همزمان کردن بلوغ جنسی در طیور گله مادر
همزمان کردن بلوغ جنسی در طیور گله مادر

همزمان کردن بلوغ جنسی در طیور گله مادر

وقتی انتظار دارید طیور شما تعداد زیادي تخم مرغ بارور تولید کنند، باید توجه بیشتري به آنها کرده و وزن بدن آنها را بطور منظم تحت کنترل داشته باشید. براي بدستآوردن گله اي با بلوغ جنسی مناسب، هیچگاه یک عامل به تنهایی وجود ندارد بلکه چندین عامل را باید مورد نظر قرار دادکه مهمترین آنها عبارتند از سلامتی گله، یکنواختی مناسب و افزایش وزن هفتگی مطلوب، مهمتر از همه اینها همزمانی بلوغ جنسی خروس ها و مرغها می باشد. براي یک پرورش هماهنگ چه باید کرد؟به فرض اینکه شما یک گله مادر گوشتی شامل هر دو جنس را تحویل گرفته اید که به سالن تولید شما منتقل گردیده است، شما که مدیر تولید هستید می خواهید حداکثر تلاش خود را بکار برید تا پیک تولید خوبی بدستآید متعاقباً دوام داشته باشد و بنابراین بسیار مشتقاق هستید که بفهمید طیور شما در بیست هفته اخیر چگونه پرورش پیدا کرده اند.

اینکه گله بزودي وارد مرحله تولید شده و شروع به گذاردن اولین تخم مرغها می نماید،الگویی که طبق آن تخمگذاري صورت می گرد، سرعت افزایش در تولید تخم مرغ،میزان کم مصرف غذا و باروري تخم مرغ ها، ممکنست با آنچه که شما در ذهن خود دارید مطابقت نداشته باشد.

مثلاً مدت زمانی که طول کشیده تا تولید به 70 % برسد بیشتر ز چهار هفته بوده و پس از آن روند افزایش تولید بطئی شده و گله هرگز به تولید 80 % نرسیده است . این نتایج دلایل سؤال برانگیزي هستند.

وقت امتحان:

طبق یک قانون سرانگشتی ، در گله مرغهایی که بلوغ جنسی مناسبی دارند از مرحله 5% تا2% باشد. / %70 تولید، لازم است که میانگین روزانه افزایش تولید تخم مرغ حداقل 5 این بدان معنا است که اگر همه چیز بخوبی پیش رفته باشد کمتر از 4 هفته وقت لازم است تا تولید به 70 % برسد.

مهمترین و تعیین کننده ترین دوره در هر گله مادر. مرحله بین 71 % تا 80 % تولید می باشد نامگذاري کرده ام. با گذشتن از این دوره است که خواهیم « وقت امتحان » که من آنرا اصطلاحاً دانست آیا تلاش و زحمت ما بعد از 30 هفته پرورش در جهت درست انجام شده یا نه؟ تولید روزانه در طی این دوره حساس باید 1% افزایش یافته و میزان باروري تخم مرغ به بالاتر از

%95 برسد. در صورت حصول چنین نتیجه اي می شود گفت که بلوغ جنسی با موفقیت و در زمان مناسب براي مرغها و خروسها پیش آمده است. از تولید 80 % تا رسیدن به مرحله پیک، 0 درصد باشد . این الگو اساساً براي انواع لاین هاي ژنیتیکی گله هاي / افزایش روزانه باید 25 مادر تجارتی در سراسر دنیا قابل اجرا می باشد.

چنانچه گله فعلی شما از این الگو تبعیت نمی کند شما باید بررسی کنید که اداره کردن این گله در فارم پرورش پولت چگونه بوده است. مشل است که بگوئیم به کدام دلیل مشخص بعضی از گله ها تولید پایین دارند. در هر صور یکی از مهمترین عوامل این است که در یکنواختی بلوغ جنسی تأخیر افتاده است که ممکنست دلایل زیادي داشته باشد.

عدم اطلاع از سابقه گله: با روش معمولی که پولت ها در فارم جداگانه و تحت مدیریت شخص دیگري پرورش یافته و سپس به فارم تولید منتقل می شووند بسیاري از مدیران در پی بردن به سابقه گله اي که تحویل می گردند دچار مشکل می شوند. براي تولید و اداره کردن یک گله خوب باید از چگونگی پرورش مرغها وخروسها در 20 هفته اول زندگی شان با اطلاع بود. هر مدیر تولید در مزرعه مرغ مادر باید گله را قبل از رسیدن به واحد مرغداریش شناخته باشد. حتی توصیه شده ، است از مزرعه اي که جوجه مرغها و جوجه خروسها را پرورش می دهید در سنین حساس 4 15 ،10 هفتگی چند بار بازدید شود. براي آنکه درباره نحوه تغذیه گله مادر در هنگامی که به بخش تولید می رسند تصمیمات مقتضی اتخاذ کنید شما باید تا آنجا که می توانید راجع به چگونگی پرورش یافتن این پرندگان اطلاعاتی بدست آورید که شامل روند افزایش هفتگی وزن بدن، مصرف غذا ،یکنواختی ،برنامه بهداشتی، میزان تلفات، برنامه مرها و خروسها، شرایط سالن پرورش یافته اند و black out) و اینکه آیا در سالنهاي بسته با شرایط تور مصنوعی ( روش غیره ......... در dark out housing یا black out house * توضیح: بنظر می رشد که اصطلاح مدیریت سالنهاي پرورش، معنی و مفهوم خاصی داشته باشد که بهرحال مربوط به ( شرایط مربوط به تغییرات ) Hatch نوري) است به نحوي که مرغدار را قادر می کند تا اثرات تریخ فصلی طول نوروز) را برسن بلوغ جنسی از بین ببرد. یعنی از نور مصنوعی در سالنهاي بسته استفاده می شود تا هر جور برنامه ریزي را بتوان در سالن دنبال کرد.( ك . ن. ت)

ممکنست شما باور نکنید من از مجتمع هاي پرورش طیوري بازدید کرده ام که مدیرانآنها نمی دانستند مرغها و خروسهاي آنها از چه نژادي هستند. یکنواختی: یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد که وقتی گله خروسها و مرغها بطور یکنواخت تر درصد که من در کشور هاي ± درصد ( یا 5 ± نگاهداري می شوند با ضریب پراکندگی 10 آمریکاي لاتین دیده ام) هماهنگ کردن بلوغ جنسی آسانتر و ارزانتر می شود . البته این موضوع با وزن هاي بهینه مرغها و خروسها بهترهم می شود. خروسها در هر سنی که باشند وزنآنها در هر هفته در حدود 30 % تا 50 % بیشتر ازمرغها باید باشد. از همان روز اول هنگامی که جوجه هاي مادر وارد می شووند گله باید یکنواخت بوده و از یک گله اجداد بدست آمده باشد. به هنگام ورورد جوجه به فارم ، تعداد یکصد قطعه جوجه را بصورت انفارادي وزن کرده و آنرا محاسبه نمائید. C.V ضریب پراکندگی یا براي جوجه یکروزه گله مادر باید کمتر از 8% باشد. زمانیکه کار گله با ظاهر و C.V.% یکنواختی خوبی آغاز گردد یکنواخت نگاهداشتن آن در تمام طول زندگی ساده تر خواهد بود. شما به عنوان یک مدیر پرورش مرغ مادر باید اصرار داشته باشید تا پرورش دهندگان عمده براي شما گلهاي یکنواختی را از گله هاي اجداد تأمین نمایند. اگر گله شما بزرگ است فروشنده باید اطلاعات کافی و خیلی بیشتر تز موضوع سن و گله اي که جوجه ها ازآن نتیجه شده اند را در اختیار شما قرار دهند. براساس این اطلاعات مهم می توانید در سالنهاي گله مادر قسمت هایی درست کنید و طیور را برحسب آن اطلاعات در قسمتها توزیع نمائید. یکنواخت نگاهداشتن گله کاري نیست که هرگز پایان پذیر باشد و باید تا بلوغ جنسی گله در سن و وزن متناسب ادامه پیدا کند . هرچه گله سکنواخت تر باسد، مادر و AA تخم مرغ بیشتري به ازاء هر مرغ تولید می شود. جدول 1 نتایج حاصل از 4 گله رابطه تأثیر چگونگی تغییرات میانگین درصد یکنواختی گله 20 هفته برتعداد کلی تخم مرغهاي حاصل از هر مرغ را در 40 هفته تولید نشان می دهد.

جدول 1- تأثیر یکنواختی برتولید تخم مرغ برحسب تعداد اولیه مرغ در سالن (H.H)درصد از هفته 1 تا 25 گله ± در 40 هفته تولید میانگین یکنواختی 10 (H.H) تعداد تخم مرغ 1 90 192 2 86 176 3 80 170 4 79 165روند رشد و اهمیت ترکیب بدن: هیچ معیار ثابت یا ارزش واقعی براي ارزیابی یک پولت و یا یک خروس تا زمان تخمگذاري مرغ و جفتگیري خروس وجود ندارد. سالها وزن هفتگی بدن براي بی ارزش کردن گله در رسیدن به بلوغ جنسی مورد استفاده قرار می گرفته است در حالیکه امروزه در مؤسسات جدید مرغ مادر منحنی رشد اهمتی بیشتري پیدا کرده ست. دیده شده است که طیوري که وزن آنها طی چندهفته از منحنی استاندارد عقب مانده است می توانند ترکیب بدن متفاوتی داشته باشند که بر

بلوغ جنسی و تولید تخم مرغ اثر بگذارد. رسیدن به بلوغ جنسی یک امر ضروري بوده فقط با افزایش بدن اتفاق نمی افتد. بافت هاي متفاوت باید در یک سن معین رشد کرده لاشه بدن باید ترکیب خاصی پیدا کند. در هفته هاي اولیه زندگی پرنده، اسکلت و بافتهاي نرم مثل ماهیچه ها و امعاء و احشاء توأماً باید رشد نمایند. با این وصف، در آغاز مرحله بلوغ جنسی، اندامهاي تولید مثل مثل بیضه ها،مجراي تخدان و فولیکولها بیشتر از سایر اندامها رشد پیدا می کنند .با این دلیل، رشد جثه، عضلات و بافتهاي احشایی غیر تناسلی . باید قبل از آغاز رشد بافتهاي تناسلی کامل شده باشند. تلاشهایی که براي رشد بافت غیر تناسلی در بعد از 14 هفتگی صورت می گید باعث تولیدنیمچه مرغی می شود که ترکیب بدن آن زیر حد مطلوب است. این وضعیت نتیجتاً رشد بافتهاي تناسلی را محدود کرده و تأثیر منفی روي آغاز بلوغ جنسی هر دو جنس نر و ماده می گذارد. بنابراین شما باید افزایش وزن مناسب را در سن متناسب طیور بدست آورده باشید.

علایم دیگري که براي تشخیص میزان بلوغ جنسی مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه طول شاهپرها و نحوه ریخته شدن پرهاي اولیه است. اگر ریختن پرهاي اولیه به کندي صورت گیرد رشد شاهپرها قطع شود، پی می بریم که پولت هورمون هاي جنسی تولید نمی کند که این به علت عدم رشدکافی و دریافت نکردن مقدار مناسب غذا در مرحله پیش از بلوغ جنسی می باشد.

اهمیت وزن بدن:مطلوب ترین مرغها و خروسها درآغاز بلوغ جنسی آنهایی هستند که منحنی وزن بدن آنها مطابق با استاندارد ها باشد، بدرستی تحت تأثیر تحریکات نوري قرار گیرند، یکنواخت باشند، بطور صحیحی تغذیه شده و از سلامت کامل برخوردار باشند. امروزه با پیشرفتهاي ژنتیکی، مرغهاي مادر نسبت به بسیاري از استرسهاي مدیریتی که می توانند تأثیر منفی روي اضافه وزن هاي هفتگی بگذارند حساستر هستند، بنابراین تکمیل و گوشت واري جثه تحت تأثیر آنها واقع می شود.

نگاهداشتن وزن بدن در حد مناسب و مطلوب نه تنها تا سن 20 هفتگی بلکه باید در تمام دوران زندگی مورد توجه قرار گیرد. تنظیم صحیح بلوغ جنسی یعنی حفظ دائمی شهوت جنسی در طول زندگی و متناسب با سن تا وقتی که گله به آخر دوره برسد. یک خروس سنگین قادر به جفتگیري نبوده و یک مرغ سنگین وزن نیز تایلی به خروسها نشان نمی دهد. در این وضعیت نه تنها تخم مرغ کمتري تولید می شود بلکه تخم مرغها به تعداد زیادي بدون نطفه ( غیر بارور ) بوده، کیفیت و شکل خوبی ندارند. در حال حاضر، تنها راه کنترل وزن بدن محدودیت غذایی است. عکس العمل محدودیت غذایی، استرسی است که نه تنها طیور را لاغر نگه می دارد بلکه ترشح انواع هورمون هاي جنسی را نیز به تأخیر می اندزد. بنابراین با هر نوع محدودیت غذایی که بکار گرفته شود سطح متابولیسم طیور کاهش یافته و بدنبال آن بلوغ جنسی به تأخیر خواهد افتاد. چنانچه در 20 هفتگی متوجه شوید که خروسها و مرغهاي سنگینی دارید دیگر خیلی دیر 55 هفتگی، - است تا براي اصلاح آنها اقدامات لازم بعمل آورید. مرغهاي مادر لااقل تا سن 30هر هفته باید وزن هاي معینی پیدا کنند و پس از آن یا باید مقدار بسیار کمی افزایش وزن داشته باشند و یا وزن آنها ثابت بماند ولی براي اینکه قادر به فعالیت و تأ,ین نیازهاي افزایشیافته متابولیکی خود باشند هرگز نباید کاهش وزن پیدا کنند

. قانون جدي وجود دارد که نه مرغها و نه خروسها طی دوره زندگی خود نباید کاهش وزن داشته باشند. کاهش وزن در طی دوره رشد موجب تأخیر در بلوغ جنسی خواهد شد. تلاش درجهت اصلاح وزن ها بعد از 20 هفتگی و یا کاهشآن بوسیله محرومیت غذایی موجب پایین آمدن تولید شده و بر اندازه تخم مرغ، باروري روند تولید تخم مرغ اثر منفی خواهد گذاشت.

خروسها و مرغها هر دو بایستی به تناسب افزایش وزن هفتگی در دوره رشد تغذیه شوند زمانی که مرغها تخمگذاري را شروع می کنند لازم است علاوه بر وزن بدن، برحسب درصد تولید هفتگی نیز تغذیه شوند. بین تغذیه کمتر یا بیشتر از حد براي مرغهاي مادر تعادل حساسی وجود دارد یععنی هر دو حالت بربلوغ جنسی تأثیر می گذارد.

تحریک نوري و انتقال:فصل، نوع روشنایی مورد استفاده ، طول مدت و شدت نور، شرایط سالن مثل روش بسته با نور در مقابل نور عادي، تعداد ساعات روشنایی و چگونگی افزایش آن، کلاً black out مصنوعی برپیدایش آن تأثیر می گذارند. نحوه تحریک نوري مرغها و خروسها در هفته هاي 18 تا 20 کار ظریفی است.

باید حداکثر اولویت به آن داده شود. براي پولت ها محدودیت هاي بیولژیکی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از مواردي که اکثراً نادیده گرفته می شود،بردن پرنده ها به مرحله تولید بدون توجه به میزان گوشت واري جثه آنها است. در تمام تصمیمات مدیریتی که اتخاذ می گردد نباید خروسها فراموش شوند هرچند که تعداد آنها فقط 10 % گله مادر باشد. براي همزمانی مطلوب بلوغ جنسی بهترین کار این است که خروسها را یک هفته قبل از مرغها منتقل و تحریک نوري نمایند. اطمینان حاصل شود که حداقل 50 تا 100 لوکس نور یکنواخت به مرغها و خروسها برسد.

انتقال گله مادر از بخش پرورش به فارم تولید نیز نقش مهمی در رسیدن به حد مطلوب بلوغ جنسی بازي می کند باید بخاطر داشته باشید که در این سن مرغها و خروسها در حال وارد شدن به مرحله اي از تغییرات فیزیولوژیکی فق العاده می باشند. آنها در زندگی هیچوقت به اندازه این سن حساس نیستند. براي بدست آوردن یک گله با بلوغ جنسی مناسب هیچ عاملی به تنهاي مؤثر نیست. چندین عامل را باید تحت نظر قرار داد. از اینرو اهمیت زیادي دارد که طیور را از روز اول زندگی به خوبی مراقبت نموده و آنها را با روش کاملاً آرام و بدون استرس پرورش دهیم.

 

Fine- tunning the Sexual Maturity of Breeders.

By: Amir H. Nilipour – Panama

World Poultry – Misset Vol. 12, No. 2- 1996.

 

 

 


نوشته شده در 05/10/1392 پنجشنبه ساعت 11:05:02 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک