مبارزه با آفات انباری
مبارزه با آفات انباری

شناخت سخت بالپوشان

سر در این حشرات به شکل های بسیار گوناگون دیده میشود. قطعه ی زیر پیشانی یا اپیستوم درگونه های مختلف ، به درجات مختلف رشد کرده است ، گاهی رشد بیش از اندازه ی آن سبب میشود که روی قطعات دهانی را از بالا بپوشاند، این موضوع در تشخیص گونه ها حایز اهمیت است.

سرگاهی زیر پیش گرده که رشد زیادی کرده و مانند سپری روی آنرا میپوشاند ، پنهان شده است . دربرخی از سخت بالپوشان در بین سر و قفسه ی سینه ، گردنی مشخص دیده میشود . سر در بعضی حشرات به یک نوع خرطوم تبدیل شده است ،که در لین صورت قطعات دهانی در انتهای ان قرار میگیرند ؛ در این حشرات که به نام سرخرطومی ها مشهورند، سر حامل شاخک های مشخصی ست که به یک ماسوی 3 یا4 بندی ختم شده اند.

شکل شاخک در سخت بالپوشان بسیار متغیر ست و ممکن است از تیپ نخی ، شانه ای ، ورقه ای ، مستقیم ویا زانویی و غیره باشد . چشم ها اغلب در طرفین سر قرار گرفته و به اشکال گرد، و با کناره های فرورفته یا صاف دیده میشود .

گاهی روپوست یا کوتیکول ، در درون چشم ها پیشروی کرده و سطح آن ها را به دو بخش جداگانه تقسیم میکند. این حالت ها یا نظیر آنها میتواند در رده بندی گونه ها مفید باشد .

قطعات دهانی از تیپ ساینده است ، که از یک لب بالا ، یک جفت آرواره ی پایین  مجهز به دندانه های تیز ، یک جفت آرواره ی پایین و سرانجام یک لب پایین تشکیل شده است .

قفس سینه مانند دیگرحشرات از سه حلقه بوجود آمده است . اما اگرحشره را ازبالا نگاه کنیم تنها پیش گرده و یک قطعه ی بسیار کو چک  از میان قفسه ی سینه به نام سپرچه دیده میشود ، سپرچه به اشکال مختلف و میان دو بالپوش در محل قاعده ، قرار میگیرد.

اگرحشره را از ناحیه ی شکم نگاه کنیم ، هر سه حلقه ی قفسه سینه به وضوح دیده  میشود که هریک حامل یک جفت پاهستند.

حلقه های قفسه سینه در ناحیه ی شکمی ، بترتیب دارای قطعات پیش سینه ، میان سینه و پس سینه ست .

در حدفاصل هریک از نیم حلقه های پشتی و شکمی قفسه سینه ، دو صفحه ، یکی جلویی بنام اپیسترن و دیگری عقبی و کوچک بنام اپی مر وجود دارد،  مجموع این دو صفحه را قطعات پهلویی مینامند . بین سینه وقطعات پهلویی ، پاها به بدن متصل میشوند .

پاها در سخت بالپوشان مانند سایر حشرات از بندها ی زیر تشکیل شده است :

پیش ران

پی ران

ران

ساق

پنجه

شکل هر یک از بندهای نام برده با توجه به محیط زیست و سازش باشرایط زندگی، درگونه ها متفاوت است.

بندآخرپنجه بنام انیکیوم به یک یا دو ناخن خمیده ختم شده است .

یکی از ویژگی های مهم مرفولژیک سخت بالپوشان ، تبدیل بال های رویی به یک نوع پوشش سخت و مقاوم به نام بالپوش است.

که در عمل در پرواز هیچ نقشی ندارندو تنها مانند حفاظی روی بال های زیری را میپوشاند . بالپوش ها در بعضی گونه ها کوتاه بوده و بخش انتهایی شکم بنام پیژیدیوم را نمیپوشاند ،ولی در بعضی دیگررشد کرده و تمام شکم را میپوشانند ، حد فاصل بالپوش ها ، درز بالپوش نامیده میشود.

 

شکم از چندین حلقه تشکیل شده است ، در دوطرف پهلوی آن ، روززنه های تنفسی قرار میگیرند ، هریک از این حلقه هاشامل یک نیم حلقه ی پشتی به نام ترژیت یک نیم حلقه ی شکمی به نام استرنیت است . تعداد حلقه های شکم حداکثر 9 حلقه است  ولی در بعضی گونه هابه علت ادغام چندین حلقه در یکدیگر ، این تعداد کاهش یافته است .

اولین حلقه ی شکم در غالب گونه هاازبین رفته است . گاهی نیز اولین حلقه ی شکم در زیر پی ران ها ی پاهای عقبی پنهان شده است.


نوشته شده در 24/09/1392 ساعت 16:44:43 توسط علی کمالی کارسالاری
ویرایش شده در 28/09/1392 پنجشنبه ساعت 12:15:55 توسط مهندس الهه عسکری


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید