نهال
نهال
 
بذر درختان ميوه و درختان غيرمثمر را نيز ابتدا در خزانه مي كارند و نهال هاي حاصل را پس يا قبل از پيوند زدن به محل اصلي منتقل مي نمايند. به اين نوع خزانه «نهالستان» مي گويند. هدف از ايجاد نهالستان تأمين و انتخاب نهال هاي مناسب و قوي براي عمل پيوند زدن مي باشد.
براي احداث نهالستان خاك را به طور عميق در پاييز شخم مي زنند و با انجام عمليات خاك ورزي ثانويه كلوخه را خرد و نرم و سطح خاك را مسطح مي سازند، سپس با افزودن كود حيواني و شيميايي، حاصلخيزي خاك را تقويت مي نمايند و در پايان با بيل و يا با شيار سازها زمين را به صورت جوي پشته در مي آورند تا امكان كاشت بذر درختان مهيا گردد. معمولاً خاك كف جوي ها را با افزودن ماسه قدري سبك نموده ، بذرها را در آن مي كارند. انجام عمليات آبياري و وجين و تنك كردن و ... ساير مراقبت هاي داشت ضروري است.
 
1- مقدمه :
 
مهمترين مسئله در ايجاد فضاي سبز كاشتن نهال مي باشد . براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني شده در توليد و كاشت نهال و بيشترين اهميت را كيفيت بذري كه كاشته مي شود و عوامل كاشت به عهده دارند .
 
اساسي ترين كار درشروع در توليد و استقرار نهال خواهد بود و با توجه به اينكه جنگلكاري پر هزينه و بسيار پر زحمت مي باشد لذا بايد نهال مناسب كه از بذر مناسبي توليد شده باشد به عرصه كاشت منتقل شود . براي تشريح اهميت موضوع ضرورت توليد بذر مناسب و عواملي را كه در كاشت نهال دخالت دارند مختصراً توضيح مي دهيم.
 
امروزه نسبت حجم ريشه به سابقه به عنوان شاخص براي تعيين كيفيت نهال به كار مي رود علاوه بر اين عوامل ديگري مانند قطريقه و سيستم ريشه اي مطلوب مورد نظر مي باشد و درتعيين نسبت زنده ماني نهال موثر خواهد بود . هنگامي اين شرايط فراهم خواهد شد كه تكنيكهاي مختلف مانند هرس ريشه ، باز كاشت كردن ، آبياري كردن ، كود دادن و ساير عوامل ديگر به موقع انجام شود .
 
بخصوص داشتن اطلاعاتي در مورد مبداء بذر خصوصيات ژنتيكي بذر و نهال ضروري است . 
 
اگر توليد نهال ونهال كاري بدون آگاهي از مبداء از مبداء و ژنتيك بذرانجام شود امكان دارد كه اين نهال كاري در قدمهاي اوليه مستقر شود ولي اين عمل موقتي بوده و ممكن است بعداً با شكست روبرو شود . بهر حال مبداء و ژنتيك بذر بايد روشن و مشخص باشد و مهمترين عامل استقرار بعدي نهال و درصد زنده ماني نهالكاري كاشته شده خواهد بود .
 
در اين مقاله تحت اين شرايط و اصول اساسي در مورد تكنيك هاي توليد نهال در نهالستان اطلاعاتي دراختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت .
 
 
 
2- تكنيكهاي كاشت :
 
1-2- انتخاب محوطه بذركاري :
 
بسترهاي كاشت وبازكاشت در واقع بسترهايي هستند كه نهالستان به منظور بذركاري و انتقال نونهال ها آمده مي شوند براي كاشت گونه اي حساس محل كاشت در قسمتهاي محافظت شده تغييرات جوي درنهالستان انتخاب مي شود . به طوريكه نور خورشيد صبح به آن نتابد و قسمت خواص فيزيكي باعث افزايش مواد غذايي خواهد شد . براي خاكهاي شني درصد مواد آلي مناسب 2 % و براي خاكهاي سنگين 3% توصيه مي شود .
 
درصورتيكه درصد مواد آلي كمتر از مقادير ذكرشده باشد خواص فيزيكي و ساختمان خاك نامناسب بوده و مواد غذايي آن كم مي باشد . البته متقابلاً درصورت زياد بودن درصد مواد آلي نسبت ازت به كربن بهم خورده و اين نسبت بالاتر از نسبتي خواهد بود كه مناسب فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك ميباشد . دراين صورت فعاليت آنها افزايش پيدا كرده و ازت زايدي آزاد شده و باعث كاهش فسفر درخاك مي شود . بهمين دليل بايد تجزيه خاك قبل از اضافه كردن مواد به خاك انجام شود ومقدار عناصري كه به خاك بايد اضافه نمود بر اساس گونه اي كه تحت كشت خواهد شد تعيين شود .
 
 
 
2-2- آماده كردن بستر كاشت :
 
بذر پاشي و جوانه زدن بذر موقعي آسان خواهد بود . كه بستر بذر كاملاً تسطيح شده و از شنهاي درشت و باقيمانده گياهان و كلوخه هاي سخت پاك شده باشد . بستر بذر يا وسيله كارگر آماده ميشود و يا با استفاده ازماشين آلات مخصوص مهيا مي شود . سطح بستر بذر ميبايست كاملاً صاف بوده و امتداد آن در يك خط مستقسم باشد ، رعايت اين مساله براي انحام عمليات مكانيزه كاملاً ضرورت دارد . معمولاً عرض 20/1 مترو فاصله بين بستر هاي بذر يا راهرو 40 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود . طول بستر هاي بذر تابع طول قطعه مي باشد .
 
اختلاف ارتفاع بستر بذر يا راهروها در شرايط معمولي 10 سانتيمتر و درشرايطي كه مساله زهكشي خاك مطرح باشد 25- 30 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود . شيب طولي بسترهاي بذر نبايد بيشتر از 3 درصد باشد .
 
شرايط زهكشي در سطح خاك و عمق خاك ، فرسايش و برآورد اقتصادي در سيستم آبياري نكات مهمي هستند كه در طراحي روشهاي آبياري در بسترهاي بذر ميبايست در نظر گرفته شود .
 
در شرايط زهكشي نامناسب بسترهاي بذر در امتداد شيب استقرار پيدا ميكنند و در شرايطي كه خطر فرسايش به وسيله جريانهاي سطحي و بارش وجود دارد بسترهاي بذر در امتداد خطوط كشوري احداث خواهد شد . موقعيكه شرايط زهكشي و ساير شرايط مناسب باشد بسترهاي بذر بايد عمود بر جهت باد قرار گيرند .
 
 
 
3-2- ضد عفوني كردن بستر بذر :
 
گاهي ضرورت دارد كه بستر هاي بذر عليه آفات و بيماريهاي مختلف و علف هاي هرز بذركاري شده از سرماي بهاره و يخ زدگي سطح خاك درامان باشد . قسمتهايي از نهالستان كه ذكر شده براي كاشت و بازكاشت سوزني برگان مناسب است و كلاً بايد به اين نكته توجه داشت :
 
در اراضي زير كشت سال قبل كاشت بذر مناسب نيست و قطعاتي كه به صورت آيش زير كود سبز قرار داشته است مناسب تر مي باشد . خاكهاي ماسه اي لومي مناسبترين قطعه نهالستان براي بذركاري است و درصورتيكه چنين قطعه اي در دسترس نبود مي توان با اضافه كردن ماسه و كمپوست و پيت نسبت به اصلاح خاك اقدام نمود مساله حاصلخيزي در انتخاب قطعه مهمترين مساله ميباشد و لي در خاكهاي بسيار حاصلخيز نيز نهالها رشد قدي كرده و ريشه ها توسعه مطلوب را پيدا نميكنند و اين ريشه ها قادر به تغذيه نهال درمرحله استقرار در زمين اصلي نخواهند بود . يكي ديگر از نكاتي كه بايد رعايت شود زهكشي خوب خاك بستر كاشت ميباشد زيرا درصورت ضعيف بودن زهكشي ريشه ها خواهند پوسيد . بادگير نبودن قسمتهاي انتخاب شده نيز يكي از عوامل موثر خواهد . به هر حال در صورتيكه قطعه ديگري وجود ندارد بايد به وسيله بادشكن هاي مصنوعي يا بادشكن سبز محافظت شود ..
برای خرید انواع نهال شرکت به کشت تماس بگیرید 09355055079
 
شاه توت
برچسب ها: اصول تربیت و هرس گیاهان باغبانی • گلابی • سیب • تراکم بذر • ز • سکوها و بسترهای کشت • انواع پوششهای گلخانه ای شیشه • درجه حرا محصولات كود شركت MASSO • - نگهداری نهال : • اصول تربیت و هرس گیاهان باغبانی • گلابی • درباره وبلاگ نهالستان حاج غلام زردادی با بیش از ربع قرن سابقه د فروش انواع نهال درخت به صورت عمده فروش انواع گل وگیاه به صورت عم هیدروپونیک موسسه گل و گیاه و نیز تولید انواع نهال فروش انواع نهال درخت به • نهالستان میوه‌های معتدله و مسائل مربوط به آن • فلاور ژل • راب رکز تولید و عرضه انواع نهال درختان میوه شامل انوع هلو -زردآلو- س باغ - باغبان - باغبانی - باغی - درخت - درختان - زمین دستگاه - شخ زراعت عمومی Agronomy-عکس های از مزرعه غلات سردسیری غلات نیمه گرم فروش نهالهای مثمر و غیر مثمر انواع نهالهاو درخت تبریزی و ... فر محصولات كود شركت MANVERT • نگهداری بذر • نهالستان • آماده کردن خاک برای کاشت • چگونه نها پیوند فروش انواع نهال درخت به صورت عمده فروش انواع گل وگیاه به • اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی • باغچه‌آرایی (بخش سوم): شت گوجه فرنگی در گلخانه اهمییت کاشت در گلخانه گُلخانه كشت فلفل د نگهداری بذر • نهالستان • آماده کردن خاک برای کاشت • چگونه نهالست فروش نهالهای مثمر و غیر مثمر انواع نهالهاو درخت تبریزی و ... فر، تراکم بذر زمان بذرکاری: عمق کاشت نگهداری بذر نهالستان آماده کردن خاک برای کاشت چگونه نهالستان احداث كنیم نهالستان میوه‌های معتدله و مسائل مربوط به آن فلاور ژل رابطه سرطان وآفت کش ها تعریف الودگی خاک کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی روشهای تکثیر گیاهان تعریف کود و انواع آن راهنمای کاربرد سوپرجاذب معرفی سوپر جاذب ها شیوه جدید آبیاری در کشاورزی(هیدروژل های سوپر جاذب آب) سوپرجاذب (سوپرآب) سوپر جاذب کشاورزی هیدروژل کلوفونی نحوه مراقبت از انواع گل و گیاه: تأ­سیسات گلكاری و نیاز­های موجود برای پرورش گیاهان زینتی: آبیاری بارانی تولید را 3 برابر افزایش می دهد : « دستورالعمل احداث نهالستان درختان میوه » احداث باغ - نکات احداث باغ: دستور العمل تهیه و تأمین و کاشت نهال: *عملیات داشت نهال بذری در نهالستان تا رسیدن به مرحله پیوندزنی* Agricultural water use پرورش نهال پرورش درختان به صورت بونسای باغچه‌آرایی (بخش سوم): انتخاب گیاه مناسب برای منظر حیاط: هلو هرس زمستانه - نگهداری نهال : اصول تربیت و هرس گیاهان باغبانی گلابی سیب تراکم بذر زمان بذرکاری: عمق کاشت نگهداری بذر نهالستان، کشت گوجه فرنگی در گلخانه اهمییت کاشت در گلخانه گُلخانه كشت فلفل در گلخانه شلغم گوجه فرنگی ترب مرزه به انگور گلابی سیب زردآلو آلو شاه توت توت فرنگی هلو تاریخچه باغبانی در ایران تاریخچه باغبانی در جهان تاریخچه باغبانی کشت هیدروپونیک گیاهان اشکال ترجیحی کودهای نیتروژنی برای برنج کاری اگروتروریسم چگونه موز پرورش دهیم ؟ گندم از كاشت تا برداشت تناوب گیاهان زراعی كاربرد فناوری نانو در مراحل زراعت زراعت زرشک تعریف گلخانه سکوها و بسترهای کشت انواع پوششهای گلخانه ای شیشه درجه حرارت در گلخانه ها کشت گلخانه ای اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی

 


نوشته شده در 17/05/1393 جمعه ساعت 17:06:31 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی