپیرومزیفن ) 240 سوسپانسیون ساخت بایر آلمان برای کنترل کنه جالیز وپنبه سفید بالک جالیز- به نسبت 400 سی سی در هکتاراین حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.
- کنه کش باروک ( اتوکسازول ) ساخت سومیتو ژاپن - برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه - یکی از بهترین کنه کشی است که در بازار وجود دارد. همراه با کنه کش آبامکتین سریعترین و مناسب ترین نتیجه را میدهد .مقدار مصرف 250 تا 500 سی سی در هزار
- کنه کش فلورامایت ( بایفنازیت ) ساخت کمترا SC 24% برای کنترل کلیه مراحل زیستی کنه قرمز و کنه تارتن دو نقطه ای میزان مصرف به نسبت 200 تا 500 سی سی درهزار
- کنه کش انویدور ( اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت بایر آلمان - برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن - 300 تا500 سی سی در هزار-روی پسیل پسته نیز تاثیر خوبی دارد.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.
- کنه کش پراید ( فنازاکوئین ) SC 20% برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان 400 سی سی در هزار
علف کشها :
-علفکش مایستر (فورام سولفورون+یودوسولفورون متیل ) 31ODگرم درلیتر محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1.5 لیتر درهکتار
-علفکش بستا (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار
- علف کش اکوییپ (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل )22.5 OD ساخت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان 2.5 لیتر درهکتار
-علفکش سنکور (متری بوزین) DF75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0.5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش وپس رویشی میتوان استفاده کرد.
 
- علف کش کریسمت ( آمترین + تری فلوکسی سولفرون سدیم ) WG 75% ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز مزارع تیشکر بویژه اویارسلام بصورت پس رویشی میزان مصرف 2-2.5 کیلو در هکتار
- علف کش تیتوس ( ریم سولفورون ) DF 25% ساخت دوپونت برای مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت دانه ای به نسبت 40 گرم در هکتار
- علف کش فوزیلید فورت ( فلوآزیفوپ پی بوتیل ) EC 15% ساخت سینجنتا علیه علفهای هرز نازک برگ گوجه فرنگی به نسبت 1 تا 1.5 لیتر در هکتار
- علف کش کانووی ( پرومترین + فلومترون ) DF 88% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز مزارع پنبه بصورت پس از کشت مقدار مصرف 2.5 کیلوگرم در هکتار
- علف کش کارمکس ( دیورون ) DF 90% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز بایک برگ و پهن برگ نیشکر بصورت پس از کشت و قبل از رویش علف هرز میزان مصرف 4 کیلو در هکتار
- علف کش سلکت سوپر ( کلتودیم ) EC 12% برای مبارزه با علفهای هرز یکساله و چند ساله باریک برگ چغندر و سویا بصورت پس رویشی به میزان یک لیتر در هکتار
- علف کش ویدمستر ( گلایفوزیت با املاح دوگانه ) SL 36% ساخت نوفارم استرالیا برای مبارزه با علفهای هرز باغات میوه و مرکبات و اراضی غیر مزروعی بصورت پس رویشی به نسبت 1.5 لیتر در هکتار.
- علفکش لونترال - واچ ( کلوپیرالید ) SL 30% علیه علفهای هرز مزارع کلزا ( کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان و هفت بندها) پس از رویش علفها به میزان 800 سی سی در هکتار
- علف کش آتلانتیس (مزوسولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده ) OD 1/2% ساخت بایرآلمان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم مقدار مصرف 1.5 لیتر در هکتار
- علف کش بوتیزان استار ( متازاکلر + کوئین مراک ) SC 41% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ کلزا بصورت پیش رویشی به میزان 2.5 لیتر در هکتار
- علف کش پرسوئیت (ایمازاتاپیر ) SL 10% ساخت BASF علفکش دو منظوره انتخابی و سیستمیک قابل مصرف در یونجه و گیاهان تیره بقولات که برای کنترل سس یونجه ترجیحا" پیش از اتصال رشته های سس مصرف شود میزان مصرف 1 تا 0.75 لیتر پس از رویش ( مرحاه 2-5 برگی یونجه )
- علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) SC 4% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رویشی میزان مصرف 2 لیتر در هکتار
- علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون) WG 75% ساخت مونسانتو برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هکتار به همراه سورفکتانت در زمانی که علف هرز 4تا6 برگی است
- علف کش پنترا ( کوئیزالوپ پی تفوریل ) ساخت کمتورا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در محصولات پهن برگ و پیازی مثل سویا ، کلزا، سیب زمینی، سیر ، پیاز ، لوبیا ... میزان مصرف 1تا 1.5 لیتر در هکتار
- علف کش کورن آپ ( استوکلر ) EC 50% برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت قبل یا بعد از کاشت محصول بصورت قبل از رویش علفهای هرز به میزان6تا 7 لیتر درهکتار
- علف کش آکسیال ( پینوکسادن + ایمن کننده ) EC ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و جو بصورت انتخابی و پس رویشی میزان مصرف 0.5 لیتر در هکتار (قابل اختلاط با گرانستار)
علف کش دیالن سوپر ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله و چند ساله گندم وجو و همچنین نیشکر و ذرت و سورگوم میزان مصرف 800 میلی لیتر در هکتار
- علف کش اولتیما( نیکوسولفورون + ریم سولفورون ) WG 75% جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای پس از رویش علفهای هرز ( نباید ذرت بیش از 6 برگی باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هکتار
 
نماتدکشها :
- نماتد کش نماکور ( فن آمیفوس ) گرانول 10% ساخت بایر برای نماتد زخم ریشه چای و مولد گره ریشه پسته به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.
- نماتد کش راگبی ( کادوسافوس ) گرانول 10% ساخت FMC برای کنترل نماتد ریشه به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

نوشته شده در 20/11/1395 چهارشنبه ساعت 18:53:59 توسط samira


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید