نام علمی بیماری های گیاهی
نام علمی بیماری های گیاهی

   نام علمی بیماری های گیاهی

در این لیست نام علمی بیماری گیاهی به همراه عکس توسط انجمن متخصصان کشاورزی بساک جمع آوری شده است که برای شما قابل مشاهده است.

 

 

Venturia inaequalis

Spilocaea pomi غ ج

Fusicladium inaequalis     غ ج

لکه سیاه سیب

گالری عکس لکه سیاه سیب

 

Oidium farinosum

Podosphaera leucotricha

سفیدک حقیقی سیب

 

Cytospora sp

Valsa sp

Leucostoma sp

شانکر والسا (سیتوسپورا )

 

Erwinia amylovora

آتشک گلابی وسیب

 

Sclerotinia fuckeliana

Botrytis cinerea

پوسیدگی ناحیه چشمی سیب

 

Gymnosporangium juniperiverginia

زنگ سیب- سر وکوهی

 

Gloeodes pomigena

بیماری دوده ای سیب

 

Schizotherium pomi

Zygophila jamaicensis غ ج

فضله مگس سیب

 

Diplocarpon maculatum

نقطه سیاه سیب

 

 

 
 

Mycosphaerella sentina غ ج

Septoria pricola ج

سپتوریوز گلابی

یا لکه سفید برگ گلابی

 

Viscum album

دارواش

 

Podosphaera leucotricha

Pyllactinia sufulta

سفیدک گلابی

 

Venturia pirina

Fusicladium pyrorum

لکه سیاه گلابی

 

Phytophthora cactorum

میلدیوی گلابی

 

Gymnosporangiom sabinae

Gymnosporangiom fuscum

زنگ گلابی

 

Fabraea maculate

Entomosporium maculatum

آنتوموسپوریز گلابی  وبه

 

Phytoplasma

زوال گلابی

 

Monilia linhartiana

مومیایی به

 

Sphaerotheca pannosa

سفیدک سطحی هلو

 

Dibotryon morbosum

گره سیاه گیلاس

 

Taphrina deformans

پیچیدگی برگ هلو

 

Taphrina pruni

خیارک آلو

 

Wilsonomyces carpophilus

Stigmina carpophila

Coryneum beyerinckii

 

بیماری غربالی هلو

 

Monilia fructigena , laxa

بیماری مومیایی

 

Psedomonas syringae pv.syringae

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

 

Rosellinia necatrix  ج

Dematophora necatrix  غ ج

پوسیدگی سفید ریشه

(تار عنکبوتی )

 

Armillariellea mellea

Pholiota squarrosa

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

 

Polystigma ruberum

لکه قرمز آلو

 

Tranzschelia discolor اهلی

Tranzschelia pruni_spinosaeجنگلی

زنگ آلو

 

Stereum purpureum

برگ نقره ای آلو

 

Venturia carpophila

Fusicladiumcarpophilum

لکه سیاه هلو

 

Podosphaera tridatyla

Oidium passrinii

سفیدک سطحی زردآلو

 

Colletotricum gloeosporioides Glomerella cingulata

Gloeosporium fructigenum

پوسیدگی تلخ گیلاس

(آنتراکنوز)

 

Gnomonia  erythrostoma

Libertina stipata غ ج

گنومونیای گیلاس ( لکه قرمز)

 

Taphrina cerasiگیلاس

Taphrina insititia      آلو

جارویی شدن گیلاس وآلو

 

Blumerella jaapii

Phloeosporella padi

Cylindrosporium padi

سیلیندروسپوریوز گیلاس

 

Eutypa armenicae

اوتی پیوز زردآلو

 

Fusiciccum amygdali

شانکر فوزیکوکوم

 

Phytophthora cacttorum

سفیدک داخلی زردآلو

 

Phellinus igniarius

Polyporus squamosus

Laetiporus sulphureus

Inonotus hispodus

Schyzophyllum commune

Stereum purpureum

 

 

قارچهای چوبزی

 

Paratylenchus vulnus

نماتد ریشه گیلاس ،گردو ،فندق

 

Necteria galligena

Cylindrocarpon mali

شانکر نکتریا

 

Polystigma ochraceum

لکه آجری بادام

 

Gnomonia leptostyla

Marsonina joglandis

آنتراکنوز(لکه سیاه)گردو

 

Xanthomonas axanopodis pv. juglandis

پوسیدگی مغز گردو

 

Erwinia rubrifaciens عمیق

Erwinia nigrifluens  سطحی

شانکر پوست گردو

 

Phyllactinia suffulta

سفیدک سطحی پسته و بادام

 

Verticillium dahliae

پژمردگی ورتیسلیومی  بادام

 

Zymomonas sp

شانکر کف آلود بادام

 

Colletotrichum actuatum

آنترکنوز بادام

 

 

 
 

Phytophthora megasperma

پوسیدگی طوقه یا گموز پسته

 

Aspergillus flavus

آفلاتوکسین پسته

 

Nematospora coryli

ماسوی پسته

 

Spilokae oleaginea

Cycloconium oleagineum

Cycloconium phillyreae

چشم طاوسی برگ زیتون

 

Pseudomonas savastanoi

زگیل درخت زیتون

 

Hansaniaspora vineae

Kloeckea africanaغ ج

ترشیدگی انجیر

 

Mauginiella scaettae

خامج یا پوسیدگی گل آذین خرما

 

Graphiola phoeinicis

سیاهک دروغی خرما

 (زنگ زگیلی خرما )

 

فیزیولوژیک

خشکیدگی خوشه خرما

 

 

 
 

Phytophthora citrophthora

Pytophthora nicotianae

var parasitica

گموز مرکبات

 

Tylenchulus semipenetrans

نماتد ریشه مرکبات

 

(CTV)

تریستیزای مرکبات

 

xanthomonas axonopodis pv.citri

شانکر باکتریایی مرکبات

 

Colletotrichum gloeosporium

آنتراکنوز مرکبات

 

Pseudomonas syringae  p.viridiflava

بلاست مرکبات

 

Capnodium citri

فوماژین (دوده)

 

Nattrassia mangiferae

سر خشکیدگی شاخه

و مرگ درختان مرکبات

 

Candidatus Phytoplasma aurantifolia

جاروک مرکبات

 

Citrus exocortis viroid) CEVd(

اگزوکورتیس مرکبات

 

Spiroplasma citri

استابورن

(ریز برگی ) مرکبات

 

ویروسی

پسوروز مرکبات

 

Diaportha citri

ملانوز مرکبات

 

Penicellium italicum

کپک آبی مرکبات

 

Penicellium digitatum

کپک سبز مرکبات

 

Uncinula necator ج

Oidium tuckeri   غ ج

سفیدک سطحی مو

 

Plasmopara viticola

سفیدک داخلی مو

 

Agrobactrium tumefaciens

گال طوقه مو

 

Psedopeziza tracheiphila

روژئو انگلی مو

 

(GFLV)

برگ بادبزنی مو

 

Septoria ampelina

ملانوز مو

 

Botrytis cinerea

پوسیدگی خاکستری مو

 

Cniella diplodiella

Coniotherium diplodiella

پوسیدگی سفید خوشه مو(کواتر)

 

Gloeosporium ampelophagum

Elsinoe ampelina

Manginia   "    

sphaceloma amplinum

آنتراکنوز مو

 

Stereum hirsutum

Phellinus igniarius

اسکا یا سکته مو

 

Phomopsis viticola

اکسکوریوز مو

 

Guignardia bidwellii

پوسیدگی سیاه مو

 

Stigmina esfandiari

Cercospora roesleri

لکه زیتونی برگ مو

 

Xyllela fastidiosa

پیرس مو

 

Sclerotinia sclerotiorum

خشکیدگی سرشاخه توت

 

Rhodococcus fasians

وعوامل ویروسی و تغییرات هورمونی

کتابی شدن شاخه درختان

 

 

 
 

Puccinia striiformis

P .glumarum

زنگ زرد گندم

 

Puccinia  recondita

زنگ قهوه ای گندم

 

Puccinia graminis

زنگ سیاه گندم

 

Tilletia foetida ,(laevis)

Tilletia caries ,(tritici)

سیاهک پنهان گندم

 

Tilletia controversa

سیاهک پاکوتاه گندم

 

Telletia indica

Neovossia  indica

سیاهک هندی گندم

 

Ustilago nuda , ( tritici)

سیاهک آشکار گندم وجو

 

Ustilago hordei

سیاهک سخت جو

 

Tuburcinia tritici

Urocystis agropyri U.tritici

سیاهک ساقه و برگ گندم

 

Septoria tritici

Mycosphaerella graminicola ج

سپتوریای برگ گندم

 

Septoria nodorum

Leptosphaeria nodorum ج

سپتوریای خوشه گندم

 

Fusarium graminearum

F.culmorum

فوزاریوز خوشه گندم

 

Erysiphe graminis

سفیدک سطحی گندم و جو

 

Sclerophthora macrospora

سفیدک داخلی غلات

 

Anguina tritici

نماتد گندم

 

Heterodera filipjevi

نماتد ریشه گندم

 

Heterodera  avenae

H . latipons

نماتد سیستی غلات

گندم وجو

 

Pratylenchus neglegtus

Pratylenchus thornei

نماتد مولد زخم ریشه غلات

 

Pratylenchoides ritteri

نماتد مولد زخم گندم

 

Corynebacterium tritici

Clavibacter tritici

خوشه صمغی (عسلک ) گندم

 

Dilophospora alopecuri

Mastigosporium album غ ج

پیچیدگی وسیاه شدن خوشه وبرگ گندم

 

Rhynchosporium secalis

اسکالد جو

 

Drechselera teres

Pyrenophora teres

لکه توری

 

Luteovirus ویروسی از جنس

کوتولگی زرد جو

 

Gaeumanomyces graminis

Phialophora      “  “  غ ج

پا خوره گندم

 

Helminthosporium sativum

Bipolaris sorokiniana

Cochliobolus sativus ج

لکه قهوه ای سوخته غلات

 

Helminthosporium tritici

Drechslera tritici

سوختگی زرد برگ یا لکه خرمایی

 

Xanthomonas translucens

لکه نواری باکتریایی

 

 

 
 

Tilletia barclayana

سیاهک دانه برنج

 

Pyricularia oryzae

Magnaporthe grisea ج

بلاست برنج

 

Helminthosporium oryzae

Drechslera oryzae

لکه قهوه ای برگ برنج

 

Fusarium proliferatumغ ج

Gibberella fujikuroi

پوسیدگی طوقه برنج(باکانا

 

Rhizoctonia solani

Thanatephorus cucumeris

Corticium sasakiiج

سوختگی غلاف برنج(شیت بلایت)

 

Sclerotium oryzae Nacataea sigmoideaغ ج

پوسیدگی ساقه برنج

 

Ustilaginoidea virens

سیاهک دروغی برنج

 

Sarocladium oryzae

Acrocylindrium oryzae

پوسیدگی غلاف پرچم

 

Rhizoctonia oryzea

Waitae circinata

بیماری لکه غلاف برنج

 

Aphelenchoides besseyi

نماتد نوک سفید برنج ( اُفرا )

 

Ustilago maydis

سیاهک معمولی ذرت

 

 

Tolyposporium ehrenbergii

Sporisorium ehrenbergii

سیاهک شاخی ذرت خوشه ای

 

Sphacelotheca sorghi

Syn:Sporisoruim sorghi

سیاهک پنهان ذرت خوشه ای

 

Sphacelotheca reiliana

Ustilago reiliana

سیاهک خوشه ذرت

 

Macrophomina phaseoli

Sclerotium bataticola

پوسیدگی زغالی ذرت

 

Helminthosporium turcicum

Drechslera turcica

لکه برگی ذرت

 

Gibberella zeae

Gibberella moniliformis

Fusarium graminearumغ ج

پوسیدگی ساقه ذرت

 

Pectobacterium chrysanthemi

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت

 

(MRDV)

کوتولگی زبر ذرت

 

(MMV)

موزائیک ذرت

 

(MCDV)

کوتولگی زرد ذرت

 

Sporisorum destruens

سیاهک ارزن

 

 

 
 

Peronospora aestivalis

P.trifoliorum

سفیدک داخلی یونجه

 

Uromyces striatus­

زنگ یونجه

 

Leveillula taurica

سفیدک سطحی یونجه

 

Cuscuta approximata

سس یونجه

 

Pseudopeziza medicaginis

لکه قهوه ای برگ یونجه

 

Stemphylium botryosum

لکه آجری برگ یونجه

 

Polythrincium trifolii

لکه سیاه شبدر

 

Uromyces trifolii

زنگ شبدر

 

Colletotrichum trifoliorum

آنتراکنوز یونجه

 

Ditylenchus dipsaci

نماتد ساقه یونجه

 

Candidatus phytoplasma

جاروک یونجه

 

AMV1

AMVs

AMVn

موزائیک یونجه

 

Leveillula taurica

سفیدک سطحی اسپرس

 

Cladosporium cucumerinum

جرب جالیز

 

Phytophthora drechslera

Pythium aphanidermatum

Fusarium oxysporum

بوته میری جالیز

 

Pseudoperonospora cubensis

سفیدک داخلی جالیز

 

Sphaerotheca fuliginea

سفیدک سطحی  جالیز

 

Pseudomonas syringae pv. lacrymans

لکه زاویه ای برگ کدوئیان

 

Orobanche sp

گل جالیز

 

Meloidogyne javanica

M. incognita

نماتد مولد غده ریشه

 

Macrophomina phaseoli

ساق سیاه خربزه

 

Colletotrichum lagenarium

آنترکنوز کدوئیان

 

Erwinia traceiphila

پژمرددگی باکتریایی کدوئیان

 

 

 
 

Synchytrium endobioticum

زگیل سیب زمینی

 

Phytophthora infestans

بادزدگی سیب زمینی

(سفیدک داخلی)

 

Rhizoctonia solani

مرگ ریشه سیب زمینی

 

Colletotrichum  coccodes

Colletotrichum atramentarium

بوته میری نقطه سیاه سیب زمینی

 

Pythium debaryanum

مرگ گیاهچه سیب زمینی

 

Alternaria  solani

لکه موجی

 

Streptomyces scabies

جرب معمولی

 

Spongospora subterranea

جرب پودری

 

 

Pseudomonas solanacearum

Syn :Ralstonia  solanacearum

پوسیدگی قهوه ای باکتریایی

 

ß    ß     ß       پژمردگی موز

 

+

Clavibacter michiganens

پوسیدگی حلقوی

 

(PSTVd)

ویروئید دوکی شدن

 

Ditylenchus destructor

نماتد پوسیدگی سیب زمینی

 

Globodera rostochiensis

نماتد طلایی سیب زمینی

 

Pratylenchus scribneri

نماتد مولد زخم سیب زمینی

 

Phytophthora erytroseptica

ریشه صورتی سیب زمینی

 

Pectobacterium  carotovorum

subsp atrosepticum

ساق سیاه سیب زمینی

 

Fusarium solani

Fusarium roseum

پوسیدگی خشک فوزاریومی

 

 

 
 

Peronospora farinose

f. sp. Beta (schachtii)

 

سفیدک داخلی چغندر

 

Erysiphe betae

E.polygoni

Oidium erysiphoides غ ج

 

سفیدک سطحی  چغندر

 

Cercospora beticola

لکه گرد برگ چغندر

 

Uromyces betae

زنگ چغندر

 

Rhizoctonia solani

پوسیدگی ریشه چغندر

 

Heterodera schachtii

نماتد مولد سیست چغندر

 

Beet curly top virus

(TV)

پیچیدگی وتورم رگبرگ چغندر

 

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

ریزومانیا یا ریشه ریشی چغندر

 

Helicobasidium purpureum

پوسیدگی بنفش ریشه چغندر

 

Beet mosaic virus

موزائیک چغندر

 

(BYV)

زردی چغندر

 

کمبود بر

پوسیدگی مغزی ریشه چغندر

 

Urophlyctis leproidis

گال زگیلی چغندر

 

Phoma betae      

(Pleospora bjoerilingiiج)

و Phytium spp

 

مرگ گیاهچه چغندر

 

Aphanomyces cochlioides

ریشه سیاه چغندر

 

Pectobacterum carotovorum

subsp  carotovorum

پوسیدگی باکتریایی ریشه چغندر

پوسیدگی نرم کرفس

 

Colletotrichum falcatum

پوسیدگی قرمز نیشکر

 

Ustilago scitaminea

سیاهک نیشکر

 

(TMV)

موزائیک توتون

 

Peronospora tabacina

سفیدک داخلی توتون

 

 

 
 

Puccinia cacabata

زنگ پنبه

 

Verticillium dahliae

ورتیسیلیوز یا پژمردگی پنبه

 

Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum

بوته میری پنبه

 

Xanthomonas campestris pv. Malvacearum

بیماری باکتریایی ساق سیاه پنبه

 

Fusarium bucharicum

پوسیدگی طوقه وریشه کنف

 

Plasmopara helianthi

سفیدک دروغی آفتاب گردان

 

Cecospora kikuchii

لکه ارغوانی سویا

 

Peronospora manshurica

P.sojae

سفیدک داخلی سویا

 

Heterodera glycines

نماتد سیستی سویا

 

(MLO) فیتوپلاسمایی

گل سبز کنجد

 

Phytophthora drechsleri

بوته میری گلرنگ

 

Puccinia carthami

Syn :P.kentrophylli

 

زنگ گلرنگ

 

Fusarium oxysporum

f.sp cumini

بوته میری زیره سبز

 

Leptosphaeria maculates

ساق سیاه کلزا

 

Sclerotinia sclerotiorum

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا

 

Cercospora personata

لکه برگی بادام زمینی

 

Sclerotinia rolfsii

Pestaliopsis spp

پوسیدگی سفید ریشه وطوقه چای

 

Paratylenchus loosi

نماتد زخم ریشه چای

 

 

 
 

Peronospora destructor

سفیدک داخلی پیاز

 

Botrytis allii

پوسیدگی خاکستری پیاز

 

Pyrenochaeta terrestris

ریشه سرخی پیاز

 

Sclerotium cepivorum

پوسیدگی سفید(نرم) پیاز وسیر

 

Stemphylium botrysum

Alternaria tenuis

پوسیدگی ساق سیاه پیاز

 

Heterosporium allii

بادزدگی پیاز

 

Potyvirus ویروسی از گروه

ویروسی نوار زرد پیاز

 

Ditylenchus dipsaci

نماتد ساقه وپیاز

 

Puccinia porri

زنگ پیاز وتره

 

Urocystis cepulae

U .culchici

سیاهک پیاز

 

Pectobacterium carotovorum

Burkholderia gladioli pv.allicola

لهیدگی باکتریایی پیاز

 

Phytophthora capsici

بوته میری فلفل,ساق سیاه بادنجان

 

Septoria apiicola

لکه قهوه ای برگ کرفس

 

کمبود کلسیم

سیاه شدن مغز کرفس

 

کمبود بر و نسبت بر به سایر عناصر

ترکیدگی و قهوه ای شدن ساقه کرفس

 

Peronospora efussa

سفیدک داخلی اسفناج

 

Heterosporium variable

لکه سیاه اسفناج

 

Albugo occidentalis

زنگ سفید اسفناج

 

Bremia lactucae

سفیدک داخلی کاهو

 

Erysiphe cichoracearum

سفیدک سطحی کاهو

 

Stemphylium botrysum

Pleospora herbarumج

لکه قهوه ای کاهو

 

Marssonina panattoniana

آنتراکنوز کاهو

 

Seotiria lactucae

سپتوریوز کاهو

 

Sclerotinia sclerotiorum Sclerotinia minor

پوسیدگی ریشه یا از پا افتادگی کاهو، گوجه فرنگی و بادنجان

 

Fusarium oxysporum f.sp.lactucum

پژمردگی فوزاریومی کاهو

 

(LMV)

موزائیک کاهو

 

Rhizomonas suberifacians

چرمی شدن ریشه کاهو

 

Pratylenchus spp

نماتد مولد زخم سبزیجات

 

Ascochyta rabiei ن, fabaeب

Mycosphaerella rabieiج

برق زدگی نخود ، باقلا

 

Macrophomina  faceoli

زردی نخود

 

 

 
 

Uromyces vicia fabae

زنگ باقلا

 

Botrytis fabae

لکه قهوه ای باقلا

 

Rhizoctonia solani

Thanatephorus cucumerisج

شانکر طوقه ماش

 

Erysiphe pisi

Syn:E.polygoni

سفیدک سطحی نخود

 

Colletotricum lindemothianum

آنتراکنوز لوبیا

 

Rhizoctonia solani

 
 

Uromyces appendiculatus

U.phaseoli

زنگ لوبیا

 

Macrophomina phaseoli

پوسیدگی زغالی لوبیا

 

Erysiphe polygoni

سفیدک سطحی لوبیا

 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا

 

Xanthomonas campestris pv.phaseoli

بلایت باکتریایی معمولی لوبیا

 

Cercospora columnaris

Isariopsis griseola

لکه زاویه ای لوبیا

 

Sclerotinia sclerotiorum

کپک سفید لوبیا

 

 

 
 

Fusarium oxysporum

f.sp. lycopersici

پژمردگی بوته گوجه فرنگی

 

Colletotrichum coccodes

آنتراکنوز یا خال سیاه گوجه فرنگی

 

(TMV) همان (ToMV)

موزائیک معمولی گوجه فرنگی

 

(TMV)+(PVX)

ویروس دوتایی نواری گوجه فرنگی

 

فیتوپلاسمایی

تورم جوانه گوجه فرنگی

 

Geotrichum candidum غ ج

Endomyces geotrichum ج

پوسیدگی ترش گوجه فرنگی

 

Xanthomonas vesicatoriae

لکه باکتریایی گوجه فرنگی

 

Pseudomonas syringae pv.tomato

خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی

 

Pseudomonas syringae

pv.syringae

لکه برگی سرینگایی گوجه فرنگی

 

Diaportha vexans

Glomerella tucamensis

پوسیدگی میوه بادنجان

 

Alternaria brassicae

A.brassicicola

پوسیدگی قهوه ای گل کلم

لکه برگی آلترناریایی کلم ))

 

Peronospora parasitica

سفیدک داخلی کلم

 

Erysiphe polygoni

E.crusiferarum

سفیدک سطحی کلم

 

Plasmopara brassicae

ریشه گرزی خاجیان

 

Cercosporella brassicae

لکه برگی سرکوسپورایی کلم

 

Albugo candida

زنگ سفید خاجیان

 

Xanthomonas campestris pv.campestris

پوسیدگی سیاه کلم

 

Ramularia frigariae  غ ج

Mycosphaerella frogariae ج

لکه ارغوانی توت فرنگی

 

Erwinia carotovora

پوسیدگی نرم سبزیجات

 

Endomyces  sp

Geotrichom  sp

پوسیدگی ترش مرکبات، گوجه فرنگی ،هویج وسایرسبزیجات

 

Pectobacterium carotovorum

subsp .atrosepticum

P.c subsp.carotovorum

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج

 

Erysiphe heraclei

E . umbellferarum

سفیدک سطحی هویج وجعفری

 

Septoria petroselini

لکه قهوه ای جعفری

 

Erysiphe  artemisiae

سفیدک سطحی ترخون

 

Puccinia absinthii

زنگ ترخون

 

Puccinia menthae

زنگ نعناع

 

Ancinula cladestina

سفیدک سطحی نارون

 

Cryphonecteria parasitica

بلایت شاه بلوط

 

Ophiostoma ulmi

Ceratocystis ulmi

بیماری هلندی نارون

 

Melampsora sp

زنگ درختان بید و صنوبر

 

Melampsora allii

زنگ کبوده

 

Rhytisma acerinum

Melasmia acerina غ ج

لکه قیری درختان جنگلی

 

Verticillium dahliae

V. albo-atrum

مرگ درختان ارغوان

 

Pseudomonas mori

بیماری باکتریایی توت

 

Diplodia pinea

Botryodiplodia pinea

Macrophoma pinea

سر خشکیدگی کاج

 

Microsphaera alphitoides

M . quercina

Oidium quercinum غ

سفیدک سطحی بلوط

 

Sphaerotheca pannosa

 

سفیدک سطحی رز

 

Peronospora sprasa

سفیدک داخلی رز

 

Marsonina rosae   غ ج

Diplocarpon rosae ج

لکه سیاه رز

 

Phragmidium mucronatum

Ph. disciflorum

زنگ گل سرخ

 

Sphaceloma rosarum

آنتراکنوز گل سرخ

 

Puccinia graminis

Syn :Aecidium berberidis

زنگ زرشک

 

Puccinia malvacearum

زنگ ختمی

 

Puccinia antirrhini

زنگ گل میمون

 

Uromyces dianthi

Uromyces caryophyllinus

زنگ میخک

 

Puccinia vincae

زنگ پروانش

 

Peronospora parasitica

P . cheiranthi

سفیدک داخلی شب بو

 

Erwinia carotovora

Bacillus  carotovora

Pectobacterium  carotovora

پوسیدگی نرم غده سیکلامین

 

Coniothyrium concintricum

لکه برگی یوکا

 

Fusarium oxysporum

f.sp:gladioli

پوسیدگی خشک پیاز گلایول

 

Xanthomonas pelargoni

بیماری باکتریایی شمعدانی

 

Rhizoctonia solani

Pytium sp

Phytophthora sp

سیاه شدن پایه ساقه شمعدانی

 

 


نوشته شده در 04/06/1393 سه شنبه ساعت 16:52:57 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 11/07/1393 جمعه ساعت 19:50:07 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه بیماری های گیاهی


ناشناس در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت 1394 گفته است

عالي بود
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید