کنه کش ها
کنه کش ها

کنه کش ها

كنه كش های كلره:
 
بروموپروپیلات (Neoron®)
بروموپروپیلات كنه كشی است كه با نام تجاری نئورون تولید می شود. در آب حلالیت كمی دارد ولی در حلال های آلی حل خواهد شد. ثبات این تركیب در محلول های خنثی تقریبا خوب است، ولی در محیط قلیایی تجزیه می شود.
 
بروموپروپیلات یك كنه كش تماسی نسبتا با دوام است و علیه كنه های خانواده Tetranychidae روی پنبه، درختان میوه، انگور و گیاهان زینتی مصرف می شود.
 
گفته می شود در غلظت نسبتا بالا روی كنه های مقاوم به تركیبات فسفره مؤثر است.
 
بروموپروپیلات به صورت مایع غلیظ امولسیون شونده 25% موجود است.
 
مصرف مستقیم این كنه كش روی زنبور عسل تلفات چندانی ندارد.
 
تركیبات آلی گوگرد:
 
 
 
پروپارژیت (Omite®)
 
پروپارژیت كنه كش دیگری است كه در سال 1972 معرفی شد. این تركیب با نام تجاری اومایت علیه كنه عمومی نباتات و درختان میوه به كار می رود. پروپارژیت كنه كشی تماسی با اثر دراز مدت است.
 
پروپارژیت به صورت مایع غلیظ امولسیون شونده 57% وجود دارد و به نسبت 1_1.5 لیتر در هكتار علیه كنه تار عنكبوتی روی پنبه، چغندر قند، سویا و حبوبات مصرف می شود.
 
همچنین به نسبت 1 لیتر در هكتار برلی مبارزه با كنه قرمز اروپایی روی درختان میوه سردسیری غیر از گلابی و نیز كنه تار عنكبوتی روی لوبیا توصیه شده است.
 
پروپارژیت روی شكارگرها و پارازیتوئیدها تاثیر سوء چندانی ندارد و بنابراین مصرف آن در مدیریت آفات توصیه می شود.
 
تركیبات آلی قلع:
 
 
آزو سیكلوتین (Propal®)
 
پروپال روی كنه بالغ و حالت لاروی كنه مؤثر بوده و روی مركبات، درختان میوه و پنبه مصرف می شود.
 
بنزوكسی میت ((Citrazon®
 
سیترازون یك كنه كش غیر سیستمیك و تماسی است كه روی كنه نابالغ و تخم كنه مؤثر است.
 
سیترازون در ایران به صورت مایع غلیظ امولسیون شونده 20% موجود است و به نسبت یك در هزار علیه كنه دو نقطه ای درختان میوه در اوایل تابستان و نیز علیه كنه قرمز مركبات در اواخر زمستان و بهار استفاده می شود.
 
كلو فنتزین (Appolo®)
 
در سال 1981 معرفی شد. كلوفنتزین از گروه تترازین ها بوده و خاصیت تخم كشی آن در آزمایشگاه به ثبوت رسیده است.
 
این كنه كش اثر انتخابی روی تخم زمستان گذران كنه قرمز اروپایی دارد ولی آسیبی به كنه های شكاری و حشرات مفید نمی رساند.
 
كلوفنتزین در 16 درجه سانتی گراد مؤثرتر از 22 درجه سانتی گراد است. اثر تخم كشی این تركیب در نتیجه جلوگیری از تكامل جنین است.
 
در ایران به صورت سوسپانسیون غلیظ 50% موجود بوده و به نسبت 25/ . تا 5/. در هزار علیه كنه قرمز اروپایی در زمستان قبل از متورم شدن جوانه ها و نیز كنه شرقی مركبات توصیه می شود.
 
فرما میدین ها:
 
 
تر كیبات فرمامیدین مانند كلردایمفرم و آمیتراز خاصیت كنه كشی دارند.
 
آمیتراز اغلب روی درختان میوه برای مبارزه با كنه مصرف می شود.در ایران مایع امولسیون شونده غلیظ 20% را به نسبت 3 لیتر در هكتار برای كنترل كنه تارتن توصیه می شود.
 
آمیتراز روی كنه های مقاوم به تركیبات فسفره مؤثر است.
 
در بعضی از موارد آمیتراز را با كلوفنتزین مخلوط می كنند تا طیف كنه كشی آنها گسترده تر شود.
 
هگزی تیازوكس (Nissorun®)
 
هگزی تیازوكس یك كنه كش نفوذی با اثرات گوارشی است.این كنه كش روی تخم، لارو و پوره مؤثر است، ولی روی كنه بالغ اثری ندارد. و در عین حال تخم كنه بالغی كه با هگزی تیازوكس تیمار شده باشد، عقیم است.
 
این كنه كش روی كنه نقره ای، كنه قرمز و كنه شرقی مركبات مؤثر است. هگزی تیازوكس روی تخم كنه های خانواده Tetranychidae اثر انتخابی دارد و بنابراین در مدیریت تلفیقی آفات توصیه می شود.
 
 
فن پیروكسی میت (Ortus®)
 
فن پیروكسی میت تركیبی است از گروه پیرازول كه در سال 1991 معرفی شده.
 
این تركیب با نام تجاری اورتوس از كنه كش های تماسی _ گوارشی است كه روی لارو، پوره و كنه بالغ مؤثر است همچنین مهار كننده الكترون در میتوكندری است. كاربرد این كنه كش به تنهایی و همراه با روغن، پوره و كنه قرمز بالغ را كنترل می كند.
 
فنازاكویین (Matador®)
 
یك تركیب تماسی از گروه كینازولین است كه از متابولیسم جلوگیری كرده روی تخم كنه نیز مؤثر بوده و از تفریخ تخم كنه جلوكیری می كند.
 
سوسپانسیون غلیظ 20% آن به نسبت 4/. در هزار علیه كنه قرمز اروپایی روی درختان میوه سردسیری توصیه می شود.
 
اتوكسازول ((Baroque®
 
اتوكسازول با نام تجاری باروك است كه روی مراحل نابالغ كنه قرمز اروپایی مؤثر است و به صورت سوسپانسیون غلیظ 10% عرضه می شود.
 
نحوه اثرآن جلوگیری از پوست اندازی كنه ها و رشد جنین در داخل تخم است .
 
باروك روی تخم و تمامی مراحل جوانی كنه ها بجز بالغین اثر دارد.باروك كنه ها را عقیم كرده و مانع تخم ریزی آنها می شود. باروك برای حشرات مفید و كنه های شكارگر بسیار كم خطر است و از این جهت ابزار مناسبی برای مدیریت تلفیقی كنه ها محسوب می شود.
 
اسپیرو دایكلوفن (Envidor®)
 
كنه كشی است از گروه تترونیك اسیدها كه دامنه تاثیر زیادی دارد.
 
این كنه كش كه با نام تجاری انویدور عرضه می شود به نسبت 5/. در هزار برای كنترل كنه قرمز اروپایی و كنه تارتن و به نسبت 2/. در هزار برای كنترل كنه زنگار مركبات توصیه می شود. بهتر است مصرف این كنه كش در اوایل فصل صورت گیرد. نحوه تاثیر آن ویژه بوده و مهار كننده بیوسنتز چربی است، بنابراین آن را برای كنترل كنه های مقاوم به سایر كنه كش ها توصیه می كنند.

نوشته شده در 26/05/1394 دوشنبه ساعت 02:26:41 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید