هورمون رشد
هورمون رشد

هورمون رشد اسید هیومیک

اسید هیومیک در اثر تجزیه مواد آلی بخصوص با منشاء گیاهی بوجود می آید و در خاک ، ذغال سنگ و پیت یافت می شود . اسید هیومیک و اسید فلوریک از مهمترین اجزاء هوموس خاک هستند ، که برای گیاهان حیوانات و غیر سمی بوده و در صورت مصرف طبق توصیه های شرکت سازنده هیچگونه خطری برای محیط زیست ندارد .
 
بهترین روش مصرف از طریق سیستم آبیاری می باشد .

انواع هورمون های رشد

بسته بندی نوع نام تجاری نوع کود
یک تا چهار لیتری
مایع
آمینواسید
هورمون رشد
یک تا چهار لیتری
مایع
هیومیک اسید
یک کیلویی جامد هیومیک اسید
       

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

محلول پاشی برگی بذر مال
1/25 - 2/5 لیتر در هکتار 1 - 1/25 لیتر در 100کیلو بذر
 
مصرف در آب آبیاری نشاء
باغی زراعی
غوطه ور کردن
در محلول
10 در هزار
40 لیتر در هکتار
در طول فصل
4 - 12 لیتر در هکتار
در هر نوبت
 

برخی از مزایای اسید هیومیک که موجب افزایش عملکرد محصول می گردد بشرح زیر می باشد :

الف- نهبود خصوصیات فیزیکی خاک :
• افزایش قابلیت نگهداری آب خاک ( ظرفیت مزرعه )
• کاهش فرسایش خاک
• افزایش دانه بندی و تهویه خاک
• افزایش مقاومت گیاه به خشکی
 
ب- بهبود خصوصیات شیمیایی خاک :
• افزایش درصد ازت در خاک
• متعادل نمودن PH خاک
• افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
• تبدیل مواد غذایی از جمله فسفر به شکل های قابل جذب گیاه
• قابلیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی بخصوص آهن و درنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها
• کاهش درجه شوری خاک
• افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده توام با آنها
 
ج- بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک :
• تقویت سیستم ریشه
• تسهیل تعریق و تعرق گیاهی ، سیستم آنزیمی ، تقسیم سلولی
• افزایش درصد جوانه زنی بذر
• تحریک فعالیت میکرو ارگانیسم ها ی مفید خاک و افزایش جمعیت آنها
• افزایش میزان ویتامین ها در گیاه
• افزایش قابلیت نفوذ پذیری غشاء شلولی گیاه و در نتیجه جذب بهتر عناصر
• کاهش اثرات سوء انواع تنش های محیطی بخصوص شوری و کم آبی
 

طریقه مصرف اسید هیومیک جامد

 

 
        
محلول پاشی برگی بذر مال
200 تا 400 گرم در هکتار 150 تا 200 گرم در 100 کیلو بذر
 
مصرف در آب آبیاری نشاء
باغی زراعی
غوطه ور کردن
در محلول
1/5 در هزار
6-7 کیلو در هکتار
در طول فصل
0/5-2 کیلو در
هکتار در هر نوبت
        

کلمات کلیدی:

خرید کود اسید هیومیک,اسید امینه,خرید اسید هیومیک خارجی,هورمون رشد اسپانیایی,خرید هورمون رشد,خرید فولیک اسید,کود مایع ,کود اسید امینه,خرید کودهای رشد,جادوی رشد,کودهای امینه,کودهای اسیدی,فولیک اسید اسپانیایِی,کود رشد امریکایی,هورمون رشد


مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات