کود دهی ریز مغذی ها در درختان میوه
کود دهی  ریز مغذی ها در درختان میوه
کود دهی  ریز مغذی ها در درختان میوه :
 
روش مصرف، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که میتوان محلول پاشی کرد:
 
کود بر: 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : ب طور معمول 3 لیتر در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است.
زمان مصرف: 
میوه جات هسته دار: بعد از ریزش گلبرگ ها 
میوه جات دانه دار : قبل از گلدهی 
سایر محصولات: اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی. 
 
کود منگنز: 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف: حدود 3 لیتر در هر هکتار 
زمان مصرف : 
درختان میوه : قبل و بعد از گلدهی 
 
کود روی: 
روش مصرف : محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : یک لیتر کود در 1000 لیتر آب 
زمان مصرف : 
درختآن میوه: از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ها در پاییز. 
سایر محصولات: بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله 10 _ 14 روز محلول پاشی تکرار شود. 
 
کود کلسیم : 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : 5 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی 
زمان مصرف: 
درختان میوه : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله 14 روز 
 
کود مس:
روش مصرف : محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : ب طور معمول نیم لیتر کود در هر هکتار. 
زمان مصرف: 
درختان میوه : اوایل دوره رشد
✔️کود دهی  ریز مغذی ها در درختان میوه :✔️
 
روش مصرف، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که میتوان محلول پاشی کرد:
 
کود بر: 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : ب طور معمول 3 لیتر در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است.
زمان مصرف: 
میوه جات هسته دار: بعد از ریزش گلبرگ ها 
میوه جات دانه دار : قبل از گلدهی 
سایر محصولات: اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی. 
 
کود منگنز: 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف: حدود 3 لیتر در هر هکتار 
زمان مصرف : 
درختان میوه : قبل و بعد از گلدهی 
 
کود روی: 
روش مصرف : محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : یک لیتر کود در 1000 لیتر آب 
زمان مصرف : 
درختآن میوه: از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ها در پاییز. 
سایر محصولات: بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله 10 _ 14 روز محلول پاشی تکرار شود. 
 
کود کلسیم : 
روش مصرف: محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : 5 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی 
زمان مصرف: 
درختان میوه : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله 14 روز 
 
کود مس:
روش مصرف : محلول پاشی شاخ و برگ 
میزان مصرف : ب طور معمول نیم لیتر کود در هر هکتار. 
زمان مصرف: 
درختان میوه : اوایل دوره رشد

نوشته شده در 14/09/1395 ساعت 22:46:32 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات