مشکل یابی در تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشدند
trouble shooting مشکل یابی تخم مرع
 
 
مشکل یابی در  تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشدند 
 
(trouble shooting)
 
 
معمولا برخی از تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی به تخم تبدیل نمی شوند . که این
 
مشکل به علت های مختلفی همانند کمبود های تغذیه ایی در مرغ و خروس ها و همچنین مدیریت 
 
گله ها ی مادر وگاهی نیز به  دلیل وراثت می باشد . البته مسائلی همچون چگونگی  ذخیره تخم
 
ها تا زمان گذاشتن در دستگاه جوجه کشی و جابجایی تخم ها و چگونگی مدیریت دستگاههای
 
جوجه کشی و ......... بستگی دارد .  از این رو می توان با عمل  ترابل شوتینگ (trouble shooting)
 
 به علت های موجود در تبدیل نشدن تخم به جوجه می  پردازد. این مسئله برای گله های مادر ,
 
 که در صدد بررسی مشکلات موجود در گله می باشند بسیار مهم می باشد .  در زیر به برخی 
 
 از مشکلهای ایجاد شده می پردازیم .

 

 

 تجزیه وتحلیل تخم مرغ های جوجه نشده :

 

 

       

 

   مشاهدات

 

                                                        دلایل                   

 

تخم مرغ های انفجاری

-         عفونت باکتریایی تخم مرغ

-         تخم مرغ های کثیف

-         شستن تخم مرغ با شیوهایی نادرست

-         الودگی ماشین جوجه کشی

 

تخم مرغ های روشن

(clear)

-         بی نطفه گی

-         شرایط نامناسب نگهداری تخم مرغ

-         گازدهی زیاد

-         مرگ ومیر اولیه ی جنین

 

 

حلقه خونی (blooding)

(مرگ ومیر جنین در 2تا4

روزگی)

-         ژنیتکی

-         بیماری گله مادر

-         تخم مرغ های کهنه

-         جابه جایی نا مناسب تخم مرغ های جوجه کشی

-         درجه حرارت ماشین جوجه کشی خیلی بالا باشد.

-         درجه حرارت ماشین جوجه کشی خیلی پایین باشد.

 

 

مرگ ومیر جنین در هفته دوم

جوجه کشی

-        تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         بیماری گله مادر

-         بیش از اندازه خنک شدن تخم مرغ قبل از قرار دادن 

           درماشین جوجه کشی

-         درجه حرارت ماشین جوجه کشی خیلی بالا باشد.

-         درجه حرارت ماشین جوجه کشی خیلی پایین باشد.

-         قطع شدن برق

-         نخم مرغ چرخانده نشود.

-         زیادبودن co2 هوا(عدم تهویه)

اطاقک هوایی خیلی کوچک باشد.

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         تخم مرغ های بزرگ

 

اطاقک هوایی خیلی بزرگ

باشد

-         تخم مرغ های کوچک

-         رطوبت خیلی پایین در 1تا19روزگی جنین

-         رطوبت خیلی بالا  در 1تا19روزگی جنین

 

 

 

جوجه ها زودتر از زمان خروج از

تخم خارج شوند

-         تخم مرغ های کوچک

-         تخم مرغ های نژاد لگهورن(تخمگذار) به جای تخم مرغ

          های نژاد گوشتی در ماشین جوجه کشی گذاشته شده

           باشد.

-         درجه حرارت نادرست

-         درجه حرارت خیلی بالا  در 1تا19روزگی جنین

-         رطوبت خیلی بالا  در 1تا19روزگی جنین

 

 

جوجه ها دیرتر از زمان از تخم

خارج شوند

-         درجه حرارت متغیر اطاق نگهداری

-         تخم مرغ های بزرگ و تخم مرغ های مسن

-         درجه حرارت نا مناسب

-          درجه حرارت خیلی پایین  در 1تا19روزگی جنین

-           رطوبت خیلی پایین   در 1تا19روزگی جنین

-           درجه حرارت هچر خیلی بالا باشد

 

    

جنین کا ملا رشد کرده ولی

منقارش در داخل اطاقک هوایی

قرار گرفته است

-           تغذیه ی نامناسب گله مادر

-           درجه حرارت خیلی بالا در 1تا 10روزگی

-           رطوبت خیلی بالا در روز نوزدهم

 

جنین کاملا رشد کرده با نوک

داخل اطاقک هوایی

-           تغذیه ی نامناسب گله مادر

-            تهویه ی ناکافی ماشین جوجه کشی

-            درجه حرارت خیلی بالا در 20تا21 روزگی

-            رطوبت خیلی بالا در 20تا 21روزگی

جوجه ها یی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته تخم مرغ می کنند

-            رطوبت خیلی پایین   در 1تا19روزگی

-            درجه حرارت خیلی بالا  در 1تا19روزگی

 

 

 

جوجه ها بلافاصله پس از ضربه

زدن به پوسته ی تخم مرغ می

میرند

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         ژن های کشنده

-         بیماری در گله مادر

-         بالا بودن انتهای کوچک تخم مرغ در ماشین جوجه

          کشی

-         پوسته ی نازک تخم مرغ

-         تخم مرغ در طی دو هفته اول چرخانده نشده باشد

-         تخم مرغ هایی که دیر منتقل شده باشند

-         تهویه ی ناکافی در 20تا 21روزگی

-         میزان co2 هوا در 20تا21 روزگی خیلی بالا باشد

-         درجه حرارت نا مناسب در 1تا19روزگی

-         درجه حرارت خیلی بالا در 20تا21 روزگی

-        رطوبت خیلی پایین   در 1تا19روزگی

 

 

نابجایی ها

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         تخم مرغ ازانتهای باریک چیده شده باشد

-         تخم مرغ هایی با اشکال غیر طبیعی در ماشین جوجه

          کشی چیده شده باشد

-         عدم چرخش کافی تخم مرغ

 

جوجه های چسبناک (البومین

به جوجه چسبیده باشد)

-         تخم مرغ هایی که دیر منتقل شده باشند

-         درجه حرارت خیلی بالا در 20تا21 روزگی

-        رطوبت پایین   در20تا21روزگی

-         پرزگیری کافی نبوده باشد

 

 

جوجه های چسبناک (البومین

به پر چسبیده باشد)

-         تخم مرغ های کهنه

-         سرعت هوای خیلی کم در 20تا 21روزگی

-         هوای ناکافی در ماشین جوجه کشی

-         درجه حرارت خیلی بالا در 20تا21 روزگی

-         رطوبت خیلی بالا  در20تا21روزگی

-         پرزگیری کافی نبوده باشد

 

جوجه ها خیلی کوچک باشد

-         تخم مرغ های تولید شده در هوای گرم

-         تخم مرغ های کوچک

-         پوسته ی نازک و پر منفذ تخم مرغ

-         رطوبت نسبی خیلی پایین باشد 1تا19روزگی

جوجه ها خیلی درشت باشد

     -  تخم مرغ های بزرگ 

     - رطوبت خیلی بالا  در1تا19روزگی

 

سینی ها از نظر جوجه در اوری

وکیفیت جوجه یکنواخت نباشد

-         تخم مرغ های حاصل از گله های مادر متفاوت

-         تخم مرغ ها با اندازه های متفاوت

-         تخم مرغ های سنین مختلف چیده شده باشد

-         بیماری واسترس در برخی از گله های مادر

-         گردش هوای ناکافی در ماشین جوجه کشی

 

جوجه های نرم (soft chicks)

 

-         عدم رعایت بهداشت در ماشین جوجه کشی

-         درجه حرارت خیلی پایین  در 1تا19روزگی

-         رطوبت 19تا20روزگی  خیلی بالا باشد.

 

جوجه های اب از دست داده

(دهیدراته )

 

-         در صورتی که تخم مرغ خیلی زود چیده شده باشد

-         رطوبت خیلی پایین  در20تا21روزگی

-         جوجه هایی که مدت زیادی پس از خروج از تخم در هچر 

          باقی می مانند.

جوجه های لهیده

(mushy chicks)

-         عدم رعایت بهداشت در ماشین جوجه کشی

 

 

بندناف غیرطبیعی وخشک

 

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         درجه حرارت خیلی پایین  در 20تا21 روزگی

-         نوسان زیاد درجه حرارت درماشین جوجه کشی

-         رطوبت خیلی بالادر20تا21روزگی

-        رطوبت را پس از خروج جوجه از تخم با طور کامل کم

          نکرده باشند.

بندناف غیر طبیعی ,مرطوب

 و بد بو

-         عفونت بند ناف (omphalitis)

-         عدم رعایت بهداشت هچری و انکوباتور

 

جوجه توانایی ایستادن نداشته

باشد

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         درجه حرارت  نادرست 1تا21روزگی

-         رطوبت 1تا19روزگی خیلی بالا باشد

-         تهویه ی ناکافی 1تا21روزگی 

 

جوجه های فلج

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         تغییر درجه حرارت 1تا21روزگی

-         نابجایی ها

 جوجه با پنجه بسته

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         درجه حرارت  نادرست 1تا19روزگی

جوجه با پنجه باز

    - سینی های هچری خیلی نرم هستند

 

پرهای کوتاه

-         تغذیه ی نامناسب گله مادر

-         درجه حرارت بالا 1تا 10روزگی

 

چشمان بسته

     -  درجه حرارت خیلی بالا در 20تا21 روزگی

-         رطوبت خیلی بالا  در20تا21روزگی

-         عدم پرزگیری در هچر

-         عدم پرزگیری کافی

 

 

 

 

کمبود مواد مغذی نظیربرخی ویتامین ها و مواد معدنی درجیره مرغها ,ایجاد ناهنجاری های

 

مشخصی  می کند  .جدول زیر بیانگر پاره ایی از این مطالب می باشد .

 

 

 

کمبود ماده ی مغذی  

 

 

                        مشاهدات

ویتامین A

-         عدم رشد کامل دستگاه گردش خون

-         نابجایی های جنینی

ویتامینD3

-         جوجه های وازد با استخوان های نرم

-         ریکتز

 

 

ویتامینE

-         کاهش درصد باروری تخم مرغ

-         عدم رشد کافی سیستم عروقی

-         تراوش اب در زیر پوست

-         دیستروفی ماهیچه

-         تورم مغزی

-         مرگ ومیر جنینی در 1تا3روزگی

ویتامین K

-         افزایش زمان لخته شدن خون جنین

-         خونریزی در جنین وجوجه های خارج شده از تخم

 

ریبوفلاوین

-         خمیدگی ناخن

-         کاهش جوجه در اوری

-         افزایش تلفات 9تا14روزگی

-         بزرگ شدن عصب سیاتیک

-         کوتولگی (دوارفیسم)

 

اسیدنیکوتینیک

-         کاهش رشد در جوجه های خارج شده از تخم

-         کاهش رشد پرها

-         التهاب زبان ودهان

-         عدم تعادل جوجه ها

 

اسید پانتوتنیک

-         کاهش جوجه در اوری

-         افزایش تلفات 1تا7روزگی

-         خونریزی های زیر جلدی وپردراوری غیر طبیعی

 

بیوتین

-         افزایش تلفات 1تا7روزگی 

-         پروزیس

-         منقار طوطی شکل

-         کوتاهی وپیچیدگی پا ,بال وجمجمه

 

اسیدفولیک

-         کاهش رشد

-         کاهش رشد پرها

-         پروزیس

-         کم خونی

          (بزرگ شدن گویچه های قرمزوافزایش هموگلوبین)

 

 

ویتامین B12

 

(کوبالامین )

     -   کاهش رشد

-         افزایش تلفات جنینی در 8تا14روزگی 

-         نابجایی های جنینی(سربین پا )

-         کاهش جوجه در اوری

-         کم خونی

-         ادم

-         منقارکوتاه

-         کاهش رشد ماهیچه ها

 

کلسیم

-         کاهش جوجه در اوری

-         کوتاه وخم شدن پاها

-         نرم بودن منقار,پاها وگردن

-         ادم

 

فسفر

-         افزایش تلفات جنینی در 14تا16روزگی 

-         ریکتز

-          نرم بودن منقار,پاها

 

 

منگنز

-         عدم رشد

-         ادم

-         کرک های غیر طبیعی

-         ناهنجاری های استخوانی

 

 

روی

-         افزایش تلفات جوجه ها پس از هچ

-         عدم ایستادن جوجه ها پس از هچ

-         کاهش رشد چشم ها

-         ناهنجاری های استخوانی

-         کوتاهی استخوان های طویل

 

سلنیوم

-         ادم

-         کاهش جوجه در اوری

-         تحلیل رفتن پانکراس

 

برگرفته از کتاب :         

  اصول مدیریت در واحد های جوجه کشی , ترجمه هاله یحیی زاده , انتشارات نوربخش

برچسب:ناهنجاری های استخوانی

 

 

 

 


نوشته شده در 05/10/1392 پنجشنبه ساعت 10:37:35 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک