مدیریت تغذیه میگو
مدیریت تغذیه میگو

مدیریت تغذیه میگو

مدیریت تغذیه یکی از مهمترین فاکتورها در کنار سه طرح موقعیت مزرعه در سایت، کیفیت خوب آب و پست‌لارو سالم می‌باشد. مدیریت تغذیه بستگی به انتخاب غذا، فرمولاسیون، ساخت غذا، انبارداری آن و زمان، میزان و روشهای غذادهی دارد. در غذادهی توجه به این نکته ضروری است که چگونه و کجا غذادهی صورت گیرد و میزان و تعداد دفعات چقدر باشد.
غذای مکمل زمانی داده می‌شود که غذای طبیعی داخل استخر ناکافی باشد یا زمانیکه رشد غذای طبیعی در استخر به دلیل طعم نامطبوع آب و شرایط اقلیمی کم باشد.
فاکتورهای موثر بر مدیریت تغذیه:
1- پایداری در آب 2- عادات غذایی میگو 3- ویژگیها و فرمولاسیون غذای مورد استفاده   4 - زمان غذادهی    5- روش غذادهی   6- مکان غذادهی   7- سیستم غذادهی   8- انبار‌داری 
 
پایداری در آب:
غذای دارای پایداری خوب به آسانی بعد از 10 دقیقه در آب نرم می‌شود اما شکل آن تا 4-3 ساعت بعد از ماندن در آب تخریب نمی‌شود.
عادات غذایی میگو:
1-  میگوها غذا را به کندی می‌خورند 2- همه چیز خوارند (غذای گیاهی و حیوانی) و هر زمان که گرسنه شوند غذا می‌خورند 3- ممکن است همجنس‌خواری داشته باشند 4- در محیط طبیعی رژیم غذایی‌شان شامل خرچنگهای کوچک، نرم‌تنان، میگو و ماهی‌های کوچک می‌باشد 5- وقتی که آب در جزر پائین می‌آید، فعالیت تغذیه‌ای شان زیاد می‌شود.
ویژگیهای غذای فرموله شده:
 1- کارایی( FCR پائین) 2- شامل موارد مغذی ‌ای که برای نیاز غذایی و رشد میگو کاملا متناسب است. 3- قابلیت پلت و جذاب برای میگو 4- افزایش مقاومت و پاسخ ایمنی در مقابل بیماری 5- بایستی غذا تازه باشد و عاری از سموم قارچی و علفکشها بوده و بار آلودگی نداشته باشد.
 
1-  جذب غذا ممکن است پائین بیاید بدلیل درجه حرارت بالا یا پائین، اکسیژن محلول پائین کیفیت بد آب، بیماری میگو یا پوست‌اندازی
2-    در این دوره‌ها مقدار غذا کاهش می‌یابد. بعد از تشخیص و اصلاح مشکل غذادهی به آرامی افزایش یابد.
3-    در هر هفته یکبار توصیه می‌شود یک یا دو وعده غذادهی را کم کنید.
4-    جدول بالا فقط یک راهنما است وبا توجه به شرایط مزرعه وتناسب با موقعیت آن تنظیم شده است.
5-    مقدار غذا در هر روز= تعداد پست لارو × درصد بقا × میانگین وزن میگو × میزان غذادهی
سایز غذای میگو
No
نوع غذا
سایز غذا
1
St-1  / Pl-1
0.3 -0.6 mm
2
St-2
0.5 - 0.8mm
3
St-3
0.8 - 1.2 mm
4
Grower-1
Die.1.8,L 2-4mm
5
Grower-1
Die.2.0,L 2-4mm
6
Finisher
Die.2.0,L 2-5mm
 
جدول غذادهی تنها یک راهنماست. تنظیم آن بایستی بر طبق شرایط استخر، پارامترهای آب از قبیل درجه حرارت، اکسیژن محلول و بقای میگو باشد.
استراتژی غذادهی
استراتژی غذادهی بخشی از کیفیت غذاست که در بدست آوردن تولید و رشد خوب خیلی مهم است. یک استراتژی غذادهی خوب برای اینکه مقدار غذای مورد نیاز میگو در زمان لازم در دسترس جانور گرسنه قرار گیرد ضروری است.
فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها غذای اولیه برای لاروهای میگو پس از ذخیره‌سازی می‌باشند. بنابراین افزایش غذای طبیعی در استخر قبل از ذخیره‌سازی بایستی انجام شود. بلوم فیتوپلانکتونی خوب سرتاسر دوره پرورش بایستی برای تولید غذای طبیعی کافی در استخر نگه داشته شود که غذای طبیعی تقریباً 50% تغذیه میگو را شامل می‌شود. استراتژیهای دیگر غذادهی عبارتند از:
1-  انتخاب غذای دارای کیفیت خوب برای میگو نه تنها سبب اطمینان از رشد خوب میگو می‌شود بلکه می‌تواند از خرابی کیفیت آب و کف استخر جلوگیری نماید.
2-  بهبود کارایی تغذیه از طریق دانش کافی رفتار تغذیه‌ای لارو تازه ذخیره‌سازی شده تا 1 ماه که غالباً‌ لارو در حوالی دایک می‌ماند و تغذیه می‌بایستی تنها در نواحی 10-1 متر از دایک انجام شود. زمانیکه میگو بزرگتر شد به نواحی دورتر حرکت می‌کند، غذادهی می‌بایستی همه اطراف استخر و بوسیله قایق انجام شود.
3-  تنظیم مؤثر غذا از طریق سینی غذادهی در استخرهای پرورش میگو ثابت شده است. نتیجه بررسی سینی غذادهی نشان داد که نیازهای صحیح تغذیه‌ای میگو در استخر از این طریق امکان‌پذیر است. طی پوست‌اندازی میگو غذا کاهش می‌یابد. اگر غذا در سینی غذادهی باقی بماند، مقدار غذا برای هر وعده غذایی بایستی کاهش داده شود.
4-    بررسی دوره‌ای ضریب تبدیل غذا(هر 7تا10روز) برای اطمینان از کارایی غذا و کیفیت آن
5-  بررسی مرتب کیفیت غذا، برروی غذاهای وارداتی، نمونه‌گیری تصادفی و مشاهده اینکه آیا پلتها به دلیل رطوبت بالا به هم چسبیده‌اند یا کپک‌زده است. غذای باکیفیت بد بایستی پس فرستاده شود. بعلاوه کیفیت غذا می‌تواند بوسیله ریختن غذا در آب و مشاهده زمان از هم پاشیدن پلت بررسی شود. غذای بد اغلب ظرف یک مدت کوتاه از هم پاشیده می‌شود.
روش غذادهی
غذا معمولاً به صورت پخش در استخر داده می‌شود. این روش بوسیله پخش غذا به صورت یکنواخت بر سطح استخر با دست انجام می‌شود. میگوهای کوچک غالباً در طول دایک جمع می‌شوند. در دو ماه اول دوره پرورش غذا بایستی با دست به فاصله 10-1 متر از انتهای شیب دایکها ریخته شود. برای استخرهای بزرگ، بیش از 8/0 هکتار، زمانیکه میگو بزرگتر می‌شود، استفاده از قایق لازم است تا بتوان غذا را در بخش وسطی استخر پخش نمود. در مزارع پرورشی توصیه می‌شود از سینی غذادهی استفاده شود. این روش می‌تواند مقدار غذای مورد نیاز را تعیین نماید و از غذادهی بیش از حد که ممکن است سبب خرابی کف استخر شود جلوگیری نماید.
دفعات غذادهی
غذادهی میگوها بایستی حداقل 6-4 بار در روز بسته به شرایط آب و هوایی و دما انجام شود. دلایل تغذیه 6-4 بار عبارتست از:
·        پایداری غذای قابل دسترس در سایت تیاب در آب بین 4-2 ساعت  است.
·    در صورت دفعات غذادهی کمتر از آن، مقدار غذا در هر وعده زیاد شده و بخشی از غذا در کف استخر مانده و بوسیله میگو نمی‌تواند پیدا شود و در کف استخر تجزیه می‌شود.
·        به دلیل کاهش ضایعات غذا در استخر ضریب تبدیل غذایی کاهش می‌یابد.
            تنظیم غذادهی بوسیله چک کردن سینی‌های غذادهی
برای رسیدن به میزان غذای مورد نیاز مهم است تا معیاری برای افزایش، کاهش یا نگه داشتن نسبت غذای داده شده در زمان ویژه غذادهی پایه‌ریزی نمائیم. معیاری که در زیر آورده شده ممکن است پذیرفته شود.
 
- روشهای تنظیم غذا
مقدار غذا ممکن است براساس روشهای زیر تنظیم شود.
اگر تمامی غذای داخل سینی ها مصرف شود
10%‌مقدار غذا افزایش یابد
اگر بیش از 75% تا کمتر از 100% غذا در سینی ها مصرف شود
مقدار غذای سینی ها را تا 3 روز ثابت نگهدارید
اگر بیش از 50% تا زیر 75% غذا در همه سینی ها مصرف شود
5% مقدار غذا را کاهش دهید
اگر بیش از 25% تا زیر 50% غذا در همه سینی ها مصرف شود
10%‌ مقدار غذا را کاهش دهید
اگر 1%‌ تا زیر 25% غذا در همه سینی ها مصرف شود
20%‌ مقدار غذا را کاهش دهید
اگر تمامی غذا در سینی ها مصرف نشود
وعده غذادهی بعدی را قطع نمایید و روز بعدی غذا را تا 40% کاهش دهید
1-    تنظیم عمودی
این تنظیم غذا بوسیله بعلاوه یا منهای 5تا10درصد وعده پایانی هر روز است. این برای تکنسینها راحت است اما با شرایط آب و هوایی روز بعد سازگار نیست.
2-    تنظیم افقی
بعلاوه یا منهای 2تا5 درصد مقدار غذایی که در وعده غذایی بعدی در همان روز داده می‌شود. این کاملاً خسته‌کننده است. اما با تغییرات وضعیت آب و هوایی ظرف همان روز سازگاری دهد.
3-    ادامه دادن یا تأخیر غذادهی
بعد از بررسی سینی‌های غذادهی اگر همه غذا در سینی‌ها مصرف شده باشد فوراً 5%-2 + – غذا تنظیم شود مقدار اضافه نمودن بر اساس جدول تنظیم غذادهی انجام می‌شود و بر اساس اشتهای میگو متغیر و به بالاترین مقدار خود می‌رسد.
  4- فاکتورهای مؤثر بر مصرف غذا
 چندین فاکتور برمصرف غذا در سینی‌های غذادهی و تنظیم آن مؤثرند که عبارتند از:
1- سایز سینی 2- طرح سینی غذادهی 3- درصد غذای موجود در هر سینی و زمان بررسی آن         4- اختلاف پخش غذا در سینی 5- سرعت پخش مواد جاذب شیمیایی در آب 6- تغییر رفتار غذادهی 7- میانگین وزن بدن 8- تراکم ذخیره‌سازی و تعداد سینی‌های غذادهی در هر هکتار
5- سایز سینی غذادهی
    سینی‌های غذادهی در سایزهای متفاوتند سایز معمول آنها در زیر شان داده می‌شود.
سایز سینی
مساحت
حداکثر میزان غذا
5/0 در 5/0 متر
25/0 متر مربع
300 گرم
7/0 در 7/0 متر
49/0 متر مربع
500 گرم
یک متر در یک متر
1 متر مربع
800 گرم
 
بیشترین مقدار غذایی که می‌تواند در هر سینی غذادهی قرارداده شود طبق مساحت داده شده در جدول زیر آمده است.
ماکسیمم مقداری که افزایش یا کاهش داده می‌شود بستگی دارد به اختلاف فاصله سینی‌های غذادهی و اینکه چه مقدار از کل غذا بایستی پخش شود و چه مقدار در سینی‌های غذادهی ریخته می‌شود. ریختن بیش از مقدار مورد نیاز غذا در سینی‌های غذادهی ممکن است باعث اضافه آمدن غذا طی بررسی سینی‌ها شود و منجر به اشتباه در تنظیم غذادهی گردد.
6- طراحی سینی غذادهی
                 سینی‌های غذادهی در سایزهای متفاوت طراحی می‌شوند. طرحهای معمول با دیواره یا بدون آن       هستند. پیچیده‌ترین سینی غذادهی که طراحی شده مواد جاذب شیمیایی را بیشتر در آب پخش می‌کند و منتهی به این می‌شود که میگوهای کمتری قادر به یافتن غذا باشد همچنین میگوهای کمتری به خوردن غذا در سینی‌های غذادهی عادت خواهند کرد.
چگونه غذادهی تنظیم شود و مشاهده بررسی سینی
روز پرورش 30-60 روز
مشاهده سینی غذادهی
افزایش 10%‌ غذا در روز بعد
4سینی بعد از 2ساعت خالی می‌شود.
افزایش 5% غذا در روز بعد
3سینی بعد از 2ساعت خالی می‌شود.
نگهداشتن همان مقدار غذا (نه کاهش نه افزایش غذا)
2سینی بعد از 2ساعت خالی می‌شود.
کاهش 10% غذا در روز بعد
1-0 سینی بعد از 2ساعت خالی می‌شود.
 
روز پرورش 61روز تا برداشت
مشاهده سینی غذادهی
افزایش 10% غذا در روز بعد
4سینی بعد از 5/1 ساعت خالی باشد.
افزایش 5%‌ غذا در روز بعد
اگر 3سینی بعد از 5/1 ساعت خالی باشد.
نگهداشتن همان مقدار غذا(نه افزایش نه کاهش)
اگر 2سینی بعد از 5/1 ساعت خالی باشد.
کاهش 10% غذا در روز بعد
اگر 1-0 سینی بعد از 5/1ساعت خالی باشد.
 
زمان بررسی سینی غذادهی بعد از60 روزگی
زمان بررسی سینی غذادهی 30-60روزگی
30/7صبح
وعده غذادهی اول= 8صبح
30/12 بعد از ظهر
وعده غذادهی دوم= 1 بعدازظهر
30/6 بعد از ظهر
وعده غذادهی سوم= 7 بعد از ظهر
نامشخص
وعده غذادهی چهارم= نامشخص
 

 


نوشته شده در 26/11/1395 سه شنبه ساعت 15:57:16 توسط samira


بازگشت به صفحه تکثیر و پرورش میگو


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید