هرس کیوی
هرس کیوی
برای تولید کافی گل، هرس به منظور باز کردن تاج گیاه باید صورت گیرد و شاخه های جایگزین که بازوهای بار دهنده سال بعد هستند باید در معرض نور قرار  گیرند.
تنه و شاخه های اصلی گیاه دائمی هستند ولیکن شاخه های بار دهنده هر 3-2 سال یکبار جایگزین می شوند. اکثر رشد رویشی جدید در تابستان هرس می شود.
در هرس زمستانه 12-10 شاخه بار دهنده بیشتر نگه نمی دارند.
سایه دادن شاخه ها در سراسر تابستان منجر به تولید شاخه های جدیدی می شود که ضعیف تر بوده و شاخه هایی تولید می کنند که بیشتر آن ها در سال بعد خواب هستند و شاخه هایی که از جوانه های روی این نوع شاخه ها به وجود آیند حاوی تعداد کمتری گل هستند.
در هرس کیوی فروت باید نکاتی به شرح زیر را مد نظر داشت:
1- گل ها تنها روی شاخه های رشد سال جاری ظاهر می شوند و این شاخه ها از جوانه های موجود بر روی شاخه های یکساله می رویند.
2- شاخه هایی که از شاخه های مسن تر می رویند، وقتی هرس برگشتی می شوند به ندرت در اولین فصل بعدی تولید گل می کنند.
3- شاخه های بار دهنده باید تا حد ممکن نزدیک به سیم وسطی باشند.
4- جوانه هایی که در روی شاخه های یکساله در معرض سایه قرار گرفته باشند، شاخه های تولید می کنند که تولید گل و میوه در آن ها کمتر از جوانه های در معرض نور می باشد.
5- شاخه های یکساله ای که فاصله میانگره کوتاهی داشته و جوانه های خوبی تشکیل داده و خود انتهایشان را پایان داده باشند، شاخه های ایده آلی برای تولید میوه هستند این گونه شاخه ها اول فصل به وجود می آیند.
6- در مجموع شاخه های قوی تر، پر بار تر خواهند بود. اما شاخه های خیلی قوی و عمودی به ندرت در سال بعد تولید گل و میوه کرده و برای این کار باید 2 ساله شوند و بقیه شاخه ها را نیز سایه می کنند.
7- جوانه هایی که پس از میوه ها در روی شاخه یکساله وجود دارند، بیشتر پتانسیل تولید گل و میوه را دارند.
8- مدیریت هرس در ارقام مختلف متفاوت می باشد. در رقم Hayward که محصول کمتری تولید می کند، انتخاب شاخه های بار دهنده جدید مهم تر است.
تربیت نهال جوان
یک قیم عمودی باریک  نزدیک گیاه قرار گرفته و یک شاخه قوی به طرف بالای سیم مرکزی هدایت می شود.
تمامی شاخه های رویش یافته در زیر محل پیوند حذف می شوند.
وقتی تک شاخه به سیم می رسد، در یک جهت به صورت بازوی اصلی هدایت می شود.
در سال بعد شاخه دیگری به عنوان بازوی دوم اصلی در جهت مخالف هدایت می شود. برای دست یابی به دو شاخه به عنوان دو بازو می توان تنه درخت را در نزدیکی سیم وسط قطع و در سال بعد دو شاخه از آن گرفت.
شاخه های اصلی روی این بازوها انتخاب می شوند.
باید دقت نمود تا تنه درخت و یا بازوهای اصلی به دور قیم یا سیم نپیچند، چرا که در آن صورت پیچیدگی موجب در مضیقه قرار گرفتن آوندها شده و بوته ضعیف می شود. 
شاخه های حاوی جوانه های بار دهنده با زاویه صحیح و عمود بر بازوهای اصلی بسته می شوند.
این شاخه ها برای سال بعد تولید شاخه های میوه دهنده می کند.
هرس زمستانه گیاهان ماده
تنه و بازوهای اصلی ثابت هستند و تمامی شاخه های دیگر در یک دوره منظم جایگزین می شوند.
در این هرس بیشتر شاخه هایی که میوه داده اند، هر شاخه پیچ خورده یا شکسته و دیگر شاخه هایی که مورد نیاز نیستند حذف می شوند.
هدف از این هرس نگهداری تعداد اپتیمم جوانه روی شاخه های یکساله است که به خوبی پخش شده باشند.
تاج گیاه باید یک لایه باشد، این لایه مخلوطی است از:
1- شاخه های جایگزین که نزدیک بازوهای اصلی باشند.
در سیستم T-bar این شاخه ها به طرف پایین و روی سیم ها هدایت می شوند و از ارتفاع حدود زانوی پا قطع می شوند و یا اینکه سر آن ها برگردانده شده و به سیم بسته می شود تا روی زمین نیفتند.
در سیستم پرگولا شاخه ها به طرف بالا برگردانده شده و روی سیم های گیاه مجاور قرار می گیرند.
2- شاخه های جانبی بارده که روی شاخه های مسن 2 ساله بارده ظاهر می شوند.
این شاخه ها هرس برگشتی می شوند به نحوی که 8-6 جوانه پس از آخرین میوه نگه داشته و بقیه را حذف می کنند.
3- اسپرها: این شاخه ها شاخه های کوتاهی هستند که رشد انتهای آن ها خود به خود متوقف می شود. این شاخه ها معمولاً پس از هرس شاخه های قوی و نزدیک به تنه اصلی می رویند.
شاخه های جایگزین معمولاً تولید میوه بیشتری نموده و میوه های آن ها بزرگتر هستند (در مقایسه با Laterals روی بازوها که سال قبل میوه داده اند)
شاخه های باردهند معمولاً پس از سال اول باردهی جایگزین می شوند مگر آن که شاخه جدید جایگزین به تعداد کافی موجود نباشد.
پس از 3 فصل زراعی، بازوهای باردهنده باید به کل حذف شوند چرا که درخت در غیر این صورت بسیار متراکم خواهد شد.
تنها درصد کمی از میوه ها باید روی اسپرها باشد.
هرس زمستانه پس از ریزش برگ ها و قبل از بازشدن جوانه ها باید انجام شود چرا که در غیر این صورت شیره زیادی از گیاه خارج خواهد شد (هرس دیرتر)
در هرس زمستانه باید اعتدال را رعایت کرده و هرس نسبتاً ملایمی انجام داد چرا که معمولاً تعدادی از جوانه ها باز نمی شوند و تعدادی از گل ها نیز از بین می روند.
هرس تابستانه گیاهان ماده
در نیوزیلند هرس تابستانه در اواسط بهار قبل از گلدهی انجام می شود.
شاخه های بدون بار که خارج از محدوده سیم ها رویش یابند حذف می شوند، شاخه های جانبی گل دهنده پس از نگه داشتن 6-4 برگ پس از آخرین گل ها قطع می شوند.
شاخه های قوی هیکل به کل حذف می شوند، شاخه های پیچیده حذف می شوند.
در طی ماه های تابستان رشد رویشی خیلی قوی است.
شاخه هایی که مورد نیاز نیستند (برای سال بعد) حذف می شوند.
نوک شاخه های جایگزین قطع می شود و رشد مجدد حذف می شود.
میزان هرس تابستانه بستگی به شرایط اقلیمی و نیاز به حفظ میوه از آفتاب سوختگی دارد.
هرس گیاهان نر
گیاهان نر اغلب رشد رویشی قوی دارند چرا که رشد رویشی آن ها به دلیل عدم تولید میوه تحت رقابت قرار نمی گیرد. بنابراین نیاز به هرس شدید برای کنترل سایز آن ها می باشد.
آن ها معمولاً پس از گلدهی بلافاصله هرس می شوند و بازوهای گل دهنده تا نزدیکی محورهای اصلی (بازوهای اصلی) قطع می شوند.
در کالیفرنیا توصیه می شود که گیاهان نر بلافاصله پس از گلدهی هرس شوند چرا که در صورت هرس دیر هنگام، آفتاب تابستانه ممکن است موجب سوختن شاخه های در معرض قرار گرفته و تنه شود.
میزان محصول و تنک میوه
محصول زیاد موجب کاهش رشد رویشی و یا تاخیر در تشکیل تاج کامل می شود.
اگر یک گیاه بالغ بیش از حد محصول بگیرد، میوه ها اندازه طبیعی خود را پیدا نمی کنند و در زمان برداشت تعداد زیادی میوه کوچک وجود خواهند داشت و گیاه دچار سال آوری خواهد شد.
میزان محصول از طریق هرس قابل تنظیم است. میزان محصول بستگی به تعداد جوانه بزرگ و رشد کرده روی شاخه های یکساله دارد.
با این حال تمامی جوانه ها باز نمی شوند و گل های تولیدی نیز در اثر بد شکلی و بیماری همگی به میوه تبدیل نمی شوند.
برای تنک کردن بهتر است ابتدا منتظر ظهور گل ها شد و پس از تشکیل میوه در طی 2 هفته اقدام به حذف میوه های اضافی نمود.
در تنک کردن ابتدا باید میوه های کوچک، پهن و بد شکل و خسارت دیده را حذف نمود و متعاقباً بقیه میوه ها را طوری تنک نمود که در هر متر مربع 55-50  میوه داشته باشیم.
 

نوشته شده در 10/11/1392 پنجشنبه ساعت 13:42:07 توسط مریم خانی
ویرایش شده در 13/11/1392 ساعت 14:22:59 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی