کنترل علف هرز
کترل علف هرز

تقسیم بندی علفکشهای آلی :

1 براساس نوع محصول

2 براساس مرفولوژی گیاه

3 براساس محل جذب علفکش

4 براساس انتخابی یا غیرانتخابی بودن

5 براساس نحوه انتقال

6 براساس زمان مصرف

7 براساس ساختمان شیمیایی

8 براساس نحوه ی عمل

انواع  فرمولاسیون علفکش ها :

Solution   مایع محلول در آب

Soluble powder   پودر محلول در آب

Emulsifable concentrate  مواد امولسیونه

Wetable powder   پودر وتابل

Granule  گرانول

علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(بازدارندگان سنتز اسیدچرب )

نمونه :             گالانت : کنترل علف هرز باریک برگ در پهن برگان مانند چغندر

معمولا سیستمیک هستند ومعمولا امولسیونه هستند، مریستم انتهایی و جانبی از اولین محل هایی هستند که حساسیت به علفکش دارند ، جلوگیری از رشد ریشه و اندام هوایی ، بافت های مریستمی در گره و جوانه ها کلروتیک میشوند ومیمیرند ، برگهای جوان پژمرده و کلروزه میشوند.

کنترل علف هرز قیاق بوسیله ی گالانت و ستوکسیدین .

نحوه ی عمل:

جلوگیری از بیوسنتز اسیدهای چرب و اختلال در شیب پروتیین غشا

خصوصیات :

تجزیه ی این علفکش ها توسط میکروارگانیسم ها در خاک رخ میدهد ، از محل  خاک قابل جذب نبوده و بقایای فعالی در خاک ندارند ، به سررعت تجزیه میشوند و سبب کاهش آبشویی آنها در خاک میشود ، بصورت استر بکاربرده میشود ، حلالیت ضعیفی در آب دارند و بنابراین بصورت ترکیبات قابل امولسیون حاوی حلال های آلی فرموله میشوند.


نوشته شده در 29/09/1392 جمعه ساعت 12:17:43 توسط مهندس الهه عسکری


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید